Arhīvs

Visi jaunumi
07 Septembris 2012

Aprit gads kopš izveidota Alternatīvās bērnu aprūpes alianse

2012.gada 7.septembrī aprit viens gads kopš Tiesībsarga birojā sadarbības līgumu noslēdza 8 nevalstiskās organizācijas, ar mērķi veicināt bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē.

Ilgus gadus katra no organizācijām atsevišķi strādāja, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, tomēr, darot kopā, var paveikt vēl vairāk. Ideja par Aliansi radās vairākās organizācijās vienlaicīgi, viena no pirmajām iniciatorēm bija Liene Liepiņa no “Latvijas audžuģimeņu biedrības” un ideju atbalstīja arī biedrība “Azote”, “Zvannieku mājas”, profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”, fonds “Žubīte”, “Grašu bērnu ciemats”, “Asociācija Dzīvesprieks” un tālāk virzīt palīdzēja Mariette Kraak no Rīgas Starptautiskā Sieviešu kluba un Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.

Vēl joprojām bērnu, īpaši līdz 3 gadu vecumam, tiesības būtiski tiek pārkāptas, ievietojot bērnus institūcijās un nenodrošinot pietiekamu atbalstu un uzraudzību ģimenēm, kuras pieņēmušas bērnus aprūpē, kā rezultātā bērni atkārtoti cieš no vardarbības.

Tāpēc alianses mērķi ir vairāki:
•    veicināt dažādu alternatīvās bērnu aprūpes pakalpojumu attīstību;
•    panākt, ka bērniem līdz 3 gadu vecumam tiek nodrošināta viņu vajadzībām atbilstoša, alternatīva aprūpe ģimenē;
•    uzlabot alternatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pilnveidojot atbalsta un apmācību sistēmu aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem un speciālistiem citos aprūpes veidos, lai bērnu aprūpe maksimāli tiktu vērsta uz bērna vajadzībām un tiktu ievērotas bērnu tiesības.

Gada laikā ir īstenotas daudzas aktivitātes. Kopā notikušas 11 sanāksmes, lai sagatavotu priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentu pilnveidei. Realizēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, lai  iepazītu dažādus pakalpojumus un paaugstinātu profesionālo kompetenci.

Papildus 2011.gadā Alianse iniciēja darba grupas izveidi Labklājības Ministrijā par “Ārpusģimenes aprūpes tiesiskā regulējuma pilnveidošanu”. Kopā nodrošināta dalība 8 darba grupas sanāksmēs un izstrādāti vairāki rakstiski priekšlikumi.

2011. gada 21. decembrī sadarbībā ar Tiesībsarga biroju tika noorganizēta plaša mēroga diskusija „Bērnu tiesības un vajadzības pēc atbilstošas alternatīvas aprūpes ģimeniskā vidē”, kas izraisīja būtisku sabiedrības un mediju rezonansi.

Neskatoties uz to, ka šobrīd viena no Labklājības ministrijas prioritātēm ir deinstitucionalizācijas jautājumi un ministrija ir apņēmusies īstenot pilotprojektu uz vienas iestādes bāzes, lai veicinātu bērnu nokļūšanu ģimeniskā vidē un ir plānojusi dažādus atbalsta pasākumus. Kristīne Veispale, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas, Bērnu interešu aizstāvības speciāliste: „Uzskatām, ka būtu nepieciešams veikt vēl daudz aktīvāku darbību deinstitucionalizācijas jautājumā, izstrādājot konkrētu plānu ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībai sadarbībā ar pašvaldībām.”

Vairāk par Aliansi: http://alianseberniem.lv/lv/left

Pateicamies visiem, kuri iesaistās, atbalsta un nepaliek vienaldzīgi, jo bērnu labklājība ir katra sabiedrības locekļa atbildība. Īpaši vēlamies pateikties Tiesībsargam Jurim Jansonam, kurš ir iedziļinājies problemātikā un aktīvi aizstāv bērnu tiesības.

Alianses partneri:
Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Biedrība „Azote”
Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"
Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, struktūrvienība „Audžuģimeņu centrs”, Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze”
Biedrība “Zvannieku mājas”
Latvijas audžuģimeņu biedrība
Biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks””
Nodibinājums "Fonds Žubīte"