- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

 

Laikā no 2013.gada novembra līdz 2015.gada jūlijam Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Bauskas novadā un Valmierā īstenoja projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008). Projektu finansiāli atbalstīja Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” projektu īstenoja partnerībā ar biedrību „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests", tā kopējais finansējums – vairāk nekā 110 000 eiro, no kuriem 10% īstenotāju līdzfinansējums, tai skaitā arī brīvprātīgais darbs.
Projekta mērķis bija attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.


Darbā ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tika nodrošināts kompetentu speciālistu – sociālo darbinieku, psihologu, juristu, ģimeņu asistentu darbs. Projekta ietvaros 6 mēnešus sešiem jauniešiem no sociālā riska ģimenēm Bauskā savu atbalstu piedāvāja arī brīvprātīgie jaunieši-mentori. Ar savu mentora pieredzi brīvprātīgie mentori un mentoru pasniedzēji  dalās īpaši sagatavotā Rokasgrāmatā, kas pieejama Asociācijas mājas lapā, sadaļā “Informatīvie materiāli” (https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/). Projekta aktivitāšu nodrošināto atbalstu saņēmušās 129 ģimenes (plānots 116), kurās ir 271 bērns (plānots 250).
Darbs ar projekta mērķa grupu tika nodrošināts ne tikai individuāli, bet arī strādājot atbalsta grupās. Valmierā projekta ietvaros darbojās atbalsta grupa vecākiem (kopskaitā 5 ģimenes), kuri audzina bērnus ar invaliditāti, un Bauskā – atbalsta grupa sievietēm (kopskaitā 10 sievietes, divas grupas), kuras cieš no vardarbības ģimenē. Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm bija ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti pēc triju dienu apmācībām ieviesa šo metodi darbā ar projekta ģimenēm un kopumā šo pakalpojumu izmantoja 6 ģimenes. Projekta ietvaros organizētas arī trīs ģimeņu nometnes – viena Valmierā, divas Bauskā.
2015. gada 21.jūlijā Bauskas novada Sociālā dienesta telpās tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā speciālisti dalījās savā pieredzē par projektā paveikto un uzklausīja sadarbības partnera – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” darbinieku vērtējumu. Sīkāka informācija par pasākumu lasāma arī Bauskas novada informatīvajā izdevumā „Bauskas Vēstis” http://www.bauska.lv/allfiles/files/BNV%202015%20Julijs%20OK.pdf (9.lpp.).


Kopumā par projektu lasiet arī zemāk mūsu mājaslapā – projekta gaitā reizi trijos mēnešos sniegtajos darba pārskatos.
Liels paldies projekta komandai, partneriem un atbalstītājiem! 


IRĒNA KALNIŅA
Projekta vadītāja
Bauskas SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29467248
e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv


AGITA DREIBLATE
Projekta vadītājas asistente
Valmieras SOS Ģimeņu atbalsta centra vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29244687
e-pasts: agita.dreiblate@sosbca.lv
Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#apraksts
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.gov.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

From November, 2013,  to July, 2015, the Association "SOS Children's Villages Latvia" implemented the Project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“ (No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008) in Bauska County and Valmiera City.
The Project financially was supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism and it was implemented in partnership with the Association “SOS Children’s Villages Norway” and Bauska County Social Service Department. The total budget of the Project was more than 110 000 EUR, from which 10% was implementers’ co-financing including voluntary work.
The project aim was to develop basic social services for the disadvantaged families with children, thereby contributing to their social inclusion, promoting their prosperity and respect of their human rights, and strengthening democratic values and reducing social inequalities in society.  Support that was ensured by the Project received 129 families (initially planned 116) with 271 children (initially planned 250).
The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera was provided by specialists – social workers, psychologists, lawyers, family assistants.


Within the project six young people from social risk families in Bauska were supported by volunteer mentors – young people as well.  The mentors shared their six months’ experience in the particularly made Handbook (in Latvian) that is available in the Association’s website in the section „Informative Materials” (https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/informativie-materiali/).
Work with the target group was ensured not only individually but also by organising support groups. In Valmiera the support group for parents (totally 5 families) raising children with disabilities was organised, and in Bauska support for women suffering from domestic violence was organized (in total 10 women in 2 groups). One of the project’s innovative social work activities was piloting of the Family Group Conference method in the social work. Social work specialists had a three-day training course and afterwards implemented this method in their work with project families (in total 6 families) in Bauska and Valmiera.


There were also three summer camps for project families organised – one camp in Valmiera, two camps in Bauska, all for parents together with their children. 
The final closing event of the project was organised on 21st July, 2015, at Bauska County Social Support Department where Project specialists shared their experiences about the work in project and listened to appreciations of their collaboration partners’ – specialists of Social Department.  More detailed information about the Project closing seminar you can also find in the Bauska County informative publication „Bauskas Vēstis” http://www.bauska.lv/allfiles/files/BNV%202015%20Julijs%20OK.pdf (p.9 - in Latvian).


You can find more detailed information about the project’s activities following the links below – this information was provided once in three months during project’s course to inform about all actual news.


    Many thanks to the project team, partners and supporters!
IRĒNA KALNIŅA
Project manager
Manager of Bauska SOS Family Support Centre
Association of SOS Children’s Villages Latvia
Phone +371 29467248
email: irena.kalnina@sosbca.lv


AGITA DREIBLATE
Project manager’s assistant
Manager of Valmiera SOS Family Support Centre
Association of SOS Children’s Villages Latvia
Phone +371 29244687
email:  agita.dreiblate@sosbca.lv
The project was financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.


More about the EEA financial mechanism programme "NGO funds" read here: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=en  
The Society Integration Foundation website: http://www.sif.gov.lv
EEA Financial Mechanism website in Latvia: http://www.eeagrants.lv
EEA Financial Mechanism official website: http://www.eeagrants.org