- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
06 Decembris 2014

Aktualitātes projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Bauskas novadā un Valmierā darbu turpina projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma. Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Projekta nu jau trīspadsmit mēnešos pakalpojumus saņēmusi 101 ģimene.


Atbalsta grupa sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, savu darbu pēc vasaras pārtraukuma atsāka novembrī. Šī ir nu jau otrā grupa, ko apmeklē 8 sievietes. Nodarbības tiek organizētas reizi nedēļā, piektdienās, Bauskas novada Sociālā dienesta telpās.
Apmeklētas un iecienītas ir arī projekta ietvaros organizētās atbalsta grupas vecākiem. Atbalsta grupa vecākiem Valmierā, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, darbu turpināja arī vasaras mēnešos. Nodarbības notiek reizi mēnesī, un uz šo brīdi notikušas jau 10 grupas nodarbības.


Projekta ietvaros sabiedrībai tiek piedāvātas arvien jaunas, inovatīvas pieejas. Ar oktobra mēnesi darbu uzsākuši brīvprātīgie mentori – 6 sociāli aktīvi jaunieši. Lai pilnvērtīgi uzsāktu darbu, jaunieši noklausījās apmācības kursu 12 stundu apjomā, kur speciālisti sociālā darba, psiholoģijas un mentoringa jomā sniedza ieskatu par darbu ar jauniešiem no sociālā riska ģimenēm. Pēc apmācībām katram brīvprātīgajam mentoram tika piesaistīts viens jaunietis no projekta Bauskas un tās apkārtnes mērķgrupas ģimenēm. Mentoru uzdevums ir sadarboties ar jauniešiem,  pavadīt kopā brīvo laiku, lai pozitīvi ietekmētu viņu personības attīstību un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Mentoru darbu koordinē projekta speciālists – sociālā darbiniece, reizi 2 mēnešos mentoriem tiek nodrošināta supervīzija kompetenta psihologa vadībā.


Šā gada izskaņā plānota arī supervīzija speciālistiem, kuri projekta ietvaros triju dienu apmācību semināros vasarā apguva Ģimeņu grupu konferences metodi un tās pielietojumu sociālajā darbā. Nodarbību vadītāja, Ģimeņu grupu konferences metodes eksperte Irina Hanasjuka no Murmanskas (Krievija) supervīziju vadīs 15.decembrī, Bauskas novada Sociālajā dienestā. Semināra-supervīzijas mērķis ir apkopot iegūtās zināšanas par ģimeņu grupu konferences metodi, nostiprināt apgūtos profesionālos terminus, apzināt problēmas, kas rodas, praksē ieviešot šo metodi.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja

**********************************************************
The project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“(project No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism, continues its work in Bauska County and Valmiera City. The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera is ensured by specialists – social workers, psychologists, lawyers, and family assistants. Within the thirteen project months, already 101 families have already received social services.  


The support group for women who have suffered from domestic violence, after the summer pause, proceeded in November. This is already the second group of participants, attended by 8 women. The meetings are held once a week, on Fridays, in Bauska County Social Department.


Attended and favourite is also the support group for parents raising children with special needs. This support group for parents in Valmiera having children with invalidity continued their meetings also in summer months. Meetings are held once a month and by now 10 meetings are already taken place.   


More and more new, innovative approaches within the project are offered to the community. Volunteer mentors – 6 socially active young people have started work since October. To ensure work of full value, the young people attended the 12 hours study course lectured by social work, psychology and mentoring specialists to lead the mentors in a work with teenagers from social risk families. After the study course, each mentor accepted responsibility about one teenager from project families in Bauska.  Mentors’ task is to spend free time together with a teenager to affect his/her personality’s growth positively and to promote his/her integration in local society.  The mentors’ work is coordinated by a specialist – social worker, and once in two months mentors will have a supervision lead by a proficient psychologist.


In the end of this year a supervision for specialists who attended the three-days training course this summer about the Family Group Conference method and its use in social work is planned to take place in Bauska. The trainer, the Family Group Conference coordinator and expert of this method Irina Hanasjuk from Murmansk, (Russia) will lead the supervision on 15th December in Bauska County Social Department. The aim of the supervision is to summarise obtained knowledge about the family group conference method, to improve acquired professional terms, to gather information about problems that arise implementing this method in practice.  

Irēna Kalniņa
Project Coordinator