AIRI vecākiem pamatprincipi

AIRI vecākiem pamatprincipi:

Bērnu attīstības veicināšana

 • Zināšanas par to, kā vislabāk veicināt bērna augšanu un attīstību, ir vienas no svarīgākajām bērnu tiesību aizsardzības nozarē, jo īpaši ārpusģimenes aprūpes un adopcijas jomā.
 • Rūpes par bērna drošību, palīdzība drošas piesaistes veidošanā un uzturēšanā, bērna pašapziņas un kultūras identitātes veidošana, stabilu un ilglaicīgu attiecību veidošana un uzturēšana – tie visi ir būtiski AIRI vecākiem komponenti.

Vecāku un ģimenes nozīmīgums

 • Programma balstās uz uzskatu, ka vecākiem un ģimenēm ir vislielākā ietekme uz bērna attīstību. Tiek atzīts, ka visām ģimenēm var būt vajadzība pēc atbalsta kādā brīdī. Bērna šķiršana no vecākiem un ģimenes ir galējais risinājums, kas pieļaujams tikai tad, ja izsmeltas visas pārējās iespējas izvairīties no tā un nodrošināt drošību bērnam viņa paša mājās.
 • Ģimenes saglabāšana ir viens no galvenajiem bērnu tiesību aizsardzības sistēmas mērķiem.

Izpratne par dažādību un kultūras atšķirībām kā vērtību 

 • Cieņa un pozitīva attieksme pret kultūras identitāti ir cieši saistīta ar pašapziņas veicināšanu un šī koncepcija caurvij visu programmu.

Tikšana galā ar zaudējumu

 • AIRI vecākiem pamatā ir uzskats, ka zaudējumi ir dabiska dzīves sastāvdaļa. Tā ir arī neatņemama daļa no audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju aprūpes. Zaudējumi izraisa sērošanu. Audžuvecākiem ir ļoti svarīgi izprast zaudējumus, tikt ar tiem galā un būt pietiekami stipriem, lai varētu palīdzēt arī citiem tikt galā ar viņu zaudējumiem.  

Komandas darba nozīme

 • AIRI vecākiem atzīst, ka riska situācijā esošu bērnu un viņu ģimeņu vajadzības ir tik kompleksas un sarežģītas, ka neviens speciālists un audžuvecāks nav spējīgs ar tām tikt galā tikai ar saviem spēkiem vien. Programmas mērķis ir palīdzēt audžuvecākiem apgūt un praktiski izmantot komandas darba prasmes. 
 • Saskaņā ar komandas darba filozofiju AIRI vecākiem apmācībās tiek izmantots savstarpējās mācīšanās modelis. Treneru pārī ir viens speciālists (psihologs vai sociālais darbinieks) un viens pieredzējis audžuvecāks (audžuģimene, aizbildnis vai adoptētājs).

Skaidrība par lomām

 • AIRI vecākiem pamatojas uz principu, ka bērniem un viņu ģimenēm vislabāk var palīdzēt tad, ja tiek skaidri noteikta, izprasta un augstu novērtēta katra profesionālās komandas locekļa loma.
 • Audžuvecāku darbu līdz šim apgrūtināja neskaidrība par viņu lomu. Viņus parasti uzskatīja par klientiem. Tā kā aprūpē esošajiem bērniem parasti ir īpašas un specifiskas vajadzības, tad mūsdienās audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji ir pilnvērtīgi profesionālās komandas locekļi. 

Kombinētas apmācību dalībnieku grupas (vienkopus mācās audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji) - tam ir vairākas priekšrocības

 • Visām audžuvecāku grupām ir nepieciešama viena un tā pati pamatinformācija, jo bērna vajadzības un traumatiskā pieredze kopīga visiem audžuģimenēs, aizbildņu un adoptētāju ģimenēs augošajiem bērniem.
 • Adoptētājiem ir svarīgi izprast audžuģimeņu aprūpes dinamiku un to, ko aprūpē ievietotie bērni var būt piedzīvojoši pirms adopcijas. Arī audžuģimenēm un aizbildņiem var būt noderīgi pārzināt adopcijas procesu, jo daudzas audžuģimenes un aizbildņi pēc tam adoptē aprūpē nodotos bērnus.  
 • Kombinētā apmācību programma palīdz potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem izprast formu atšķirības, lai viņi varētu pieņemt informētu lēmumu par to, kuru aprūpes formu izvēlēties un vai kļūt par audžuvecāku vispār. Kombinētā pieeja sekmē komandas darbu, atvieglo apmācību grupu organizēšanu reģionos un ļauj ietaupīt resursus.

Savstarpējās novērtēšanas integrēšana apmācību procesā

 • Programma balstās uz uzskatu, ka ģimenes novērtēšanu integrējot grupu apmācībā, iespējams pieņemt pārdomātākus lēmumus un tādejādi samazināt aprūpes pārtraukšanas risku.  
 • AIRI vecākiem programmā novērtēšanu veic treneri kopā ar potenciālajām audžuvecāku (aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju) ģimenēm, tiekoties mājas vizītēs. Procesā tiek pārrunātas potenciālo audžuvecāku stiprās puses un vajadzības, vērtējot atbilstību piecām kompetenču kategorijām. Tādejādi iespējams panākt, ka ģimene pieņem informētu lēmumu, izvērtējot savu vēlmi un spēju kļūt par aizbildni, audžuģimeni vai adoptētāju. Mācības ir attīstības process, kura laikā ģimenei, balstoties uz vajadzību novērtējumu, ir iespējama attīstīt audžuvecāku lomai nepieciešamās kompetences.
 • Saskaņā ar AIRI vecākiem filozofiju, novērtēšanas process ir abpusējs, tomēr lēmums par ģimenes atbilstību audžuģimenes, aizbildņa vai adoptētāja lomai var arī nebūt abpusējs. 

 

AIRI vecākiem programmas stiprās puses un priekšrocības:

 • Programmas konceptuālā pieeja, kas balstīta potenciālo ārpusģimenes aprūpētāju kompetenču novērtēšanā un attīstīšanā. Kompetenču pieeja palīdz izprast un skata kopsakarību starp attieksmēm, vērtībām, motīviem, īpašībām un atbildes reakcijām uz konkrētām situācijām, kā arī zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas konkrētā jomā. Tā palīdz izprast un novērtēt cilvēka uzvedības vai domāšanas veidu, kas noturīgs pietiekami ilgu laika periodu.
 • Programmas uzsvars uz ārpusģimenes aprūpes procesu aplūkošanu no bērna, nevis aprūpētāju interešu viedokļa.
 • Sistēmisks skatījums uz ārpusģimenes aprūpi, veidojot strukturētu ietvaru audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu piesaistei, sagatavošanai, atlasei, apmācībai un profesionālai pilnveidei, kā arī attīstot vienotu izpratni, komandas darbu, nostiprinot bērna interešu perspektīvu, ievērojot konsekvenci un piedāvājot sistēmiskus un organizatoriskus risinājumus.
 • Spēcīga un mērķtiecīgi veidota metodoloģiskā bāze - strukturēta apmācību metodika, daudzveidīgas apmācību metodes (videomateriāli, teorija, asociatīvie uzdevumi, mājas darbi, grupas darbi, individuālās sarunas), apmācību vadītāju sagatavošana, izstrādātas apmācību rokasgrāmatas dalībniekiem un apmācību vadītājiem.
 • Programmā iekļauta izvērtēšanas komponente, kuras mērķis ir sagatavot potenciālos adoptētājus, aizbildņus un audžuģimenes informēta un izsvērta lēmuma pieņemšanai. Programmā iekļautais izvērtēšanas instruments (apmācību noslēgumā sagatavotais novērtējums) var būt vērā ņemams resurss bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai.
 • Programma uzsver atbalstošu, uz resursiem balstītu stipro pušu pieeju.
 • Programmas saturiskā un metodiskā bāze nodrošina iespējas attīstīt programmu dažādos virzienos. Piemēram, piedāvājot apmācību programmu jomas speciālistiem, sagatavojot un piedāvājot specifiskus un padziļinātus apmācību moduļus jau esošajiem adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, u.c.
 • Apmācību vadītāji ir treneru pāris, no kuriem viens ir speciālists (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs audžuvecāks ar praktisku pieredzi. Līdz ar to apmācības nav tikai teorētiskas, bet ļauj gūt praktisku priekšstatu par tēmām.