- Projekts "Aprūpes speciālistu apmācība"

 

 

1

Prologs – Bērnu tiesību aizsardzība

Viena no tēmām, kas izraisījās starptautiskajās sarunās par bērnu aprūpes sektora reformu (dažkārt sauktu par deinstitucionalizāciju), bija par nepieciešamību vērst uzmanību tam, kā attīstās bērnu un aprūpes speciālistu attiecības aprūpes laikā. Nesenais pētījums, ko veica SOS un partneri 4 valstīs  atklāja aprūpes speciālistu nozīmīgo lomu bērnu un jauniešu, kas atrodas aprūpē, dzīvesspēka, prasmju un kompetenču attīstībā, kas uzlabo viņu dzīvi aprūpē un pēc aprūpes beigšanās.

Lai risinātu šo svarīgo aspektu aprūpes jomā, Eiropas Padome un SOS Bērnu ciemati izstrādāja ceļvedi “Bērnu tiesību aizsardzība – rokasgrāmata alternatīvajā aprūpē strādājošiem speciālistiem” (Securing Children´s Rights – A Guide for Professionals working in Alternative Care). Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt aprūpes speciālistiem izprast nepieciešamību piemērot savā darbā bērnu tiesībās balstītu pieeju, un tas tika virzīts nacionālajās konsultācijās 2013. gadā, kurās piedalījās aprūpes speciālisti un jaunieši ar aprūpes pieredzi.

Aprūpes speciālistu kapacitātes celšana

Mūsu pašreizējais projekts “Aprūpes speciālistu apmācība” balstās uz rokasgrāmatu “Bērnu tiesību aizsardzība”. Tā mērķis ir nodrošināt, ka aprūpē dzīvojošo bērnu un jauniešu tiesības tiek ievērotas viņu uzturēšanās laikā aprūpē, kā arī laikā, kad notiek viņu pāriešana patstāvīgā dzīvē. Šis mērķis varētu tikt sasniegts, astoņās projektā iesaistītajās valstīs apmācot 800 aprūpes speciālistus, kā ieviest bērnu tiesībās balstītu pieeju viņu darbā.

Projektam ir ievērojams finansiālais atbalsts no Eiropas Komisijas Pamattiesību un pilsonības programmas, un tas tiks īstenots starptautiskā un nacionālā partnerībā starp Starptautiskajiem SOS Bērnu ciematiem, Eiropas Padomi, Eurochild, SOS Bērnu ciematu asociācijas biedriem un to nacionālajiem partneriem 8 ES valstīs: Bulgārijā, Horvātijā, Igaunijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā un Rumānijā.

Projekta aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā starptautiskajā un nacionālajā līmenī tiks īstenotas tālāk minētās aktivitātes:

1. Apmācību rokasgrāmatas izveidošana aprūpes speciālistu apmācībai
2015. gadā Eiropas Ekspertu grupa, kas sastāv no bērnu tiesību un bērnu aprūpes ekspertiem, iekļaujot jauniešus ar aprūpes pieredzi, izstrādās rokasgrāmatu, ko nacionālie treneri izmantos aprūpes speciālistu apmācībā.

Rokasgrāmatu "Bērnu tiesību aizsardzība" skatiet šeit. Pilnu rokasgrāmatu un apmācībām var saņemt, sazinoties ar SOS Bērnu ciematu Programmu attīstības vadītāju Lindu Zīverti, e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv, tālrunis: 29101227.

2. Starptautisko apmācību organizēšana treneriem, kas īstenos nacionālo apmācību
Apmācības tiks organizēts 2015. gada novembrī sadarbībā ar Eiropas Padomi un apmēram 27 nacionālajiem treneriem un projekta koordinatoriem sniegs apmācību ar nepieciešamo saturu un prasmēm, lai viņi savās valstīs varētu apmācīt aprūpes speciālistus ar dažādu profesionālo, kultūras un nacionālo pieredzi.
Starptautiskā un daudzkultūru apmācību vide būs piemērota vieta apmācībām un labās prakses piemēru apmaiņai.

3. Nacionālo apmācību sagatavošana un īstenošana 
Katrā no 8 valstīm Nacionālā uzraudzības grupa (sastāv no ieinteresētajām personām, kā bērnu tiesībsargs, sabiedriskie un privātie bērnu aprūpes pakalpojuma sniedzēji, jaunieši ar aprūpes pieredzi, sociālā darba asociācijas un universitātes) organizēs 4 nacionālās apmācības līdz 125 aprūpes speciālistiem. Apmācības tiks organizētas 2016. gada pirmajā pusē.

4. Izpratnes veidošana un popularizēšana Eiropas un nacionālajā līmenī

Pēc apmācībām, saņemot atgriezenisko saiti no apmācītajiem speciālistiem, aprūpes speciālisti un treneri sekmēs nacionālo un Eiropas rekomendāciju izstrādi aprūpes speciālistu apmācībām, lai ieviestu bērnu tiesībās balstītu pieeju darbam. Tiks pieliktas pūles, lai projekta laikā iegūtās zināšanas padarītu pieejamas nacionālā un starptautiskā līmenī, mērķauditorija galvenokārt būs ieinteresētās personas, kas ir atbildīgas par sākotnējo un turpmāko apmācību, par resursiem šādu apmācību organizēšanā un par bērnu un jauniešu aprūpes speciālistu darba uzraudzību un novērtēsanu.

Projekts noslēgsies ar starptautisko konferenci, ko līdzfinansēs Francijas Ombuds un kas plānota 2016. gada novembrī Parīzē. Šis pasākums iezīmēs Eiropas rekomendāciju īstenošanas uzsākšanu, kas izcels visas nacionālās rekomendācijas, ilgtspējības ceļvežus, labās prakses un galveno projekta aktivitāšu svarīgākos secinājumus.

Jaunieši ar aprūpes pieredzi ir iesaistīti dažādās lomās (kā nacionālās Uzraudzības grupas biedri, Eiropas ekspertu grupas biedri vai konsultējošie partneri nacionālā līmenī) visās iepriekš minētajās aktivitātēs.

Īsumā, šī unikālā projekta mērķis ir ilgstspējīgas izmaiņas aprūpes speciālistu apmācībā, paaugstinot viņu informētību un prasmes bērnu tiesībās balstītas pieejas ieviešanā viņu darbā ar bērniem un jauniešiem aprūpē. 2016. gada beigās mēs būsim gatavi bērnu aprūpes iestādes nodrošināt ar Eiropas rokasgrāmatu un nepieciešamo metodisko materiālu bērnu aprūpes speciālistu apmācībai. Nacionālajām un Eiropas rekomendācijām, kas tiks izstrādātas pēc vairāk nekā 800 speciālistu individuālās pieredzes ar rokasgrāmatu, vajadzētu iedvesmot lēmumu pieņēmējus noteikt jaunus kritērijus aprūpes speciālistu apmācībā, kas ievērojami uzlabos bērnu aprūpes kvalitāti!

 

Nacionālās rekomendācijas Latvijai, lūdzu, skatiet ŠEIT. Nacionālās rekomendācijas izstrādājusi Projekta uzraudzības grupa.


Kontaktpersona: Lai saņemtu sīkāku informāciju, iespējams sazināties ar projekta vadītāju Treyvaud-Nemtzov Florence uz e-pastu: Florence.Treyvaud-Nemtzov@sos-kd.org vai ar projekta koordinatori Latvijā Lindu Zīverti, e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv.

 

Vairāk informācijas: http://www.sos-childrensvillages.org/what-we-do/family-based-care/quality-in-care/training-of-care-professionals