- Projekts "Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem - starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana Latvijā”

Visi jaunumi
01 Decembris 2016

Noslēdzies projekts “Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem - starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana Latvijā”

Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, esam veiksmīgi īstenojuši projektu “Resursi, informācija, attīstība un izglītība audžuvecākiem  -  starptautiski atzītas apmācību un atbalsta programmas īstenošana  Latvijā” (nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/067)! 

Projekts īstenots plānotajā laikā un apjomā, kopējā no valsts budžeta saņemtā summa - EUR 9601,72 (t.sk. administratīvās izmaksas 10% apmērā no projekta tiešajām izmaksām).

Priecājamies, ka veiksmīgi izdevies sasniegt plānotos projekta mērķus un apakšmērķus: esam stiprinājuši ārpusģimenes aprūpē nonākušo bērnu aprūpes kvalitāti, sniedzot jaunas zināšanas un praktisko pieredzi viņu aprūpētājiem -  audžuvecākiem, aizbildņiem, esošajiem un potenciālajiem adoptētājiem, kā arī mūsu SOS ciematos strādājošajiem darbiniekiem. 

Programmas "AIRI vecākiem" pirmā līmeņa apmācību moduļi ir pielāgoti un pārbaudīti Latvijas vidē. 22 vietējie speciālisti ir apguvuši nepieciešamās zināšanas un praksi, lai kļūtu par sertificētiem programmas treneriem/vadītājiem, 20 no viņiem - vadot apmācību grupas tieši šī projekta ietvaros. Saskaņā ar programmas “AIRI vecākiem”  prasībām apmācību vadītāji strādā pāros, kur viens no vadītājiem ir jomas profesionālis, bet otrs praktiķis ar pieredzi adoptētāja, audžuģimenes vai aizbildņa pienākumu pildīšanā. Tie ir: Dace Beināre, Dace Dzedone; Ilze Naguraviča, Daila Balcere; Irina Kaminska, Inga Kurme; Agita Dreiblate, Iveta Kupča; Marina Ozoliņa, Gunita Ūdre; Inga Rutule, Inese Fecere-Antipina; Juta Bumbiere, Sanita Kokenberga; Inga Fabriciusa, Kaspars Prūsis; Kaspars Jasinkevičs, Vēsma Sandberga; Tatjana Vidavska-Rusnaka, Olga Glaudāne; Gundega Škutāne, Inese Meirāne.  Liels paldies Jums, kolēģi, par aktīvo iesaistīšanos un lielo darbu, gan mācoties pašiem, gan arī mācot citus! Īpašs paldies Dacei Beinārei un Inesei Fecerei-Antipinai par apmācību materiālu pielāgošanu! Un, jo īpaši - starptautiskajam trenerim Rob van Page no Nīderlandes, par plašo pieredzi un zināšanām, atvērtību un atsaucību!

Esam priecīgi  arī par lielo dalībnieku interesi -  lai arī sākotnēji plānojām, ka apmācību grupās piedalīsies 80 cilvēki, realitātē tie bija 140 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem (skaitliski visvairāk -  topošie adoptētāji un esošie audžuvecāki). Liels paldies Jums, labie cilvēki, kas ikdienā jau palīdz -  vai ir stingri nolēmuši palīdzēt -  kāda bērna dzīvi padarīt gaišāku un labāku, dodot viņam savu mīlestību un atbalstu!

Prakses grupu dalībnieki tika piesaistīti, izmantojot vietējos medijus (pašvaldību mājas lapas, vietējās novadu avīzes, sociālo kontaktu tīklus), veicot pašvaldību un bāriņtiesu informēšanu, nevalstisko organizāciju iesaisti – piemēram, "Sociālo pakalpojumu aģentūra", biedrība “Azote”, “Latvijas Kristīgā alianse", u.c. 

2016. gada 25.oktobrī Asociācijas telpās notika projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījās jaunie treneri, Asociācijas un citu nevalstisko organizāciju, arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji. Tika pārrunāts gan paveiktā izvērtējums (t.sk. veiktās prakses grupu dalībnieku anketēšanas rezultāti, treneru ieteikumi), gan kopīgi domāti plāni tālākam darbam. 

No 93 saņemtajām dalībnieku anketām paveiktā vērtējums kopumā ļoti pozitīvs, kā galvenos ieguvumus dalībnieki minēja apgūtās tēmas: "Bērna attīstības vajadzības; Kompetences; Bioloģiskās  ģimenes nozīme; Piesaiste; Disciplinēšana", kā arī komandas darba un sadarbības iespējas, iespēju analizēt un saprast sevi. Atbildot uz jautājumiem par apmācību saturu kopumā, vidējais vērtējums bija virs 4,5 (5 ballu skalā) - jā, programma bija noderīga; jā, tās mērķi bija skaidri; jā, iegūtās zināšanas un prasmes ir praktiski pielietojamas; jā, tā palīdzēja katram stiprināt dažādas nepieciešamās  kompetences. Dalībnieki arī atzina programmas "AIRI vecākiem" piemērotību dažādām cilvēku grupām - gan  tiem, kas jau ir adoptējuši bērnu savā ģimenē, kļuvuši par audžuvecākiem vai aizbildņiem, gan tiem, kas vēl par tādiem tikai grasās kļūt.

Arī nākotnes plāni visiem ir skaidri - nepieciešams turpināt programmas ieviešanu, apgūstot un adaptējot arī Latvijas situācijai 2.līmeņa apmācību - atbalsta sniegšanu cilvēkiem, kas jau uzsākuši audžuģimenes vai aizbildņu pienākumu pildīšanu vai adoptējuši bērnu. Jo šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs un svarīgs, lai bērns saņemtu vislabāko aprūpi un palīdzēt gribošie pieaugušie "neizdegtu" savos labajos nodomos.