Arhīvs

Visi jaunumi
27 Decembris 2012

Izstrādāta Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ES fonda projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" (turpmāk – projekts) ietvaros izstrādājusi Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepciju.

Koncepcijas mērķis ir nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, lai nepieļautu bērnu izņemšanu no bioloģiskās ģimenes vai veicinātu bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē un sniegtu ieguldījumu ģimeņu politikas attīstībā Latvijā.

Koncepcija ietver starpprofesionāļu sadarbības stratēģiju, komandas darba pamatprincipus, katra komandas dalībnieka pienākumu, tiesību un profesionālās darbības robežu aprakstu darbā ar mērķa grupu, definē mērķa grupas piesaistes principus, mērķus, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, lai sasniegtu plānoto mērķi un paredz metodes un aktivitātes, ar kuru palīdzību tiks nepieļauta bērnu izņemšana no bioloģiskās ģimenes vai veicināta bērnu atgriešanās bioloģiskajā ģimenē. Koncepcija ietver arī esošās situācijas izpēti, atspoguļo Somijas pieredzi ģimeņu stiprināšanas jomā, kā arī koncepcijas ieviešanas plānu īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Koncepcijas izstrādē piedalījušies gan Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas eksperti, gan eksperts valsts ģimeņu politikas veidošanā, eksperts bērnu tiesību aizsardzības jomā, eksperts pašvaldību ģimeņu politikas veidošanā, kā arī eksperts sociālā darba jomā.

Kā ziņots jau iepriekš, projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā un projektu plānots ieviest visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Jauna projekta galvina.jpg

Ieguldījums Tavā nākotnē!
ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86

Informāciju sagatavoja:
Zane Lasmane, projekta vadītāja
zane.lasmane@sosbca.lv