Audžuģimenes statusa iegūšana

Lai iegūtu audžuģimenes statusu:

 

 • Jūs dodaties uz savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesu un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzat šādus dokumentus:
 1. iesniegumu;
 2. ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 3. psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli.

 

 • Bāriņtiesa pēc šo  dokumentu saņemšanas izvērtē tos, pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī:
 1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
 2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
 3. sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus;
 4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
 5. nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

 

 • Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst bezmaksas mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi;
 • Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.