Arhīvs

Visi jaunumi
18 Aprīlis 2012

Ģimeņu stiprināšanas programma sekmīgi darbojas Cēsu novadā

2012. gada sākumā Cēsu novadā darbu uzsāka Eiropas Sociālā Fonda finansēts projekts “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”. Ceturtdien, 19.aprīlī,  SOS Bērnu ciematu asociācija aicina uz tikšanos sadarbības partnerus, lai iepazīstinātu ar projektā paveikto un veicinātu savstarpējo sadarbību novada sociālā atbalsta sistēmas stiprināšanai.

Sanāksmē Cēsu novada pastāvīgās sociālo lietu komitejas deputāti, izglītības nodaļas, bāriņtiesas, Pašvaldības un Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un nevalstisko organizāciju pārstāvji tiks iepazīstināti ar SOS Bērnu ciematu asociācijas pieredzi darbā ar ģimenēm un bērniem citos Latvijas novados un pilsētās, kā arī ar projekta “Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā” mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un paveikto pirmajos trijos mēnešos.

Projekta darbības pirmajos mēnešos sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vadību ir izstrādāta detalizēta programma, kas nosaka savstarpējo sadarbību un atbildību darbā ar projekta mērķa grupu – bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, un sociālās atstumtības riskam pakļautām daudzbērnu vai nepilnām ģimenēm.

Izveidota sociālā darba speciālistu komanda, kas paralēli apmācībām jau strādā ar ģimenēm – izvērtējot ģimenes situāciju un sadarbībā ar ģimeni izveidojot rehabilitācijas plānu, kas tiek regulāri aktualizēts. Šāda metode veicina visu pušu apzinātu iesaistīšanos un virzību uz kopīgi noteiktajiem mērķiem. Uz šo brīdi projekts ir sācis sadarbību ar 14 ģimenēm. Darbu ar ģimenēm ir uzsākuši arī  speciālisti - psihologs, psihoterapeits, fizioterapeits, logopēds un veselības speciālists, kas bērniem un vecākiem  ir snieguši vairāk kā 70 individuālas konsultāciju stundas.

Projekts tiek realizēts no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30.jūnijam. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais Fonds un tā kopējās izmaksas ir LVL 100 000.

Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, sadarbības iestāde - Nodarbinātības valsts aģentūra.

Vairāk par projektu lasiet šeit

 

Cēsu projekta galviņa.jpg