- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
10 Septembris 2014

Aktualitātes projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, ir  jau pusē. Darbu ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros turpina nodrošināt speciālisti: sociālie darbinieki, psihologi, juristi, ģimeņu asistenti. Projekta deviņos mēnešos pakalpojumus saņēmušas jau 92 ģimenes.


Vasaras mēnešos Bauskā un Valmierā tika organizētas divas nometnes ģimenēm ar bērniem, kas pakļautas kādam no sociālās atstumtības riskiem. Nometnes Valmierā Latviešu dzīves gudrība, kas notika no 18.jūnija līdz 21.jūnijam, mērķis bija rosināt bērnus un vecākus iepazīt senču sadzīvi un vērtības, kā arī izmēģināt gūtās prasmes un zināšanas pielietot praktiski. Līdztekus jaunajai informācijai dalībniekiem katrā nodarbībā bija iespēja pilnveidot jau esošās prasmes un iemaņas attīstīt izziņas procesu, māku klausīties, iegaumēt, domāt netradicionāli, aktīvi līdzdarboties. Nometnē dalībnieki kopīgi izzināja gan senlatviešu Līgo svētku svinēšanas kultūru, parašas, ticējumus, noklausījās tautas tradīciju pazinējas stāstu par saulgriežu tradīcijām,  vērtībām, rituāliem un galda kultūru, gan varēja iepazīties ar dažiem lauku darbu procesiem mūsdienīgā vidē, dodoties ekskursijās uz rūpniecisku ražotni – Smiltenes pienotavas Blomes sierotavu un zemnieku saimniecību, kurā audzē kazas un ražo ar šo saimniecības veidu saistīto produkciju. Nometnes gaitā mammām bija iespēja mācīties, kā uzlabot saskarsmi ar bērniem ar rotaļu palīdzību. Psiholoģe vecākiem sniedza jaunas idejas sadarbībai ar bērnu, caur aktīvu kopā darbošanos, izmantojot teraspēles elementus. Nometnē piedalījās 5 ģimenes, tai skaitā nometnes gaisotni kopīgi baudīja 5 mammas un 17 bērni.


Nometne Bauskā Balta māja baltiem sapņiem notika no 14.jūlija līdz 16.jūlijam. Piecas projekta ģimenes viesojās Baltajā mājā, kas atrodas Rundāles novadā pavisam netālu no majestātiskās Rundāles pils. Nometnes mērķis bija ģimeņu sociāli komunikatīvo prasmju pilnveidošana caur kopīgu darbošanos. Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja kopīgi darboties dažādās radošās aktivitātēs, veikt atjautīgus uzdevumus, veicināt savas kā ģimenes sadarbības prasmes. Viena diena tika veltīta varenās Rundāles pils un dārza iepazīšanai, pēc kā ģimenes katra veidoja savu pili. Trešā nometnes diena bija pilna piedzīvojumu, ko nometnes dalībnieki varēja izbaudīt Tērvetes dabas parkā. Vecāki augstu novērtēja kopā būšanu ar bērniem, kopīgu darbošanos, iepazina viņus labāk – vērojot darbošanos, atklāja talantus.


 Arī vasaras mēnešos atbalsta grupa vecākiem Valmierā, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, turpināja savas kopā sanākšanas (reizi mēnesī). Līdz šim notikušas 7 grupas nodarbības. Ir izveidojies pastāvīgs grupas dalībnieku loks – tās ir mammas, kuras savstarpēji  viena otru ir iepazinušas, spēj uzticēties un sazinās jau arī ārpus atbalsta grupas. Par nozīmīgāko grupas dalībnieces uzskata iespēju apmainīties ar pieredzi, iegūt noderīgus padomus un jaunu, sev nozīmīgu, informāciju, kā arī izjust atbalstu no līdzcilvēkiem.
Atbalsta grupa Bauskā, sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē, savu darbu vasaras mēnešos pārtrauca, jo grupu apmeklē pārsvarā lauku iedzīvotājas, kurām šis laiks aizņemts lauku darbos. Atbalsta grupa darbu turpinās rudenī.

26.augustā, Bauskas novada Sociālajā dienestā projekta starpposma prezentācijas pasākumā, kurā piedalījās 25 interesenti, tika prezentēts projektā līdz šim paveiktais un pārrunātas turpmākās plānotās aktivitātes. Katrs speciālists pastāstīja par savu veikumu projektā, par to, kas darbā iepriecina vai arī sarūgtina. Tuvākā nākamā plānotā aktivitāte projektā ir „brīvprātīgo mentoru pakalpojuma attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem” - brīvprātīgo mentoru piesaiste, sagatavošana un uzraudzība. Aktivitātes ietvaros plānots piesaistīt 5 brīvprātīgus, sociāli aktīvus jauniešus no sociāli labvēlīgām ģimenēm un sagatavot viņus par brīvprātīgajiem mentoriem. Aktivitātes ietvaros paredzēts, ka katram brīvprātīgajam mentoram tiks piesaistīts viens vai vairāki bērni un jaunieši no Bauskas un tās apkārtnes ar dažādiem uzvedības traucējumiem (piemēram, neapmeklē skolu, klaiņo, ir atkarības problēmas, ir vardarbīgi, agresīvi, depresīvi, izolēti, pamesti novārtā u.tml.) no sociālās atstumtības riskam pakļautām ģimenēm. Mentoru pienākumos ietilps kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar attiecīgo bērnu, lai sadarbības rezultātā pozitīvi ietekmētu viņa personības attīstību: mainītu destruktīvo uzvedību, iemācītos veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iekļautos sabiedrībā u.tml. Šī aktivitāte tiks atspoguļota mentora Rokasgrāmatā, ko sagatavos visi iesaistītie speciālisti un mentori piedaloties ar savu gūto pieredzi un idejām. Mentoru piesaisti un sagatavošanu, ko uzsākam jau septembrī, nodrošinās 4 speciālisti, bet uzraudzību nodrošinās sociālais darbinieks.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja
**********************************************************

The project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“(project No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism, is already in its middle. The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera is ensured by specialists – social workers, psychologists, lawyers, and family assistants. Within the nine project months, 92 families have already received social services. 
During the summer months in Bauska and Valmiera two summer camps for Project families with children were organised. The camp in Valmiera Latvians’ life wisdom, took place on 18th – 21st June with the aim to rouse children and their parents to become acquainted with ancestry’s social life and values, as well as to try obtained skills and knowledge in practice.  Besides, mothers had a chance to learn how to improve their interrelation with children through games. A psychologist offered the parents new ideas for collaboration with a child through activities using the Theraplay elements.  Five families participated in this camp – 5 mothers and 17 children.
The camp in Bauskā The white house for white dreams took place on 14th-16th July. Five project families (5 mothers and 15 children) stayed in the White House (a guest house) that is located near the majestic Rundale Palace in the Rundale County. The aim of this camp was improvement of families’ social communicative skills through different activities together as a family. One day was spent in the imposing Rundale Palace and its garden, and after that families made their own palaces – from paper. The third day was full of adventures in the Tervete Nature Park. Parents appreciated time being together with children, joint activities, and got to know their children better – discovering talents. 
 The support group in Valmiera for parents who raise children with disabilities, met also in summer months (once a month). Seven group meetings have been held by now. As the most important thing the group participants acknowledged the opportunity to exchange experiences, get useful advices and new, significant information, and feel the peers’ support as well.
The support group in Bauska for women suffering from domestic violence discontinued meetings during the summer months because the group participants mainly are from rural areas and people are busy in field works. The support group will start meeting again in autumn.

On the 26th August, the project middle stage presentation event was held in Bauska County Social Service gathering 25 interested persons. The already implemented activities as well as the next planned activities within the project were discussed.  Each project specialist told about experiences and results, shared good practices and disappointments. The nearest next planned activity is development of volunteer mentors’ services for children of social risk families.  It is planned to attract 5 volunteers - socially active young people from socially advanced families and coach them as the volunteer mentors. Each mentor will be responsible for one or more children/teenagers from Bauska and its surrounding having behaviour problems (for instance, school abandoning, rambling, addiction problems, being aggressive or depressive, isolated, unattended, etc). Mentors’ responsibility will be spending free time together with a child/teenager to affect his/her personality’s growth positively: change destructive behaviour, teach how to spend free time healthy, promote their integration in local society, etc. This activity will be displayed in the mentor’s Handbook, which will be prepared by all involved – experts, specialists and mentors. Attraction and education of mentors’ that will start in September will be ensured by 4 specialists, and supervision – by the social worker.

Irēna Kalniņa,
Project coordinator