- Projekts "Skandināvijas, Baltijas un Krievijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi ārpusģimenes aprūpē”

https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-skandinavijas-un-baltijas-pieredzes-apmaina-kvalitativas-aprupes-nodrosinasana-berniem-ar-posttraumatisku-pieredzi/norden3_lv_300-jpg/

 

Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums SOS darbinieku kompetences celšanai

SOS Bērnu ciematu asociāciju darbinieki nemitīgi paaugstina savu kompetenci, lai pēc iespējas efektīvāk un profesionālāk spētu rūpēties par viņu gādībā uzticētajiem bērniem. Bieži šie bērni ir pārdzīvojuši dažādus traumatiskus notikumus – pamešanu novārtā, emocionālu, fizisku vai seksuālu vardarbību. Visbiežāk bērni paši nespēj tikt galā ar šādas negatīvas pieredzes sekām, un atbilstoša atbalsta trūkums var vēl padziļināt iegūto traumatisko pieredzi, radīt identitātes un pašvērtējuma problēmas, kļūt par cēloni veselības problēmām.

Lai varētu novērst šīs negatīvās sekas, SOS vecāki un auklītes, kā arī speciālisti  - psihologi un pedagogi, kopumā 150 cilvēki, semināros apgūs zināšanas bērnu, kas pārcietuši traumatisku pieredzi, aprūpē. Semināri un supervīzijas tiks īstenoti projekta "Skandināvijas, Baltijas un Krievijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi ārpusģimenes aprūpē” ietvaros. Pateicoties Ziemeļvalstu  Ministru padomes līdzfinansējumam (398738 DKK), projekts tiks īstenots gada garumā, no 2016.gada marta līdz 2017.gada martam.

Projektu vada Polijas SOS Bērnu ciematu asociācija (https://www.wioskisos.org/), tajā piedalās arī Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas SOS Bērnu ciematu asociācijas. Projekta noslēgumā Polijā sadarbībā ar Marijas Kirī-Skladovskas Ļubļinas Universitāti  tiks organizēta starptautiska konference, kurā piedalīsies gan SOS asociāciju speciālisti no dažādām valstīm, gan citu organizāciju pārstāvji, kas strādā bērnu un ģimeņu labklājības jomā, gan arī akadēmisko aprindu pārstāvji.

SOS asociāciju darbinieki projektā iegūtajās zināšanās dalīsies arī ar skolotājiem vispārizglītojošajās skolās, organizējot tikšanās par darbu ar traumatisku pieredzi pārcietušiem bērniem, gan arī projekta ietvaros kopīgi izveidojot informatīvu materiālu SOS vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grant from the Nordic Council of Ministers for workshops increasing competences of SOS caregivers

Employees of SOS Children's Villages are continually increasing their competences in order to effectively and professionally support children getting under their care. Many times in their work they deal with children who, before they were placed in the alternative care, had experienced traumatic events, e.g. negligence, physical violence, psychological or sexual abuse. These children most often are not capable of coping on their own with the effects of such experiences and lack of adequate support may deepen the trauma, isolation, identity and self-esteem problems  as well as health disorders.

To prevent the negative consequences, SOS parents and family assistants, as well as psychologists and pedagogues - the total of 150 people - will participate in workshops on working with the traumatized child and accompanying clinical supervision. They constitute a part of the project Exchange of Nordic, Baltic and Russian Experience in the Provision of Quality Care for Traumatized Children in Alternative Care, which will be carried out from March 2016 to March 2017 owing to the support of the Nordic Council of Ministers (a grant in the amount of DKK 398738).

The project led by the Polish Association will also include employees of the sister organizations from Russia, Estonia, Lithuania and Norway. The finale of planned actions will be an international conference  co-organised in a partnership with the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin. The people related to the SOS Children's Villages International  as well as representatives of organizations operating in the field of work for the child and family's benefit  and academics will take part in the conference.

The Association employees will share the knowledge acquired within the project with teachers at schools during meetings regarding work with the traumatized child  and also in a specially prepared  publication for SOS caregivers.