Arhīvs

Visi jaunumi
26 Jūnijs 2013

Noslēdzies Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija laikā no 2012.gada septembra līdz 2013.gada jūnijam īstenoja ES fonda projektu "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" (turpmāk – projekts).

Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana

Projekta ietvaros piecas nevalstiskas organizācijas - biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS””, biedrība „Latvijas Skolu psihologu asociācija”, biedrība „Sadarbības tilts”, biedrība „Kristīgais Žēlsirdības centrs” piedalījās apmācībās.
Apmācību ietvaros minētās nevalstiskās organizācijas guva zināšanas un attīstīja prasmes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadībā un finanšu instrumentu piesaistē, politikas plānošanas pamatprincipos un lobēšanā, kā arī vienlīdzīgu iespēju politikas ieviešanā.
Tādējādi 35 šo organizāciju speciālistiem turpmāk būs nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā.

Informatīvs materiāls par ģimeņu politikas plānošanas procesu

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija ir izstrādājusi informatīvu materiālu par ģimeņu politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kas paredzēts nevalstisko organizāciju dalībniekiem un iedzīvotājiem, lai palielinātu to izpratni par ģimeņu politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem. Informatīvais materiāls būs pieejams elektroniskā formā tiešsaistē interneta vietnē www.sosbernuciemati.lv.

Koncepcijas izstrāde

Savukārt Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija projekta ietvaros izstrādāja Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepciju. Koncepcijas mērķis ir nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, lai nepieļautu bērnu izņemšanu no bioloģiskās ģimenes vai veicinātu bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē un sniegtu ieguldījumu ģimeņu politikas attīstībā Latvijā.
Koncepcija ietver starpprofesionāļu sadarbības stratēģiju, komandas darba pamatprincipus, katra komandas dalībnieka pienākumu, tiesību un profesionālās darbības robežu aprakstu darbā ar mērķa grupu, definē mērķa grupas piesaistes principus, mērķus, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus, lai sasniegtu plānoto mērķi un paredz metodes un aktivitātes, ar kuru palīdzību tiks nepieļauta bērnu izņemšana no bioloģiskās ģimenes vai veicināta bērnu atgriešanās bioloģiskajā ģimenē. Koncepcija ietver arī esošās situācijas izpēti, atspoguļo Somijas pieredzi ģimeņu stiprināšanas jomā, kā arī koncepcijas ieviešanas plānu īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.
Koncepcijas izstrādē piedalījās gan Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas eksperti, gan eksperts valsts ģimeņu politikas veidošanā, eksperts bērnu tiesību aizsardzības jomā, eksperts pašvaldību ģimeņu politikas veidošanā, kā arī eksperts sociālā darba jomā.

Koncepcijas ieviešanas pilotprojekts

Pēc koncepcijas izstrādes, 10 Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas speciālisti tika apmācīti par ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas struktūru, mērķi, saturu, ieviešanas plāniem, sagaidāmajiem rezultātiem un koncepcijas ieviešanas pilotprojekta speciālistu pienākumiem.
Pēc apmācībām, speciālisti devās uz Latvijas pašvaldībām, lai prezentētu pašvaldību speciālistiem ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepciju, skaidrotu koncepcijas būtību un motivētu pašvaldību pārstāvjus noslēgt sadarbības līgumus ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju.
Pilotprojekta laikā koncepcija prezentēta 10 Latvijas pašvaldībās un noslēgti divi nodomu protokoli par sadarbību koncepcijas ieviešanā.

Apaļā galda diskusija

Projekta noslēgumā tika organizēta apaļā galda diskusija, kurā piedalījās dažādu pašvaldību pārstāvji, valsts ģimeņu politikas veidotāji un nevalstiskā sektora pārstāvji un diskutēja par ģimeņu politikas ieviešanas jautājumu problemātiku un publisko pakalpojumu attīstību ģimenēm ar bērniem.
Diskusiju dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas izstrādāto Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepciju un Valmieras pašvaldības praksi un attīstības idejām ģimeņu rehabilitācijas pakalpojumu deleģēšanas jomā. Tāpat dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pētījuma „Sociālajam riskam pakļauto ģimeņu situācijas analīze Latvijā” rezultātiem un apspriest Latvijas bāriņtiesu skatījumu par situāciju un riskiem pašreizējā ģimeņu un bērnu atbalsta sistēmā.
Visaktīvākās diskusijas notika par ģimeņu atbalsta pakalpojumu deleģēšanas vai pirkšanas iespējām no nevalstiskā sektora un pakalpojumu kvalitātes kritēriju definēšanu ģimeņu atbalsta pakalpojumiem, kas ļautu attīstīt un standartizēt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem visā valstī un mazināt pieaugošo no ģimenēm izņemto bērnu skaitu.

Kā ziņots jau iepriekš, projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā un projekts tika ieviests visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

1

 

 

 

ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86