- Projekts “Robinsons Kruzo”

SOS-Logo-Latvia-REVERSE.jpg 1            

 Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros 

 

Projekts “Robinsons Kruzo” - ārpusģimenes aprūpē (bērnu aprūpes institūcijās un audžuģimenēs) esošo Rīgas pašvaldības jauniešu, kuri plāno uzsākt patstāvīgu dzīvi, atbalstam.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumam, laikā no 2016.gada marta līdz oktobrim īsteno projektu “Robinsons Kruzo”. Projekta galvenā ideja -  palīdzēt jauniešiem, kuri sasniedz pilngadību un pēc ārpusģimenes aprūpes uzsāk patstāvīgu dzīvi.

Projekta līdzfinansējums (5161 EUR jeb 75% no kopējām izmaksām) iegūts, piedaloties 2016.gada Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta. Sabiedrības integrācijas programmas  projektu konkursā.

Šis projekts tapis kā turpinājums Asociācijas 2013.-2015.gadā īstenotajam projektam “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”. Tā ietvaros veikts pētījums, notikušas informatīvas tikšanās ar pašvaldībām par praksi un iespējām sniegt atbalstu jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi, organizēts diskusiju cikls Jauniešu mājās, pulcinot kopā aprūpē esošos jauniešus un tos, kuri jau uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Tika arī izveidota jauna sadarbības organizācija - Jauniešu drošumspējas tīkls. Viss paveiktais un arī pašu jauniešu iesaiste dažādās aktivitātēs radīja pārliecību par nepieciešamību turpināt uzsākto darbu ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu interešu pārstāvniecībai, jo īpaši saistībā ar atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā.

Viena no gūtajām atziņām: jauniešiem ļoti svarīgs ir savstarpējais atbalsts, piederība grupai un attiecības, kas veidojas starp pašiem jauniešiem. Taču tikpat būtiski ir veidot arī vidi, kura atbalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanu un palīdz pārvarēt ar to saistītās grūtības. 

1

Patstāvīgas dzīves uzsākšana jauniešiem, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē, ir īpašs dzīves posms, kas saistīts ar straujām pārmaiņām dažādās jomās – dzīvesvieta, nodarbošanās, ienākumi, sociālo kontaktu tīkls u.c..  Lai jaunietis sekmīgi uzsāktu patstāvīgu dzīvi, nozīmīgi ir gan jaunieša pašā rīcībā esošie resursi - sociālās prasmes, emocionālais briedums, rīcībā esošā informācija, gan arī vide, kas nodrošina atbalstu jaunietim šajā dzīves posmā.

Taču nereti jaunietis, izejot “lielajā dzīvē”, patiesībā sajūtas kā no laivas izmests, kā nonācis uz neapdzīvotas salas, kur tagad pavisam svešā vidē par savu izdzīvošanu nākas gādāt pašam. Gluži kā tāds Robinsons Krūziņš…  (Jā, Daniela Defo slavenais romāns pirmoreiz latviski izdots tieši ar šādu jauku nosaukumu – taču stāsts no tā jaukāks nekļūst....)

Šiem jauniešiem nav ģimenes un radu loka atbalsta, viņiem bieži nākas cīnīties ar sabiedrības stereotipiem, lai pierādītu, ka spēj kļūt par pašpārliecinātiem, neatkarīgiem, sabiedrībā iederīgiem cilvēkiem.

Tādēļ projekts “Robinsons Kruzo” piedāvā vairākas aktivitātes, kas atbilst ārpusģimenes aprūpē (bērnu aprūpes institūcijās un audžuģimenēs) esošo jauniešu, kuri plāno vai nesen uzsākuši patstāvīgu dzīvi, vajadzībām:

 

  • Latvijā inovatīva 4 dienu (3 diennaktis) nometne “Robinsons Kruzo”. Šī gada vasarā kopā pulcināsim Rīgas pašvaldības jauniešus no audžuģimenēm un institūcijām. Nometnes darba kārtība un aktivitāšu programma tiks veidota tā, lai pēc iespējas vispusīgi stiprinātu jauniešus patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Lai nometne būtu saistoša un maksimāli jēgpilna, tās darba kārtības izstrādē jau no paša projekta īstenošanas sākuma tiks iesaistīti arī jaunieši, veicot intervijas;
  • mājas lapas http://www.patstavigadzive.lv/ aktualizēšana un pilnveide. Projekta ietvaros tā tiks aktualizēta, ievietojot gan ar projektu saistīto informāciju, gan arī citas ziņas, kas var būt noderīgas jauniešiem un jomas speciālistiem; 
  • sadarbības ar Rīgas pašvaldību stiprināšana jauniešu patstāvīgas dzīves atbalsta sistēmas veidošanā - projekta uzsākšanas un noslēguma pasākums;
  • sistemātisku tikšanos organizēšana (1 reizi mēnesī pēc nometnes, rudenī) Rīgas pašvaldības jauniešiem no ārpusģimenes  aprūpes, katru tikšanās reizi veltot kādam jauniešu pašu izvirzītam jautājumam, pieaicinot attiecīgu jomas ekspertu. Tikšanās plānotas atvērtas, pulcinot kopā gan nometnes dalībniekus, gan arī citus jauniešus.

Aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 20 jauniešus, kuri uzturas Rīgas pašvaldības BJC (“Apīte”, “Ezermala”, “Pārdaugava”, “Vita”, “Ziemeļi”, “Imanta”) un citu pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs (ārpus Rīgas), kā arī audžuģimenēs.

Paredzam, ka projekts palīdzēs veidot tik svarīgo atbalsta sistēmu pēc iespējas plašāku, lai nodrošinātu daudzveidīgus resursus un atbalstu jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

Projekta vadītāja: Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu attīstības direktore LINDA ZĪVERTE, linda.ziverte@sosbca.lv 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.