Arhīvs

Visi jaunumi
28 Jūnijs 2013

Aizvadīta diskusija "Ģimeņu politikas un publisko pakalpojumu attīstības iespējas ģimenēm un bērniem: jauns pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības modelis"

Trešdien, 2013.gada 26.jūnijā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicināja visus interesentus uz semināru – apaļā galda diskusiju „Ģimeņu politikas un publisko pakalpojumu attīstības iespējas ģimenēm ar bērniem: jauns pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības modelis”.

Seminārā, kas notika Eiropas mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā),  piedalījās 55 dalībnieki – sociālo dienestu vadītāji un darbinieki no daudzām Latvijas pašvaldībām, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Labklājības ministrijas speciālisti (liels paldies visiem, kas rada iespēju piedalīties un dalīties ar savu viedokli!). Seminārs tika organizēts ES fonda finansētā projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" ietvaros, to vadīja Siguldas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere.

Pēc Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktores Ilzes Palejas atklāšanas uzrunas un stāstījuma par asociācijas darbu un nākotnes vīziju (šobrīd asociācija nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi 160 bērniem un jauniešiem SOS Bērnu ciematos un jauniešu mājās, kā arī atbalsta vairāk nekā 700 bērnus ģimeņu stiprināšanas un izglītības projektos), ar pētījuma  „Sociālajam riskam pakļauto ģimeņu situācijas analīze Latvijā” rezultātiem iepazīstināja pētniece Jolanta Millere. Diemžēl dati apliecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 12,5 tūkstoši sociālā riska ģimeņu, kurās dzīvo ~6,7% Latvijas bērnu, kam ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie pakalpojumi un atbalsts. Arī šī semināra dalībnieku ikdiena -  tā ir palīdzība bērniem, tāpēc klausītāji ar interesi uzklausīja Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja  Aivara Krasnogolova izvērtējumu par riska grupas ģimeņu ar bērniem sociālajām problēmām, kādas tās ir no Latvijas bāriņtiesu aspekta.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu attīstības direktore Daiga Eiduka klātesošos iepazīstināja ar projekta  ietvaros  izstrādāto „Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepciju”, kas paredz iespēju pašvaldībām uzticēt nevalstiskajam sektoram sociālā darba un rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanu, tai skaitā arī deleģējot šo funkciju. Gan Latvijas, gan arī citu valstu pieredze liecina, ka nevalstiskās organizācijas var būt veiksmīgi pakalpojumu sniedzēji, esot pietiekami elastīgi, inovatīvi paplašinot pieejamo pakalpojumu apjomu, piesaistot papildus resursus un arī nodrošinot pienācīgu kvalitāti. Par savu sadarbības pieredzi ar asociāciju sociālā atbalsta nodrošināšanā ģimenēm ar bērniem pastāstīja Valmieras Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa.

Arī paši semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un runāja par jautājumiem, kas tieši ietekmē ģimeņu politikas un publisko pakalpojumu attīstības iespējas valstī: Rīgas domes Labklājības departamenta direktora vietnieka Mārtiņa Moora vadītā diskusiju grupa  apskatīja pašvaldību iespējas deleģēt vai pirkt pakalpojumus no nevalstiskā sektora ģimeņu pakalpojumu jomā, bet asociācijas ģimeņu stiprināšanas pakalpojumu speciālistes Ilzes Žagares vadītā diskusiju grupa sprieda par kritērijiem pašvaldību deleģētajiem vai iepirktajiem pakalpojumiem ģimeņu pakalpojumu jomā, kas ir būtisks priekšnoteikums, runājot par pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu.

Seminārs - apaļā galda diskusija bija kā noslēdzošais posms projekta ES fonda finansētā projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" īstenošanā, kas ilga 10 mēnešu garumā. 


Latvijas Radio mājaslapā var noklausīties arī Latvijas Radio 1 raidījuma “Pēcpusdiena” ierakstu, kurā par ģimeņu stiprināšanas koncepcijas projekta īstenošanu runā asociācijas bērnu interešu aizsardzības specialiste Kristīne Veispale, kā arī par sociālo pakalpojumu attīstības iespējām projekta sadarbības partnera biedrības “AD Opus” vadītāja Daina Vanaga un Rīgas domes Labklājības departamenta direktora vietnieka Mārtiņš Moors.

 

 

1

ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86

 

Kā ziņots jau iepriekš, projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā un projekts tika ieviests visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.