- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
06 Marts 2015

Aktualitātes projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Bauskas novadā un Valmierā darbu turpina projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma.
Lai arī sākotnēji projekta darbības laiks bija plānots 18 mēnešiem (no 2013.gada novembra līdz 2015.gada aprīļa beigām), projektā ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija, kas, veicot projekta līguma grozījumus, dod iespēju projekta mērķa grupai tik ļoti nepieciešamos pakalpojumus turpināt nodrošināt vēl līdz jūnija beigām (projekta darbu noslēdzot jūlijā, kopumā projekta ilgums - 21 mēnesis). Būs arī iespēja jūnijā organizēt papildus vēl vienu dienas nometni ģimenēm ar bērniem Bauskas novadā.
Darbs ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros tiek nodrošināts, piesaistot speciālistus: sociālos darbiniekus, psihologus, juristus, ģimeņu asistentus. Projekta nu jau sešpadsmit mēnešos pakalpojumus saņēmušas 117 ģimenes.
Kā viena no projekta inovatīvām sociālā darba aktivitātēm ir ģimeņu grupu konferences metodes pilotēšana sociālajā darbā. Gan Valmierā, gan Bauskā speciālisti pilotē šo metodi darbā ar projekta ģimenēm. Plānots, ka kopumā šo pakalpojumu izmantos 6 ģimenes. Kā paši speciālisti atzīst, vadoties pēc savas pieredzes, mūsu sabiedrībā cilvēki bieži vien nav gatavi nākt kopā, atklāti runāt par problēmām un meklēt to risinājumus kopīgi. Dažkārt ģimenēs ir gadiem krājies aizvainojums, kas liedz sēsties pie sarunu galda, lai risinātu jautājumus bērna labā. Iespējams, ka tā ir arī mūsu tautas mentalitāte, ka daudz ko nespēj aizmirst un piedot.  Turklāt, daudzās ārvalstīs programma paredz, ka šāda veida darbu vada brīvprātīgie entuziasti.  Šobrīd mūsu pieredze rāda, ka uzņemties brīvprātīgi tik apjomīga un atbildīga darba procesa organizēšanu un vadīšanu lielākoties vēl neesam gatavi.
Projekta ietvaros Bauskā tika organizētas divas atbalsta grupas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē. Kopumā šīs grupas ietvaros speciālistu un līdzcilvēku atbalstu saņēmušas 10 sievietes, kuras izgājušas pilnu kursu (t.i. 10 nodarbības). Nodarbības notika reizi nedēļā Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. Grupas dalībnieces atzinīgi novērtēja drošo vidi, kur brīvi varēja runāt par savām problēmām. "Pirmo reizi svešiem cilvēkiem stāstīju, cik ļoti esmu cietusi. Pēc tam jutos atvieglota. Gribu kaut ko iesākt ar savu dzīvi, kaut ko mainīt!" savu viedokli pauž kāda no dalībniecēm.
Valmierā darbu līdz marta beigām turpinās atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Nodarbības, ko apmeklē 6 ģimeņu vecāki, notiek reizi mēnesī, un uz šo brīdi notikušas jau 13 nodarbības.
Projekta ietvaros brīvprātīgu atbalstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm sniedz seši mentori – jaunieši. Lai veiktu darbu pilnvērtīgi, mentoriem ir nodrošinātas jau divas darba supervīzijas, kuru laikā zinoša psihologa vadībā jaunieši pārrunā ne tikai problēmas un to risināšanas iespējas šajā darbā, bet arī dalās priekā par to, kas izdevies. Mentori savu darbu  beigs martā un ar pieredzi dalīsies īpaši sagatavotā Rokasgrāmatā, kas pavasarī tiks prezentēta plašākai auditorijai.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja

The project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“(project No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism, continues its work in Bauska County and Valmiera City.
Although initially the project’s duration was planned for 18 months (from November  2013 to the end of April 2015), the economy of financial resources is formed in the Project that enables to continue necessary services for the project’s target groups by the end of June (finishing the project’s work in July, totally the duration of the Project is 21 months).  There is also a possibility to organise one more summer camp for families with children in Bauska in June.
The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera is ensured by specialists – social workers, psychologists, lawyers, and family assistants. Within the sixteen project months, already 117 families have received social services. 
The family group conference method’s piloting in social work is one of the project’s innovative activities.  This method as in Valmiera as in Bauska is piloted by the project specialists. It is planned that totally 6 families will use support under this method. The project specialists themselves acknowledge that grounding on their experience our people and society are not often ready to negotiate and find problems’ solutions together for their children’s sake. Probably, it is because of our nation’s mentality that we are not often ready to forget many things and forgive. Besides, in many foreign countries this programme foresees volunteer enthusiasts who lead this kind of work. Our experience proves that at this moment so responsible and big amount of work to be done voluntarily we are not mostly ready for that, too.
Within the project two support groups for women suffering from domestic violence were organised in Bauska. In total 10 women, who attended a complete course (i.e. 10 lessons) got support from their peers and specialists during the meetings. The meetings once a week took place in the Bauska County Social Department. The group participants positively assessed the safe environment where they could freely talk about their problems. “It is the first time I told to unknown persons how much I have suffered. After that, I felt myself eased. I want to do something with my life, to change something”, says one of the group’s participants.
  The support group for parents in Valmiera having children with invalidity will continue meeting by the end of March. The group is attended by 6 family parents once a month and up to now already 13 group meetings have been held.
Under the project, the six young people – mentors as volunteers are supporting teenagers from social risk families.  To ensure a valuable mentors’ work, a skilful psychologist leads supervision (already two have taken place), when they can share and discuss not only problems in their work, but also successes. The mentors will finish their work in March. Their six months’ experience they will share in the particularly made Handbook that will be presented for a wider audience in spring.

Irēna Kalniņa
Project coordinator