- Projekts „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”

26414

Laika posmā no 2013. gada 30. oktobra līdz 2015. gada 30. decembrim biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) ir īstenojusi projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tika īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu. Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - asociācija) īstenojusi projektu “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” 2012.EEZ/DAP/MAC/201. Projekts tika īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis bija stiprināt asociācijas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti demokrātijas, līdzdalības demokrātijas un labas pārvaldības un atklātības jomā, izstrādājot nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeli. Projekta ietvaros notika jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes cilvēkdrošības principu ievērošanas iespēju izpēte, nevalstisko organizāciju, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā, pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un ieviešana.
Jaunieši, kuri dzīvojuši un dzīvo ārpusģimenes aprūpē ir viena no sabiedrības neaizsargātākajām daļām. Pēdējie pieejamie statistikas dati liecina, ka 2011.gadā patstāvīgu dzīvi uzsāka 748 jaunieši, no tiem 538 pēc aprūpes pie aizbildņa, 37 pēc aprūpes audžuģimenē un 173 pēc aprūpes institūcijās. Jaunieši, kuri vēl tikai gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi, domājot par ārpusģimenes aprūpes pamešanu, izjūt bailes, neziņu un satraukumu. Uzsākot patstāvīgu dzīvi jaunieši bieži sastopas ar finansiālām grūtībām, bezdarbu,  ir situācijas, kad jauniešiem jāatgriežas iepriekšējā dzīvesvietā pie vecākiem vai vecvecākiem, kuri par viņiem nav rūpējušies vai izturējušies vardarbīgi, arī emocionālā atbalsta trūkums ir viena no problēmām.
Projektu finansiāli atbalstījusi Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansēja EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šajā linkā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Papildu informācijai:
LINDA ZĪVERTE
Programmu direktore
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tel. +371 67709397
e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv
www: www.sosbernuciemati.lv

 

Association SOS Children’s Villages Latvia (hereinafter – association) has carried out a project of young people resilience promotion in out-of-family care 2012 EEZ/DAP/MAC/201.The Programme was implemented with a financial support of the financial instrument of Island, Liechtenstein and Norway. The project was launched in 30.10.2013, 15.00 at Riga Centre for Children and Young People “Apīte”, Ape Street 8.
Operational Programme aim was to strengthen the institutional and human capacities of SOS Children's Villages Latvia for democracy, participatory democracy, good governance and transparency by providing a regular and long-term participation in the process of policy-making and decision-making in the field of alternative child care.
The Operational Programme implemented the following measures: strengthening of governance and participatory model of NGOs, promotion of human safety of young people after the alternative child care, advocacy of young people after the alternative child care, monitoring of public administration, participation in policy-making and decision-making processes, and information and publicity measures of the project.
Young people, who have lived and live in out-of-family care is one of the most vulnerable groups of society. Latest available statistical data attest that in 2011 748 young people started independent life, 538 of them after guardian care, 37 after foster family care and 173 after institutional care. Young people who are getting ready for independent life feel fear, uncertainty and discomposure about leaving out-of-family care. At the beginning of independent life they often face financial difficulties, unemployment and there are situations when they have to return to their previous place of residence with parents and grandparents who have not taken care of them or have been violent. Lack of emotional support is another problem.
The Operational Programme was financially supported by Island, Liechtenstein and Norway. The Programme “NGO foundation” was financed by EEZ financial instrument and Latvia. More about EEZ financial instrument programme “NGO Foundation” read here.