Drošs un draudzīgs bērnudārzs

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Lai pirmskolām palīdzētu virzīties uz šo mērķi, biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un nodibinājums Centrs Dardedze ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" (turpmāk – Programma). Programmas izstrāde tika uzsāka 2014.gadā ar sociālantropoloģes Aivitas Putniņas veiktu pētījumu “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pašvaldībā”. Šobrīd Programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas  pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un Latvijā.  Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no Rīgas pašvaldības un tās īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. 

Esam pārliecināti, ka Programmu īstenojošās pirmsskolas radīs vidi, kurā bērni “veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem cilvēkiem”; “iejūtas otra pārdzīvojumos un sniedz atbalstu”; “uzņemas iniciatīvu, ir mērķtiecīgi, uzņēmīgi un neatlaidīgi”; “apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības, kā arī kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas”. 

Informācija bernudarziem_web. (4).png

Informācija bernudarziem_web. (5).png

Informācija bernudarziem_web. (6).png

Informācija bernudarziem_web. (7).png

Projekta īstenotāji

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības centrā ir mērķis pasargāt bērnus no vardarbības. “Centrs Dardedze” jau 16 gadus sniedz profesionālu palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īsteno programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā.

 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības  organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.