- Projekts "Aprūpes speciālistu apmācība"

Visi jaunumi
10 Janvāris 2017

Noslēdzies Eiropas komisijas atblstītais projekts “Bērnu aprūpes speciālistu apmācības”

2016.gada nogalē noslēdzies starptautisks projekts “Bērnu aprūpes speciālistu apmācība” (angļu valodā – Training Professionals working with children in care), kurā kā viena no dalībvalstīm piedalījās Latvija. Kopumā projektā biaj iesaistītas 9 valstis - Bulgārija, Francija, Ungārija, Runānija, Horvātija, Itālija, Igaunija un Krievija.

 

Projektā sasniegtie rezultāti:

  • Izstrādāta un visu projekta dalībvalstu nacionālajās valodās iztulkota apmācību rokasgrāmata bērnu alternatīvajā aprūpē strādājošiem speciālistiem “Bērnu tiesību īstenošana"
  • Kopumā apmācīti 881 bērnu aprūpē strādājošie speciālisti (kopā visās projekta dalībvalstīs);
  • Projekta īstenošanā un popularizēšanā iesaistīti 137 jaunieši, tai skaitā jaunieši no ārpusģimenes aprūpes (kopā visās projekta dalībvalstīs);
  • Notikusi projekta noslēguma konference “Walk the Talk”, kurā piedalījušies 214 dalībnieki.

Latvijā projekta apmācībās piedalījušies 101 speciālistu, kuri strādā bērnu aprūpes jomā bērnu aprūpes iestādēs pašvaldībās un valsts sociālās aprūpes centros, kā arī pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki.
No visiem apmācības pabeigušajiem dalībniekiem, 45 (44 %) apmācību dalībnieki aizpildīja noslēguma izvērtējuma anketas. 59 % apmācības novērtēja kā “ļoti noderīgas”, 37 % kā “noderīgas”.

Apmācību dalībnieki anketās atzīmēja vairākus ieguvumus, ko devušas šīs apmācības.

1) Nostiprinājusies pārliecība par to cik svarīgas ur bērnu tiesības un to ievērošana ikdienā.

“Šīs apmācības vairāk ir nostiprinājušas pārliecību, ka tādā veidā, kā esmu strādājusi ar bērniem, jauniešiem, ir jāturpina.”

2) Pēc apmācībām ir vieglāk runāt ar bērniem par viņu tiesībām un tās izskaidrot bērniem un jauniešiem saprotamā valodā.

“...sarunās man ir tagad daudz vieglāk un uzskatāmāk pastāstīt par bērnu tiesībām, kas bērnam pienākas (sāksim jau ar to, ka būt veselam un iegūt pamatizglītību, būt ģimenē utt.) un no tā izrietošiem pienākumiem. Domāju, ka par bērnu tiesībām tagad varu pastāstīt bērnam saprotamā valodā.”
“Man ir vieglāk atbildēt uz jauniešu jautājumiem par pieaugušo rīcībām.”

3) Lielāka uzmanība pievērsta savstarpējo attiecību jautājumam un cieņpilnai komunikācijai starp bērniem un pieaugušajiem.

4) Apmācībās iegūtais mudināja dalīties ar citiem kolēģiem darba vietā, apspriest un diskutēt par bērnu tiesību jautājumiem organizācijas iekšējās sapulcēs.

“Izmantojām apmācību materiālus, lai izglītotu aprūpes personālu. Iepazīstinājām aprūpes personālu ar apmācības materiālu, veicām nelielas pārrunas par šo tēmu.”
“Bērnu kopsapulcē izrunājām bērnu tiesību jautājumus un iekļāvām iestādes gada darba plānā attiecīgās tēmas. Pēc iespējas vairāk prasām bērniem viņu viedokli par kādiem aktuāliem jautājumiem.”

5) Kā vērtīgu ieguvumu, apmācību dalībnieki minēja, iespēju satikties ar cutiem kolēģiem un dalīties pieredzē.

“Es domāju, ka ļoti daudz man ir devis šis kurss, pirmkārt, jau iegūta milzīga pieredze no citiem valsts sociālās aprūpes centru kolēģiem. Šobrīd uz problēmām raugos mazliet citādi, mēģinu iejusties bērna vietā, kā viņš justos dažādās situācijās.”

6) Apmācības lika būt vērīgākiem attiecībā pret bērnu vajadzībām, bērnu iesaistīšanas nozīmi.

“Apmācības ir devušas lielāku pārliecību man, ka bērna iesaistīšana ir primārā un svarīgākā un bērns ir vislabākais eksperts savas situācijas risināšanai.”
“..apmācības palīdzēja sarunās ar bērniem uz konkrētu lietu paskatīties gan man, gan arī viņam no cita skatu punkta.”

“Pakalpojumus sniedzu, attiecīgi domājot, ka tas ir man tuvs bērns, un mēģinu skatīties uz lietām ar bērna acīm.”

“Apmācības lika pievērst lielāku uzmanību bērna viedoklim.”

Apmācību dalībnieki uzsvēra nepieciešamību šīs apmācības novadīt visiem institūcijas darbiniekiem, lai konkrētajā organizācijā nostiprinātos  vienota izpratne un pieeja.

“... aktuāls ir jautājums par apmācību visiem institūcijā strādājošajiem, lai bērnu tiesības realizētu pilnībā.”

Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība apmācības par bērnu tiesībām organizēt regulāri, jo tas atsvaidzina zināšanas un dod iespēju pārrunāt aktuālos bērnu tiesību jautājumus.

“Vienmēr  ir labi pēc kāda laika perioda un no cita skatījuma atsvaidzināt zināmas, bet ‘’piemirstas’’ lietas- tas darbiniekus motivē labāk strādāt.”

Turpinot projekta “Bērnu aprūpes speciālistu apmācības” labo praksi un apzinot bērnu tiesību jautājuma aktualitāti, 2016.gadā starptautiskā SOS Bērnu asociācija sagatavoja pieteikumu jaunam projektam “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem” (angļu valodā – Prepare for Leaving Care – A Child Protection System that works for Professionals and Young People). Viena no projekta partnervalsīm ir arī Latvija un 2017.gadā šis projekts ir uzsākts – sīkāk par jauno projektu SOS Bērnu ciematu mājas lapas aktuālo projektu sadaļā.

 

Pēc projekta noslēguma, SOS Bērnu ciematu asociācija piedāvā apgūt apmācību kursu “Bērnu aprūpē strādājošo darbinieku apmācību bērnu tiesību pieejas ieviešanai ikdienas darbā” (16 h) profesionāli sagatavotu apmācību vadītāju (treneru) vadībā kā atsevišķu pakalpojumu.
Uz papildus jautājumiem par projektu vai konkrēto apmācību atbildēs projekta vadītāja, SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu attīstības vadītāja Linda Ziverte (e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv; 29101227)