- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
23 Maijs 2014

Jaunākās aktivitātes projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Projektā „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, aizritējis jau pirmais pusgads. Darbu ar projekta mērķa grupu Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros turpina nodrošināt speciālisti: sociālie darbinieki, psihologi, juristi, ģimeņu asistenti. Pirmajos sešos mēnešos pakalpojumus saņēmušas jau 79 ģimenes.

31.martā Bauskā darbu uzsāka Atbalsta grupa sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē. Atbalsta grupu vada psiholoģes Ērika Pulkstene un Līga Lepse. Kā atzīst grupas vadītājas, jau pēc pirmās nodarbības vērojamas pozitīvas pārmaiņas klienšu dzīves uztverē: viņas kļuvušas atvērtākas un ir gatavas kaut ko mainīt savā dzīvē. Grupu apmeklē vidēji 6 sievietes. Valmierā Atbalsta grupa vecākiem, kuru bērni ir invalīdi, darbu uzsāka 4.aprīlī. Grupu apmeklē vidēji 6 vecāki un atzīst, ka vērtīga ir pieredzes un informācijas apmaiņa, atbalsts, ko saņem viens no otra. Atbalsta grupu vada sociālā darbiniece Agita Dreiblate.


Nākamā tuvākā plānotā aktivitāte projektā būs apmācība Ģimenes grupas konferenču metodes īstenošanai, ko vadīs šīs metodes eksperte Irina Hanasjuk no Murmanskas (Krievija), ko deleģējis projekta ārvalstu sadarbības partneris – biedrība „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati”. 10.jūnijā plānots, ka eksperte uzrunās pašvaldības un valsts institūciju vadītājus par metodes nozīmīgumu un tās pielietošanas iespējām. Apmācības potenciālajiem Ģimeņu grupu konferenču vadītājiem tiek plānotas trīs dienas – no 11.jūnija līdz 13.jūnijam, Bauskas novada Sociālā dienesta telpās. Metodes galvenais mērķis ir nodrošināt bērna augšanu ģimeniskā vidē un nepieļaut bērna ievietošanu institūcijās. Pēc apmācībām gan Bauskā, gan Valmierā šī metode tiks pilotēta sociālajā darbā un līdz projekta beigām – 2015.gada martam – eksperte vadīs arī video konferences – supervīzijas šo grupu vadītājiem, lai pārliecinātos par metodes efektīvu īstenošanu un rezultātiem.

Vasaras mēnešos Bauskā un Valmierā plānotas divas nometnes, kurās piedalīsies ģimeņu, kas pakļautas kādam no sociālās atstumtības riskiem, bērni ar vecākiem. Nometņu laikā tiks nodrošināta iespēja attīstīt dažādas bērnu audzināšanas iemaņas un sniegts psiholoģisks atbalsts, kā arī bērniem tiks piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat tiks nodrošinātas aktivitātes vecākiem un viņu bērniem kopā, lai uzlabotu viņu komunikācijas un sadarbības prasmes. Nometnēs piedalīsies arī bērni ar invaliditāti. Nometnēs tiks piesaistīti dažādi radošo darbnīcu speciālisti un lektori, audzinātāji un citi speciālisti.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja


The first six months have passed in the Project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“(project No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism.  The work with target groups in Bauska and Valmiera SOS Family Support Centres has been ensured by Project specialists: social workers, psychologists, lawyers, family assistants. During the first six months 79 families have received support within the project.

The support group for women suffering from abuse in a family was started on 31st March. The support group leaders are psychologists Ērika Pulkstene and Līga Lepse. As the both specialists acknowledge, positive changes in clients’ life perception are visible after the first group session: they have become more opened and ready to change something their lives. The group is attended by 6 women in average. The support group for parents having children with disabilities, started work on 4th April in Valmiera. The group is attended by 6 parents in average, and as the parents acknowledge, the most important is exchange of information and experiences, and support that they get from each other. The group is lead by social worker Agita Dreiblate.

The next planned activity is the training seminar for Family Group Conference Method implementation that will be managed by an expert of this method Irina Hanasjuk from Murmansk (Russia), delegated by the project partner – society “SOS Children’s Villages Norway”. It is planned that on 10th June the expert will address the leaders of municipality and state institutions about significance of this method and potentialities of its use. The training course for potential Family Group Conference leaders is planned for three days – 11th – 13th June. The general aim of this method is to ensure child’s growth in family environment and not to allow child’s institutionalization. After the training course this method will be piloted in the social work in Bauska and Valmiera.  By the end of the project March, 2015, the expert will lead also video conferences – supervisions to the group leaders to ascertain about effective implementation of this method and its results. 
Two summer camps in Bauska and Valmiera are planned for the social risk families – children and parents. Also the children with disabilities will participate. The camp will offer different education and practical activities for children and their parents. 

Irēna Kalniņa
Project coordinator