- Projekts "Skandināvijas, Baltijas un Krievijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi ārpusģimenes aprūpē”

Visi jaunumi
19 Jūnijs 2017

Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums SOS darbinieku kompetences celšanai

2017.gada pavasarī veiksmīgi noslēdzies vairāku valstu SOS Bērnu ciematu asociāciju kopīgi īstenotais projekts "Skandināvijas, Baltijas un Krievijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi ārpusģimenes aprūpē” ietvaros. Projekta vadošais partneris - Polijas SOS Bērnu ciematu asociācija (https://www.wioskisos.org/), tajā piedalījās arī Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas SOS Bērnu ciematu asociācijas.


Pateicoties Ziemeļvalstu  Ministru padomes piešķirtajam līdzfinansējumam (398738 DKK), projekts tika īstenots gada garumā, no 2016.gada marta līdz 2017.gada martam.


SOS Bērnu ciematu asociāciju darbinieki varēja apgūt jaunas zināšanas, kā labāk rūpēties par bērniem, kuri pārdzīvojuši dažādus traumatiskus notikumus – pamešanu novārtā, emocionālu, fizisku vai seksuālu vardarbību. SOS vecāki Latvijā un Lietuvā (attiecīgi 24 un 19 dalībnieki) varēja turpināt jau iepriekšējā projektā (sk. https://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/pabeigtie-projekti/projekts-skandinavijas-un-baltijas-pieredzes-apmaina-kvalitativas-aprupes-nodrosinasana-berniem-ar-posttraumatisku-pieredzi/) apgūtās tēmas. Tā  Latvijā 2016.gada septembrī divu dienu semināru un supervīzijas par "Dzīves koka" tēmu nodrošināja pasniedzēja no Dānijas Hanne Robenhāgen, savukārt Lietuvas kolēģi zināšanas šīs pašas pasniedzējas vadībā apguva vēlāk attālināti, Skype konferences veidā. SOS mammas Polijā un Krievijā apmācības sāka no sākumposma, abās valstīs piecu dienu ilgos semināros kopā mācījās 115 darbinieki, kas vēlāk saņēma atbalstu arī supervīzijās. Pieredzes apmaiņas vizītēs uz Poliju un Krieviju devās un pieredzē dalījās arī kolēģi no Norvēģijas.
Projekta ietvaros 2016.gada novembrī Ļubļinā (Polija) veiksmīgi notika starptautiska konference  “Trauma: kā atbalstīt bērnu audžuvecāku aprūpē”. Konferenci organizēja Polijas SOS Bērnu ciematu organizācija, sadarbībā ar Polijas Ģimenes, darba un sociālās politikas ministriju un Polijas bērnu ombudu. Konferencē piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki, tai skaitā arī 3 pārstāves no Latvijas. Jau konferences laikā darba grupās tika uzsākta informatīvā materiāla veidošana un gatavošanās, lai speciālisti katrā valstī varētu organizēt izglītojošas tikšanās ar vecākiem skolās, kā arī atbalstīt SOS vecākus tālākā šīs tēmas izpratnē.
Februārī SOS ģimenes modeļa aprūpes un bērnu tiesību aizsardzības speciāliste psiholoģe Dace Beināre tikās ar Bauskas 2.vidusskolas skolotājiem seminārā "Kā skolotāji var atbalstīt bērnu, kurš pārdzīvojis traumu?", kā arī tika organizētas vairākas darbinieku tikšanās SOS bērnu ciematos. Projekta rezultātā tapušais informatīvais materiāls (angļu valodā) pieejams Latvijas SOS BCA. Līdzīgas tikšanās ar pedagogiem un SOS vecāku apmācības notika arī pārējās projekta dalībvalstīs.


Bauskas 2.vidusskolā organizētajā seminārā piedalījās 36 skolotāji. Semināra gaita pierādīja, ka šī tēma skolotājiem bija jauna un nezināma, tādēļ seminārs uzskatāms par sākotnējo zināšanu apguvi, kam būtu nepieciešams tālāks turpinājums - arī kā praktiskas grupu nodarbības, kas ļautu analizēt gadījumus no skolotāju reālās pieredzes. 97% dalībnieku šim semināram sniedza visaugstāko vērtējumu.
"Domāju, ka gūtā pieredze man ir ļoti svarīga - esmu sapratusi, ka ne tikai zināšanas, bet arī pašas pārdzīvotais semināru laikā man tagad ļauj daudz labāk izprast, kā varētu justies mani bērni, un ļauj daudz labāk palīdzēt viņiem," projekta noslēgumā teica viena no SOS mammām. Esam pateicīgi mūsu kolēģiem un Ziemeļvalstu Ministru padomei par šo projektu!


Kontaktinformācija: SOS ģimenes modeļa aprūpes un bērnu tiesību aizsardzības speciāliste psiholoģe Dace Beināre dace.beinare@sosbca.lv