- Projekts "Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem - starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana Latvijā”

 Sabiedribas intergracijas fonds.PNG

Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, tās darbības virziena “NVO darbības stiprināšana” ietvaros arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 2016.gadā var veikt ļoti nepieciešamu un inovatīvu projektu - nodrošināt starptautiski atzītas programmas aizbildņu, audžuvecāku un adoptētāju atlasei, apmācībām un atbalstam īstenošanu.

 

Projekts “Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem  -  starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana  Latvijā” (nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/067) tiks īstenots 5 mēnešu laikā, no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.oktobrim, visā Latvijas teritorijā.

Projekta īstenošanai piešķirtais Sabiedrības integrācijas fonda finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem:  EUR 9688,47 (t.sk. ne vairāk kā 10% administratīvās izmaksas).

 

Projekta mērķis: stiprināt aprūpes kvalitāti bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vecāku aprūpi un nonākuši  ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenēs, aizbildnībā, adopcijā vai ģimenes tipa aprūpes institūcijā (SOS Bērnu ciematā Valmierā vai Īslīcē, SOS Jauniešu mājā Jelgavā).

 

Projekta galvenā aktivitāte: inovatīva pakalpojuma attīstība ārpusģimenes aprūpē - aizbildņu, audžuvecāku, ģimenes modeļa aprūpes speciālistu  un adoptētāju grupu apmācības. Programmas angliskais nosaukums ir “Parent Recources for Information, Development and Education” jeb saīsināti – PRIDE; savukārt latviski tā tiek tulkota kā “Resursi, informācija, attīstība, izglītība vecākiem” jeb programma “AIRI vecākiem”.

 

Aktivitātes ietvaros tiks īstenotas šādas darbības:

1. Esošo un potenciālo aizbildņu, audžuvecāku, ģimenes modeļa aprūpes speciālistu  un adoptētāju atlase un grupu komplektēšana 5 Latvijas reģionos. Pavisam – 10 grupas, katrā vismaz 8 dalībnieki, kopā 80 cilvēki;

2. Grupu apmācību vadīšana pēc “AIRI vecākiem” metodes, sniedzot zināšanas un praktisku atbalstu. Nodrošina pavisam 20 treneri/vadītāji (pavisam 10 pāri), vienu grupu vada 2 treneri, paredzētas 9 nodarbības, katra 3 stundas ilga;

3. “AIRI vecākiem”  apmācību metodes mācību materiāla adaptēšana – tā atsevišķu sadaļu pielāgošana Latvijas situācijai (atsauce uz Latvijas likumdošanas normām un praksi, piemēri). Nodrošina 2 personas no apmācību programmas vadītāju/ treneru vidus. Adaptējamās rokasgrāmatas kopējais apjoms -  ap 500 lapām.

 

Tāpat esam apņēmušies īstenot arī 2 informācijas un publicitātes pasākumus par projekta gaitu, kā arī izplatīt informāciju plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā Asociācijas mājaslapā.

 

Aktivitātes īstenošanā iesaistītie speciālisti: projekta vadītāja Linda Zīverte (Asociācijas Programmu attīstības direktore; linda.ziverte@sosbca.lv), projekta aktivitāšu koordinatore Līga Bērziņa (liga.berzina@sosbca.lv), apmācību programmas vadītāji-treneri - 20 speciālisti.

 

 

Kāpēc mums tas ir tik svarīgi?

Ikdienā, strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, novērtējam, cik būtiska nozīme ir videi, kurā  šajā jomā strādājošie – speciālisti, potenciālās un esošās audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi - var attīstīt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vecāku aprūpi.

Analizējot starptautisko praksi, esam apzinājuši dažādu valstu atšķirīgus risinājumus ārpus-ģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Lai šāda sistēma veiksmīgi pastāvētu, ir būtiski nostiprināt standartizētu, pastāvīgu un  strukturētu pieeju audžuģimeņu un adoptētāju atlasei, sagatavošanai, kā arī nodrošināt atbilstošas apmācības un atbalstu pēc bērna uzņemšanas ģimenē, piedāvāt ietvaru tālākai profesionālajai pilnveidei un iespējas specializēties. Lasīt vairāk

 

Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.