- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
19 Novembris 2013

Tiks atklāts projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

 

Projekta uzsākšanas informatīvais pasākums un prezentācija – 2013.gada 26.novembrī Bauskas novada Sociālā dienesta telpās (Rūpniecības ielā 7, 2.stāva zāle).

DARBA KĀRTĪBA
11:00 – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta KUBLIŅA: uzruna un informācija par sociālo situāciju novadā, Projekta nepieciešamību.
11.15 – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze PALEJA: informācija par Asociācijas darbu, tai skaitā Vidzemes un Zemgales reģionos.
11.30 – Projekta vadītāja Irēna KALNIŅA, Asociācijas ģimeņu stiprināšanas programmas vadītāja Sandra BRAUNERE:  informācija par Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un tā programmu „NVO fonds", Projekta ideju, mērķiem, plānotiem pasākumiem, partneru („Norvēģijas SOS Bērnu ciemati” un Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests") iesaisti, sagaidāmajiem rezultātiem, esošo sadarbību ar Bauskas pašvaldību.
12.00 – Vārds Bauskas novada domes, izglītības un kultūras iestāžu pārstāvjiem.
12.15 – Jautājumi un atbildes, informācija mediju pārstāvjiem
12.30 – Kafijas pauze

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org


IRĒNA KALNIŅA
Projekta vadītāja
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Mob. +371 29467248
e-pasts: irena.kalnina@sosbca.lv

 

Inception of the Project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“

The Project inception informative seminar and presentation – 26th November, 2013 in Bauska  County  Social Service (Rūpniecības iela 7, 2nd floor).

AGENDA
11:00 – Iveta Kubliņa, Head of Bauska County Social Service: speech and information about the social situation in the County, Project necessity.
11.15 – Ilze Paleja, Association "SOS Children's Villages Latvia" National Director: information about Association’s work, including Vidzeme and Zemgale regions.
11.30 – Sandra Braunere, Association’s Family Strengthening Programme manager; Irēna Kalniņa, Project coordinator: information about the European Economic Area Financial Mechanism and its programme „NGO funding"; Project idea, aims, planned activities, partners’ involvement (“SOS Children’s Villages Norway” and Bauska County Municipality institution “Bauska County Social Service”), expected results, present collaboration with Bauska Authority.
12.00 – The floor given to deputies of Bauska County Council, Social and Health Matters Committee.
12.15 – Discussions, information for mass media representatives
12.30 – Coffee break

The Project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.
More about the EEA  Financial Mechanism programme "NGO funding" read here

The Society Integration Foundation website: http://www.sif.lv
EEA Financial Mechanism website in Latvia: http://www.eeagrants.lv
EEA Financial Mechanism official website: http://www.eeagrants.org

Irēna Kalniņa
Project coordinator
Association "SOS Children's Villages Latvia"
Mob. +371 29467248
e-mail: irena.kalnina@sosbca.lv