- Projekts “Robinsons Kruzo”

Visi jaunumi
30 Novembris 2016

Noslēdzies projekts “Robinsons Kruzo” - ārpusģimenes aprūpē (bērnu aprūpes institūcijās un audžuģimenēs) esošo Rīgas pašvaldības jauniešu, kuri plāno uzsākt patstāvīgu dzīvi, atbalstam

SOS-Logo-Latvia-REVERSE.jpg1

 

Veiksmīgi noslēgusies projekta "Robinsons Kruzo" īstenošana. Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumam, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija laikā no 2016.gada marta līdz oktobrim varēja īstenot dažādas aktivitātes, lai sniegtu atbalstu Rīgas pašvaldības jauniešiem, kuri dzīvo bērnu aprūpes institūcijās un plāno uzsākt patstāvīgu dzīvi. Pavisam projektā izlietoti 5099,11 EUR Rīgas domes līdzfinansējums, kā arī Asociācijas līdzfinansējums 1751,18 EUR apmērā.

Projekta mērķis - stiprināt ārpusģimenes aprūpē esošos jauniešus sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai; attīstīt inovatīvus preventīvos pakalpojumus jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, lai novērstu viņu sociālās atstumtības risku un sekmētu veiksmīgāku sociālo integrāciju, uzsākot patstāvīgu dzīvi sabiedrībā - tika sasniegts. Projekts stiprināja gan pašu jauniešu rīcībā esošos resursus, to apzināšanu, pilnveidi un pielietojumu (sociālās prasmes, pašapziņa, identitāte, rīcībā esošā informācija, sociālo kontaktu tīkls u.c.), gan arī veidoja vidi, kas izprot un nodrošina atbalstu jauniešiem ārpusģimenes aprūpē, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi.

 

Projekta ietvaros tika organizēta viena 4 dienu (3 diennaktis) nometne 20 dalībniekiem: 15-20 gadus veciem jauniešiem no Rīgas pašvaldības, kuri uzturas ārpusģimenes iestādēs Rīgas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās “Apīte”, “Pārdaugava”, “Vita” un “Imanta”, Kokneses pagasta Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”,  Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrā “Tērvete” un Valmieras SOS Bērnu ciematā, un kuri plāno uzsākt patstāvīgu dzīvi tuvākajā laikā vai ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi neilgu laiku (gadu). Lai veiktu pēc iespējas labāku nometnes satura plānošanu, speciālistu piesaisti un dalībnieku atlasi, tika veiktas informatīvas un  motivējošas sarunas ar vairāk nekā 40 Rīgas pašvaldības jauniešiem un aprūpes speciālistiem 6 ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Nometne notika Saulkrastu novada Tūjas pagasta viesu mājā “Vecmuiža”, un tā bija tiešām interesanta un noderīga (sīkāk par nometni sk. 29.08.2016. rakstā).

Tika organizēti arī divi informācijas pasākumi par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem: projekta uzsākšanas pasākums 21.jūnijā un noslēguma pasākums 4. augustā. Projekta uzsākšanas pasākumā notika ārpusģimenes aprūpes iestāžu Rīgas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Pārdaugava” un “Vita”, jauniešu māju “Apīte” un “Ezermala” sociālo darbinieku tikšanās ar projekta īstenošanas komandu. Savukārt projekta noslēguma pasākumā piedalījās projekta finansētāja pārstāvji, Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvji, nometnes jauniešu pārstāvji, nodarbību vadītāji, ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieki. Pasākuma laikā notika dalīšanās ar nometnes iespaidiem, tika analizēti trūkumi un izdošanās, vērsta uzmanība tālākai iespējamai darbībai. 

Lai turpinātu uzsākto sociālo kontaktu veidošanu un jaunieši nezaudētu saikni ar citiem nometnes dalībniekiem, Asociācija nodrošināja jauniešiem (gan nometnes dalībniekiem, gan citiem jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes) iespēju tikties vienu reizi septembrī savās telpās un divas reizes oktobrī jauniešu mājās “Apīte” un “Ezermala”, nodrošinot nelielu cienastu un finansējumu viena lektora/jauniešus interesējoša speciālista algošanai katrai tikšanās reizei. Tēmas nodarbībām izkristalizējās nometnes laikā. Jaunieši padziļināti vēlējās uzzināt par stila prasībām darba intervijās, mācību iestādēs, darbavietās u.c., kā arī par higiēnas jautājumiem un reproduktīvās veselības jautājumiem. Līdz ar to atbalsta grupām tika piesaistīta stila konsultante Līga Cipruse un Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas “Papardes zieds” speciālisti.

Pilnveidota un aktualizēta arī Asociācijas uzturētā mājaslapa http://www.patstavigadzive.lv. Tā papildināta ar informāciju, kas svarīga jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Mājaslapā atspoguļota projekta norise, jauniešu nometnes aktualitātes un aktivitātes. To nodrošināja jaunietis ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi, kas pats jau dzīvo patstāvīgi. 

Kopumā projekts atzīstams par lietderīgu un vērtīgu iniciatīvu. Par īpaši vērtīgu aktivitāti atzīstama jauniešu vasaras nometnes organizēšana. Paši jaunieši atzina, ka nometnei jābūt garākai – 5 dienas, lai visas plānotās aktivitātes izdotos īstenot  nesteidzoties un, lai būtu laiks savstarpējai komunikācijai un brīvais laiks. 

Rīgas pašvaldības jomas speciālisti un citu organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta rezultātiem, pilnveidojot izpratni par jauniešu, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi, vajadzībām un nepieciešamajiem atbalsta resursiem. Vēlams turpināt regulāri organizēt jauniešu vasaras nometnes kā resursu jauniešu sagatavošanās patstāvīgai dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas posmā, piesaistot pašvaldību, kas ievietojušas jauniešu aprūpē, finansējumu. 

 

Projekta ilgtspēju plānots  nodrošināt vairākos veidos: 

1) no mērķa grupas dalībniekiem attīstot motivētu jauniešu komandu, kuri turpinātu dar¬boties, pārstāvot jauniešu ārpusģimenes aprūpes intereses. Piemēram, organizējot jauniešu tikšanās par konkrētām, jauniešiem aktuālām tēmām; iekļaujoties Jauniešu drošumspējas tīklā; iesaistoties mājas lapas aktualizēšanā; kā arī turpinot līdzdalību citos Asociācijas projektos, kas saistīti ar jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves stiprināšanu. Tā 2017.-2019. gadā Asociācija uzsāks darbību starptautiskā projektā par atbalsta sistēmas stiprināšanu jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi. Šī projekta ietvaros plānots veidot jauniešu ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi grupu, kura piedalīsies projekta aktivitātēs; 

2) mājas lapas  http://www.patstavigadzive.lv/ pilnveide, kas turpinās darboties kā informatīva vietne jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšanas jomā; 

3) nometnes “Robinsons Kruzo” rezultātu multiplicēšana, popularizējot projekta gaitā gūtās atziņas (piemēram, pašvaldības atbalsta nozīme un iespējas  jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanā, par jauniešu līdzdalības nozīmi, nepieciešamību stiprināt jauniešus no ārpusģimenes aprūpes  patstāvīgas dzīves uzsākšanai, jauniešu sociālo kontaktu veidošana un to nozīme u.c.).

 

Paldies visiem par sniegto atbalstu un līdzdalību!