Arhīvs

Visi jaunumi
28 Marts 2013

Stiprināta nevalstisko organizāciju speciālistu kapacitāte

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ES fonda projekta "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai" (turpmāk – projekts) ietvaros nodrošinājusi piecu nevalstisko organizāciju speciālistu apmācību to administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Apmācības tika organizētas 2013.gada 1.ceturksnī un to ietvaros dalībniekiem bija iespēja gūt zināšanas un attīstīt prasmes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadībā un finanšu instrumentu piesaistē, politikas plānošanas pamatprincipos un lobēšanā, kā arī vienlīdzīgu iespēju politikas ieviešanā.

Kopumā tika apmācīti 35 speciālisti no tādām nevalstiskajām organizācijām kā – Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, Biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs AD OPUS”, Biedrība „Latvijas Skolu psihologu asociācija”, Biedrība „Sadarbības tilts” un Biedrība „Kristīgais Žēlsirdības centrs”.
Apmācību laikā projektā iesaistītajās nevalstiskās organizācijas guvušas izpratni par politikas veidošanas pamatprincipiem, kas ilgtermiņā varētu veicināt to iesaisti publiskās pārvaldes procesos ģimeņu ar bērniem politikas jomā. Tāpat gūstot praktiskas zināšanas par finanšu piesaistes instrumentiem, NVO varēs veiksmīgāk piesaistīt nepieciešamo finansējumu inovatīvu pakalpojumu attīstībai ģimenēm. Savukārt, strādājot saskaņā ar vienlīdzīgu iespēju politikas principiem, tiks mazināta mērķa grupas klientu diskriminācija un sekmēta to iekļaušanās sabiedrībā.

Apmācības nodrošinājuši 3 kompetenti un pieredzējuši eksperti – Dzintra Džonsa, Rasma Pīpiķe un Guna Garokalna – Bihela.

Kā ziņots jau iepriekš, projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā un projektu plānots ieviest visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

  Jauna projekta galvina.jpg

ES fonda projekts "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai " Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206/86