- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
26 Novembris 2013

Atklāj projektu „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

 

Šodien Bauskas novadā notika projekta „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” uzsākšanas informatīvais pasākums. Sociālā dienesta telpās bija pulcējušies gan projekta īstenotāja - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāvji: Asociācijas padomes priekšsēdētāja Māra Bite, direktore Ilze Paleja, Īslīces SOS bērnu ciemata direktors Gatis Matulevičs un projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki no Bauskas un Valmieras, gan viena no projekta partneriem - Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" – vadītāja Iveta Kubliņa un sociālie darbinieki, kuri strādā Bauskā un Bauskas novada pagastu pārvaldēs, kā arī Bauskas novada domes deputāti (Sociālo un veselības lietu komitejas pārstāvji), Izglītības nodaļas vadītājs un citi interesenti – liels paldies par atsaucību! 

Pasākums notika tik nesenās Zolitūdes traģēdijas ēnā, kas bijis liels trieciens un pārbaudījums mums visiem. Šis skumjais notikums liek vēlreiz pārvērtēt mūsu vērtības, rīcību, un vēl jo vairāk novērtēt līdzcilvēku atbalstu, kas svarīgs ne tikai traģiskos mirkļos, bet arī ikdienā.

Atbilstoši pasākuma programmai, dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ideju, mērķiem, plānotajiem pasākumiem, partneru („Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests") iesaisti, projekta sagaidāmajiem rezultātiem, esošo sadarbību ar Bauskas pašvaldību. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sniegtais atbalsts ģimenēm ar bērniem pašvaldībā ir tiešām svarīgs. Arī šī projekta līdzfinansējumu (10%, tai skaitā mantiskais ieguldījums) nodrošina Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Norvēģijas partnerorganizāciju, pašvaldību līdzekļi 78 000 latu vērtā projekta aktivitāšu īstenošanā netiks ieguldīti, bet tiešie labuma guvēji būs Bauskas novadā un Valmieras pilsētā dzīvojošās sociālās atstumtības riskam pakļautās ģimenes ar bērniem.

Priecājāmies dzirdēt labus vārdus par savstarpējo sadarbību, darba novērtējumu un nepieciešamību Bauskas novada iedzīvotājiem. Uzmundrināja domes deputātu Initas Nagņibedas un Dairas Jātnieces laba vēlējumi šī projekta sekmīgai īstenošanai un ieteikumi tālākam darbam.

Ar projekta aprakstu un prezentāciju varat iepazīties šeit

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Papildus informācijai:
IRĒNA KALNIŅA
Projekta vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29467248
e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv

 

Today the Project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“ inception informative seminar was held in Bauska.  Representatives of the Project steering team, partner institutions, local education department, municipality deputies and other interested in persons gathered in the Bauska County Social Service. Project steering team was represented by the Head of the Board of the Association "SOS Children's Villages Latvia" Māra Bite, Association’s National Director Ilze Paleja,  Director of Īslīce SOS Children’s Village Gatis Matulēvičs, and project working teams from Bauska and Valmiera. Project partners were represented by Iveta Kubliņa, head of Bauska County Municipality institution “Bauska County Social Service” and team of social workers working in town and rural areas.  The Bauska Municipality was represented by Social and Health Matters Committee deputies and head of Education Department. Thanks to everybody for co-operation! 
The seminar was held in time when the whole country is still under the shade of recent tragedy in Zolitūde (Rīga) that was a big shock and terrific emotional experience for us all. This sorrowful incident reminds us once again to appraise our values, action and assess more support from people around that is important not only within the tragic moments but also in normal everyday’s life. 

Accordingly the seminar’s agenda participants were introduced to the Project idea, aims, planned activities, partners’ involvement (“SOS Children’s Villages Norway” and Bauska County Municipality institution “Bauska County Social Service”), expected project results and present collaboration with Bauska Authority.  Support for families with children provided by Association SOS Children's Villages Latvia is really important in municipality. Co-financing of this project (10%, including contribution in kind) is ensured by Association in collaboration with Norwegian partner organisation. Bauska Municipality finances will not be put into the project implementation budget that makes 78 000 LVL, however, the direct beneficiaries will be families with children at social risk in Bauska County and Valmiera City.

We were pleased to hear kind words about successful mutual collaboration, work assessment and its necessity Bauska County inhabitants. Encouraged good luck wishes for successful implementation of this Project and suggestions for further work from Bauska County Council deputies Inita Nagņibeda and Daira Jātniece.

The Project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.
More about the EEA  Financial Mechanism programme "NGO funding" read here

The Society Integration Foundation website: http://www.sif.lv/
EEA Financial Mechanism website in Latvia: http://www.eeagrants.lv
EEA Financial Mechanism official website: http://www.eeagrants.org

For more information:
Irēna Kalniņa
Project coordinator
Association "SOS Children's Villages Latvia"
Mob. +371 29467248
e-mail: irena.kalnina@sosbca.lv
www: www.sosbernuciemati.lv