AIRI vecākiem apmācība

Kas ir AIRI vecākiem?

 

AIRI vecākiem ir audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) izvērtēšanas, sagatavošanas un izglītošanas programma. Tās ietvaros tiek nodrošināta arī audžuvecāku tālākizglītība, specializācija un pilnveidošanās. 

 

AIRI vecākiem programma ir izstrādāta ASV 90-to gadu sākumā. Tās izstrāde ilga vairākus gadus un tajā piedalījās 14 ASV štatu bērnu tiesību aizsardzības organizācijas, vairākas audžuvecāku apvienības, nacionālie resursu centri, kā arī vairākas universitātes un koledžas. 

Starptautiskā vidē programma ir atpazīstama ar anglisko nosaukumu “PRIDE” (saīsinājums no angļu valodas vārdiem Parent Recourses for Information, Development and Education), kas latviski tulkota kā “AIRI vecākiem” jeb tulkojumā no angļu valodas  Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem. 

Analizējot starptautisko praksi, ir redzams, ka dažādas valstis meklē atšķirīgus risinājumus ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Lai šāda sistēma pastāvētu, ir būtiski nostiprināt standartizētu, pastāvīgu un  strukturētu pieeju audžuvecāku (audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju) atlasei, sagatavošanai, kā arī nodrošināt atbilstošas apmācības un atbalstu pēc bērna uzņemšanas ģimenē, un piedāvāt ietvaru tālākai profesionālajai pilnveidei un iespējas specializēties. Šajā sakarā daudzas valstis izmanto apmācību programmu AIRI vecākiem, kas nodrošina resursus un skaidru ietvaru audžuvecāku atlasei, sagatavošanai, apmācībām un atbalstam. Tā ir uz pierādījumiem balstīta apmācību programma, pēc kuras tiek sagatavoti audžuvecāki.

 

AIRI vecākiem filozofijas pamatā ir uzskats, ka ģimeniska vide, neatkarīgi no tā, kā tiek definēts ģimenes jēdziens, ir neapstrīdama vajadzība jebkuram bērnam. Līdz ar to kvalitatīvu aprūpi bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošināt var tikai zinoši un prasmīgi audžuvecāki (aizbildņi, audžuģimeņes un adoptētāji), kuriem tāpat kā sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem aprūpētājiem ir jābūt sagatavotiem un kvalificētiem. 

 

AIRI vecākiem programmas mērķi:

 • nodrošināt to, ka tiek apmierinātas audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) ģimenēs augošo bērnu vajadzības pēc aprūpes, aizsardzības, attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, kultūras identitātes saglabāšanas un patstāvīguma;
 • stiprināt visa veida ģimenes;
 • veicināt audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) aprūpes kvalitāti, nodrošinot sākotnējās apmācības un izvērtēšanu, tālākapmācību, specializāciju un pilnveidošanos;
 • dalīties resursos ar bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālistiem.

 

Kompetencēs balstīta pieeja

AIRI vecākiem programma balstās uz konkrētām kompetencēm (zināšanām un prasmēm), kas nepieciešamas, lai audžuvecāki spētu sekmīgi aprūpēt un audzināt bērnus. Programmas izstrādes laikā pētnieki apzināja 28 tūkstoši kompetences, kurām jāpiemīt audžuvecākiem, lai viņi spētu veiksmīgi audzināt un aprūpēt bez vecāku gādības palikušos bērnus atbilstoši viņu īpašajām vajadzībām. Kompetences tika apkopotas 5 kompetenču kategorijās:

 • bērnu aprūpe un aizsardzība;
 • bērnu attīstības vajadzību apmierināšana un kavētas attīstības novēršana;
 • attiecību starp bērniem un viņu ģimenēm atbalstīšana;
 • drošu un atbalstošu mūžilgu attiecību bērnam veidošana;
 • sadarbība jeb darbs profesionālā komandā.

 

Mācību process ir interaktīvs un tā laikā dalībnieki ne tikai apgūst zināšanas, bet arī attīsta prasmes, kuras tiek novērtētas pēc dažādu uzdevumu veikšanas. 

Progress tiek mērīts, izdalot četrus līmeņus:

 • apzināšanās (dalībnieki pēc gūtās informācijas apzinās, kāpēc kaut ko ir svarīgi apgūt);
 • zināšanas (spēja zināšanas apvienot ar novēroto rīcību, parādību);
 • izpratne (zina, kā kaut ko izdarīt);
 • prasmes (spēj un prot pielietot gūtās zināšanas dzīvē).

 

AIRI vecākiem pasaulē

Eiropā -  Nīderlandē (kopš 1989), Beļģijā (1991), Zviedrijā (1992), Somijā (1993), Ungārijā (1996), Polijā (2000), Igaunijā (2001), Slovākijā (2002), Islandē (2003), Serbijā (2007), Lietuvā (2008), Bulgārijā (2011), Čehijā (2013). 

Amerikā -  30 ASV štatos, 6 Kanādas provincēs 

Citur pasaulē - Maķedonijā (2014), Krievijā (2002), Ukrainā (2004), Baltkrievijā (2005), Norvēģijā (1997).

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas loma programmas aprobācijā Latvijā

Ikdienā strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vairākus gadus lūkojās pēc labas un metodiski pamatotas apmācību programmas SOS mammu sagatavošanai. Pamatojoties uz ārvalstu kolēģu atsauksmēm un rekomendācijām, uzzinājām par apmācību programmu AIRI vecākiem un 2014. gadā radām iespēju iegādāties programmas licenci. Programmas licence nozīmē tiesības iegūt un tulkot programmas materiālus (apmācību materiāli, videomateriāli), sagatavot apmācību vadītājus un uzsākt apmācības potenciālajām un esošajām Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem. 

Līdzšinējais SOS bērnu ciematu Asociācijas finanšu un cilvēkresursu ieguldījums programmas ieviešanai un aprobācijai Latvijā: iegādāta licence, iztulkoti apmācību materiāli (t.sk. videofilmas), nodrošināta 22 apmācību vadītāju sagatavošana starptautiski atzīta PRIDE programmas trenera Rob van Pagée vadībā. Rob van Pagée ir audžuģimeņu aprūpes speciālists, vadošais treneris un fonda Op Kleine Schaal (OKS) direktors Nīderlandē. OKS ir audžuģimeņu mācību un resursu centrs, kas strādā Eiropā un ir vadījis apmācību programmas AIRI vecākiem ieviešanu daudzās Eiropas valstīs. 

Apmācību ietvaros veikta apmācību programmas pilotēšana 8 Latvijas pilsētās (Rīgā, Tukumā, Talsos, Bauskā, Valmierā, Saulkrastos, Ogrē, Salaspilī), 11 apmācību grupās, kopumā iesaistot aptuveni 140 potenciālos un esošos adoptētājus, audžuģimenes un aizbildņus; veikts programmas novērtējums apmācību vadītāju un dalībnieku skatījumā.