- Projekts "Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā"

Visi jaunumi
28 Februāris 2014

Turpinās projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā”

Projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (projekta nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), ko finansiāli atbalsta Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" apakšprogramma, sekmīgi turpinās un ir īstenotas pirmās plānotās aktivitātes. Darbu ar projekta mērķa grupu, kas tiek piesaistīta sadarbībā ar pašvaldību iestādēm – projekta partneri Bauskas Sociālo dienestu, kā arī skolām, bērnudārziem , Bauskas un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centros nodrošina speciālisti: sociālie darbinieki, psihologi, juristi. Janvārī un februārī pakalpojumus saņem jau 61 ģimene.

19. un 20. februārī Bauskā notika ģimenes asistentu apmācības, tagad projekta ģimenēm savus pakalpojumus sociālo prasmju uzlabošanai piedāvā arī četri ģimenes asistenti (divi Bauskā un divi Valmierā).

Uzsāktas apmācības atbalsta grupu vadītājiem, kas vadīs Bauskā atbalsta grupu sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē (27. un 28. februāris, vadītāja psiholoģe Inese Ruka, Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”), un Valmierā – atbalsta grupu vecākiem, kuru bērni ir invalīdi (apmācības plānotas martā, vadītāja psiholoģe Anna Plisko). Apmācībās aicināti piedalīties arī sociālo dienestu darbinieki, jaunas zināšanas apgūs pavisam 20 cilvēki katrā grupā. Pēc tam tiks uzsākts praktiskais darbs: reizi mēnesī notiks atbalsta grupu nodarbības, kur personas, kurām nepieciešams atbalsts, dalīsies savās problēmās un saņems atbalstu un stiprinājumu.

Nākamā plānotā aktivitāte projektā būs apmācība Ģimenes grupas konferenču metodes īstenošanā. Šī metode apvieno ģimeni, bērnu vai jaunieti un profesionāļus, lai tie satiktos un izveidotu tālākās rīcības plānu, kur svarīgs ir tieši paplašinātās ģimenes viedoklis, atbalsts un atbildības uzņemšanās. Šīs metodes galvenais mērķis ir nodrošināt bērna augšanu ģimeniskā vidē un nepieļaut bērna ievietošanu institūcijās. Apmācību nodrošinās ārvalstu eksperts, ko deleģēs projekta ārvalstu sadarbības partneris –  biedrība „Norvēģijas SOS Bērnu ciemati”. Apmācībās būs aicināti piedalīties ne tikai sociālie darbinieki, bet arī ar sociālā darba jomu tieši nesaistīti cilvēki, kuri varētu savā kopienā vadīt šādas ģimeņu konferences jeb tikšanās. Pēc apmācībām Ģimenes grupas konferenču metode tiks pilotēta sociālajā darbā. Šāds modelis veicina pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanos un pašu ģimenes locekļu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi, mazina profesionālās sistēmas iejaukšanos ģimenes dzīvē un tiesībās.

Irēna Kalniņa
Projekta vadītāja

The project “The development of supporting measures to include families with children who are at risk of social exclusion“(project No 2012.EEZ/PP/1/MAC/150/008), that is financially supported by “NGO funding” sub-programme of the European Economic Area Financial Mechanism, is successfully implemented and the first planned activities are already realised. The work with the target group in SOS Family Support Centres in Bauska and Valmiera is ensured by specialists – social workers, psychologists, lawyers. The target group of the project is attracted by municipality institutions: Bauska County Social Service – the project partner, also by local schools, kindergartens and other institutions. In January and February 61 family already receive social services. 

The training seminars for family assistants were carried out on the 19th and 20th February in Bauska, and now four family assistants (two in Bauska, two in Valmiera) will support families with children to improve their social skills.

The training course for support group leaders who will lead the group for women suffering from abuse in family in Bauska, is also kicked off (the 27th and 28th of February, teacher – psychologist Inese Ruka, Crisis and consultation centre Skalbes). In Valmiera the training course will be organised for group leaders who will ensure support for parents having disabled children (the course is planned in the middle of March, teacher – psychologist Anna Plisko). The Social Service specialists are invited to participate in this course, totally 20 specialists in each group will acquire new knowledge.  After the training course practical work will begin: once a month the support group activities will be organised where persons needing support will share their problems and receive support and strengthening.

The next planned activity is the training seminar for Family Group Conference Method implementation. This method unify the family, a child or teenager and professionals to meet together and develop the further plan of action, where significant is especially enlarged family’s viewpoint, support and bearing responsibility.  The general aim of this method is to ensure child’s growth in family environment and not to allow child’s institutionalization. The training seminars will be carried out by a foreign expert delegated by the project partner – society “SOS Children’s Villages Norway”. The seminars will be opened as for the social workers from the whole country, as for any person who could lead such a family conference or meeting in the local community. After the seminar course Family Group Conference Method will be piloted in the social work. Such a model promotes activation of civil society and for own family members – to bear responsibility about their lives; it diminishes the intervention of professional system into family’s life and rights.

Irēna Kalniņa
Project coordinator