- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
25 Novembris 2013

Darbu uzsācis projkets „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Bauskas novadā un Valmieras pilsētā darbu uzsācis jauns projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012/EEZ/PP/1/MAC/150), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma un ko īsteno biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” partnerībā ar biedrību „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests". Projekts īstenošanas laiks - no 2013.gada novembra līdz 2015.gada aprīlim.

Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pamatpakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem, tādējādi veicinot to sociālo iekļaušanos, sekmējot labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī stiprinot demokrātiskās vērtības un mazinot sociālo nevienlīdzību sabiedrībā. Šī Projekta mērķa grupa būs 100 (50 Bauskā un 50 Valmierā) sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem, 200 bērni no sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.

Galvenās projektā plānotās aktivitātes ir, pirmkārt, inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstība, kuras ietvaros plānots piesaistīt piecus brīvprātīgus - sociāli aktīvus jauniešus no sociāli labvēlīgām ģimenēm un sagatavot viņus par brīvprātīgajiem mentoriem. Tāpat arī šīs aktivitātes ietvaros tiks attīstīta ģimeņu grupu konferences metode, kas ietvers gan 20 sociālo darbinieku apmācību šīs metodes pielietošanai, gan tās pilotēšanu. Šai aktivitātei tiks piesaistīts ārvalstu eksperts, ko deleģēs Projekta ārvalstu sadarbības partneris. Otrkārt, ģimenēm Projektā tiks nodrošināti kompleksie psihosociālā atbalsta pasākumi krīzes situācijā. Psihosociālo darbu ar ģimenēm nodrošinās divi sociālie darbinieki (attiecīgi – viens Bauskā, viens Valmierā). Aktivitātes ietvaros plānots arī sagatavot 4 ģimenes asistentus un piedāvāt šādu pakalpojumu ģimenēm. Bez tam Projekts nodrošinās atbalsta grupu nodarbības, psihologa pakalpojumus, kā arī mērķa grupas konsultēšanu juridiskos jautājumos. Vasarā tiks organizētas nometnes sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm ar bērniem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Papildus informācijai:
IRĒNA KALNIŅA
Projekta vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29467248
e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv

The new project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion “ (project No 2012/EEZ/PP/1/MAC/150) has been launched in Bauska County and Valmiera City that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism and that is implemented by Association "SOS Children's Villages Latvia" in partnership with society “SOS Children’s Villages Norway” and Bauska County Municipality institution “Bauska County Social Service”.  Time of project implementation is from November 2013 to April 2015.

The project aim is to develop basic social services for the disadvantaged families with children, thereby contributing to their social inclusion, promoting their prosperity and respect of their human rights, and strengthening democratic values and reducing social inequalities in society.  The target group of this Project will be 100 families (50 in Bauska and 50 in Valmiera) with children under the risk of social exclusion, totally 200 children from disadvantaged families.

The main planned project activities are, first, development of innovative preventive services where five volunteers – socially active young people from socially advantaged families will be recruited and coached as volunteer mentors.  Besides that, under this activity the family group conference will be developed that will include training of 20 social workers for use of this method and its piloting. The foreign expert will be recruited for implementation of this activity delegated by the Project foreign collaboration partner. Secondly, complex psycho-social support for families in crisis will be provided. Psycho-social work with families will be ensured by two social workers (accordingly – one in Bauska, one in Valmiera). Within this activity it is planned to coach also four family assistants and offer such a service for families. Additionally, the project will provide support group classes, psychologist’s and lawyer’s services. In summer two camps will be organised for social risk families with children.

The Project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.
More about the EEA  Financial Mechanism programme "NGO funding" read here

The Society Integration Foundation website: http://www.sif.lv
EEA Financial Mechanism website in Latvia: http://www.eeagrants.lv
EEA Financial Mechanism official website: http://www.eeagrants.org

For more information:
Irēna Kalniņa
Project coordinator
Association "SOS Children's Villages Latvia"
Mob. +371 29467248