Arhīvs

Visi jaunumi
16 Janvāris 2012

Cēsīs darbu uzsāk Ģimeņu stiprināšanas programma

2012. gada janvārī Cēsu novadā darbu uzsāk Eiropas Sociālā Fonda finansēts projekts “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā” (Identifikācijas Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/084). Projektu, ciešā sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “ Sociālais dienests”,  ir izveidojusi un vadīs Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija. Projekta ietvaros plānota ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas izstrāde un tās īstenošana, kas paredzēs savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu ar mērķi nepieļaut bērnu izņemšanu no bioloģiskās ģimenes vai veicināt bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē.

Projekta ietvaros, saskaņā ar katram klientam izveidotu individuālās sociālās rehabilitācijas plānu, ikdienas sociālo darbu ar ģimenēm veiks sociālo darbinieku un sociālo rehabilitētāju komanda. Lai maksimāli veicinātu projektā iesaistīto ģimeņu  sociālo rehabilitāciju, projektā strādās starpprofesionāļu komanda, pēc nepieciešamības ģimenēm nodrošinot psihologa, ģimeņu psihoterapeita, fizioterapeita, logopēda un  jurista pakalpojumus. Lai paplašinātu klientu izpratni un zināšanas par no atkarībām brīvu, veselīgu dzīvesveidu, ar projekta klientiem strādās narkologs, HIV/AIDS speciālists un ginekologs.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta arī sociālā darba inovācija Cēsu novadā – sociālie rehabilitētāji kā mobilā vienība dosies arī uz projekta mērķa grupas personu mājām, lai attīstītu klientu sociālās iemaņas un sadzīves prasmes viņu dabiskajā vidē, mājas apstākļos.

Projekts sniedz tiešu ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2011.-2013.gadam stratēģiskā pamatmērķa „Nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību personām, ģimenēm un personu grupām, mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus, kā arī iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības” sasniegšanā.

Projekts tiks realizēts no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30.jūnijam. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais Fonds un tā kopējās izmaksas ir  LVL 100 000.

Projekta īstenotājs – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska, labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu ģimenēs (Īslīcē un Valmierā), kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā un Iecavā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 150 bērni un jaunieši no visas Latvijas. SOS ģimeņu stiprināšanas projekti ik gadu sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību vairāk kā 800 bērniem no Valmieras, Rīgas, Bauskas un Olaines novada sociālā riska ģimenēm.

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros, sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra.

Cēsu projekta galviņa.jpg