- Projekts “Skandināvijas un Baltijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi”

Projekts “Skandināvijas un Baltijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi”


Esam patiesi priecīgi par veiksmīgo triju valstu SOS Bērnu ciematu asociāciju sadarbību, par jaunajām zināšanām un pieredzi, ko guvām, kopīgi īstenojot projektu  “Skandināvijas un Baltijas pieredzes apmaiņa kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā bērniem ar posttraumatisku pieredzi” (projekta nr. NGSLV-317, kopējais budžets: 71400 DKK).

Projektu finansēja Ziemeļvalstu Ministru padome 2015.gada grantu programmā Ziemeļvalstu-Baltijas valstu nevalstisko organizāciju sadarbībai Latvijā. Projektu īstenoja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Lietuvas un Norvēģijas SOS Bērnu ciematu asociācijām, tas tika īstenots laikā no 2015.gada maija līdz novembrim.
Projekta ideja radās, apzinot mūsu kopīgās vajadzības - kā nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku aprūpi bērniem, kuri zaudējuši savu vecāku aprūpi un tagad dzīvo SOS Bērnu ciematos. Vienalga, vai tā ir Īslīce vai Valmiera, Viļņa vai Bergena, vai SOS jauniešu mājas, vai arī ģimeņu atbalsta centri un projekti, kas Latvijā un Lietuvā palīdz bērniem un vecākiem bioloģiskajās ģimenēs sociālā riska situācijās – visur cilvēki kādreiz dzīvē pārcietuši traumatisku pieredzi, ar ko nākas sadzīvot visu turpmāko mūžu. Mums visiem ir svarīgi pēc iespējas labāk palīdzēt bērniem posttraumatiskās situācijās, vienalga, kurā valstī dzīvojam. Bērni, kuri pārdzīvojuši šādu pieredzi, rada savus, dažādus pielāgošanās mehānismus. Aprūpētājiem nepieciešama izpratne, iejūtība un zināšanas, kā vislabāk palīdzēt. Un tas nebūt nav viegls darbs.
Mēs sapratām, ka SOS darbiniekiem nepieciešamas plašākas zināšanas un izpratne, gan teorijā, gan praksē, kā nodrošināt kvalitatīvu aprūpi tieši traumu pārcietušiem bērniem.

Ar norvēģu kolēģu palīdzību mums izdevās atrast tiešām labus ekspertus šajā jomā – Dānijas institūtu “DISPUK” (Danish Institute for Supervision, staff development, teaching & consultation, http://www.dispuk.dk/).

Pasniedzēja Anete Holmgrēna (Anette Holmgren), psiholoģe un psihoterapeite, izveidoja 2 dienu apmācību programmu SOS darbiniekiem ar nosaukumu  “Bērnu ar posttraumatisku pieredzi aprūpe - katrs var runāt par traumu”.

Mācības divās valstīs, Latvijā un Lietuvā, notika jūnija vidū - katrā valstī 2 dienas. Tajās piedalījās SOS vecāki, tantes, atbalsta speciālisti (sociālie darbinieki, psihologi), arī speciālisti no SOS ģimeņu atbalsta centriem; Bauskā - arī mūsu partneri no pašvaldības sociālā dienesta un bērnudārza “Saulespuķe”. 

Diemžēl nevarējām īstenot sākotnējo ideju par tiešo pieredzes apmaiņu starp triju valstu SOS Bērnu ciematiem (tā kā projekta finansējums bija ierobežots, nācās atteikties no sākotnēji plānotās Latvijas SOS vecāku apmaiņas vizītes uz Lietuvu un Lietuvas kolēģu brauciena uz Latvijas SOS Bērnu ciematiem), taču bija iespēja klātienē satikt divas pārstāves no Bergenas (Norvēģija) SOS Bērnu ciemata. Anna-Grēta Āsheima un Vibeke Peresena piedalījās mācībās Viļņā un tikās ar lietuviešu kolēģiem, tad ieradās Bauskā, kur notika mācības Īslīces un Valmieras SOS Bērnu ciematu darbiniekiem, lai tiktos ar kolēģiem, iepazītu Latvijas situāciju un piedalītos kopīgā sociālā pieredzes apmaiņas pasākumā pirmās mācību dienas noslēgumā. Arī Valmieras un Īslīces ciematu SOS vecākiem un atbalsta personālam tā bija lieliska iespēja satikties un pārrunāt ikdienas darbam svarīgas lietas.

Mēs bijām plānojuši, ka apmācības sniegs mūsu darbiniekiem izpratni par traumatiskas pieredzes konceptu, palīdzēs izprast un atbalstīt bērnus, kas guvuši traumatisku pieredzi, dos priekšstatu, kā pēc iespējas labāk šīs idejas pielietot praksē. Tāpat arī -  kā vecāki un darbinieki var labāk izprast paši savu, reiz piedzīvoto, traumatisko pieredzi, grūtības, ko rada sadzīvošana ar to.

Liels paldies pasniedzējai Anetei Holmgrēnai – mērķis tika pilnībā sasniegts! No apmācību dalībniekiem saņēmām tikai labus vērtējumus.
 

99 procenti Lietuvas apmācību dalībnieku noslēguma aptaujā atzina, ka šīs mācības viņu pašreizējā profesionālajā darbā ir ļoti svarīgas, desmit ballu skalā tās novērtējot ar atzīmi “10”. Vidējais vērtējums “9.6” sniegts par apmācību saturu un metodēm, bet kā svarīgākās dalībnieki nosauca “Dzīves koka” metodi, tēmas par stāstu veidošanu, par upi, par vainu un kaunu, pasniedzējas izmantotos stāstus un sarunas. Visi dalībnieki bija apņēmušies jauniegūtās zināšanas izmantot ikdienas darbā un dalīties tajās arī ar kolēģiem. Daudziem apmācības bija svarīgas arī savas personības labākai izpratnei, radot vēlēšanos uzzināt par šo tēmu vēl vairāk.

Arī Latvijā noslēguma aptaujas anketās vidējie vērtējumi ļoti līdzīgi – 9.85 punkti 10 ballu skalā par mācību nozīmību pašreizējā profesionālajā darbā. Lūk, atziņas no anketām: “tas palīdzēs vieglāk, labāk un dziļāk saprast bērnus, viņu uzvedību, ieceres, dažādas situācijas”, “zināšanas par pārciestām traumām palīdzēs ieviest jaunas idejas un plānus, kā labāk palīdzēt gan bērniem, gan arī pieaugušajiem”, “tas palīdz saprast sevi pašu, mūsu pašu traumatiskās pieredzes”. Tik pat augsti vērtējumi arī saturam un apmācību metodēm, jo “skaidrojumi sniegti ar dažādiem piemēriem”, “metodes bija praktiskas”, “dalībnieki tika aktīvi iesaistīti nodarbībās”, “ārvalstu psihologu pieeja tēmai ir savādāka un daudz plašāka”, “labi, ka pasniedzēja nav teorētiķe, bet gan ikdienā praktizējoša psiholoģe”. Dalībnieki bija pārliecināti, ka izmantos apgūtās zināšanas ikdienas darbā ar bērniem, lielākai daļai tas bija svarīgi arī personīgi. Daudzi cilvēki uzsvēra arī tulka profesionālo darbu (paldies Zanei Ļuļei!), kas bija ne mazāk nozīmīgi labai mācību norisei (jo abās valstīs apmācību kursu darba valoda bija angļu).

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu, nodrošinātu atbalstu un sekmētu plašāku tēmas izpratni, katrai valstij pēc apmācībām tika organizētas arī virtuālas supervīzijas tiešsaistes režīmā, kurās apmācību dalībnieki varēja piedalīties septembrī un oktobrī. Supervīzijas programmā “Skype” vadīja pasniedzēja Anete Holmgrēna – lai gan ikdienā “Skype” tiek izmantots bieži, tieši supervīziju pieredze mums bija būtisks jaunums. Lai arī brīžiem nācās pacīnīties ar tehniskām problēmām, dalībnieki varēja pārrunāt, kā risina dažādas situācijas, kā izmanto apgūtās zināšanas. Pēdējā tiešsaistes tikšanās notika novembra sākumā – tajā kopīgi piedalījās visu valstu dalībnieki.
Arī mūsu norvēģu partneri atzinīgi novērtē šo projektu un iespēju iepazīties ar Baltijas valstu kolēģiem.
Mūsu visu lēmums projekta noslēgumā – projekts bija ļoti noderīgs, apmācības jau dod rezultātus, jo apgūtā pieeja tiek izmantota ikdienas darbā, un mēs noteikti par šo tēmu gribam mācīties tālāk!

Latvijas “komanda” īpaši ieinteresēta tālākā apmācībā par “Dzīves koka” metodes izmantošanu, mēs noteikti meklēsim iespējas to turpināt: varbūt domājot arī par pieredzes apmaiņas vizīti uz Dāniju, Lietuvu vai Norvēģiju, jo SOS vecākiem ir ļoti būtiski uzzināt par savu kolēģu ikdienu citās valstīs.
Mēs ceram, ka projekts ir izveidojis pamatu tālākai trīs valstu SOS Bērnu ciematu asociāciju vecāku un atbalsta speciālistu sadarbībai  Baltijā un Ziemeļvalstīs. Liels paldies visiem partneriem un projekta dalībniekiem – un Ziemeļvalstu Ministru padomes 2015.gada grantu programmai Ziemeļvalstu-Baltijas valstu nevalstisko organizāciju sadarbībai Latvijā par sniegto atbalstu!

 


Project „Exchange of Scandinavian and Baltic Experience in the Provision of Quality Care for Children with Post-traumatic Experience” successfully implemented


We are happy for a successful cooperation of SOS Children’s Village Associations of 3 countries, for new knowledge and experience gained within the project „Exchange of Scandinavian and Baltic Experience in the Provision of Quality Care for Children with Post-traumatic Experience” (Project No: NGSLV-317, total budget: 71400 DKK).

The project was financed by the Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Co-operation 2015 – Latvia. It was implemented by SOS Children’s Villages Latvia in cooperation with SOS Children’s Villages Lithuania and SOS Children’s Villages Norway from May until November 2015.
The project’s idea came from our actual need – how to provide best possible care for children who have lost their parental care and are living in our SOS Children’s Villages – either Islice and Valmiera, or Vinius and Bergen, as well as SOS youth houses. We are also helping biological families with children – carrying out so called family strengthening initiatives in Latvia and Lithuania.

The aspect of how to help traumatized children is an important everyday issue for all of us, it is common and humane, regardless of country of living. Children of the SOS villages have suffered traumatic experiences in the past and have developed different ways of how to cope with them. To provide care for these children can often be quite challenging.

We realized that the care co-workers - SOS parents, aunts, support specialists - in CVs need more knowledge and understanding - both theoretical and practical aspects included - regarding the provision of quality care for traumatized children.

We have found good and experienced experts in this field - Danish Institute for Supervision, staff development, teaching & consultation (DISPUK, http://www.dispuk.dk/) with the help of SOS CV Norway. Psychologist and narrative therapist Anette Holmgren from Denmark developed a 2 day training programme for SOS employees “Care for Children with Post-traumatic Experience - Everybody Can Talk about Trauma”.

Training took place in 2 countries – Lithuania and Latvia, for 2 days in each country, in middle of June. Participants - as planned – were SOS mothers, aunts, specialists - like psychologists, social workers from Children’s Villages, and also specialists from SOS Family Strengthening Centres; our partners from local kindergarten and municipality (in Bauska).

Unfortunately we could not carry out initial idea about direct exchange of experience between SOS Children’s villages of all 3 countries (as financing was limited we had to change project proposal and to cancel visits of SOS mothers from Lithuania to Latvia and vice versa), but it was possible to meet representatives of 2 countries – Ann Grete Aasheim and Vibeke Pedersen from SOS CV Bergen could visit SOS CV Vilnius and participate in training there together with Lithuanian colleagues, then they came to SOS CV Islice and could meet colleagues from Latvia there and participate in joint social evening (training in Latvia was organized in SOS CV Islice in Bauska where also came participants from SOS CV Valmiera). It was also a great possibility for SOS mothers from both Latvian villages to be together and discuss things important for their everyday life.

We planned the training will give the care co-workers a thorough understanding of the concept of trauma, how to understand and help children that have experienced trauma and how to use these ideas in practice. Also - how to help SOS parents and aunts to understand their own history, some of the difficulties in living with trauma.
Thanks a lot to our trainer, Anette Holmgren – the aim was reached, and we have got just best evaluations from participants!
 

In Lithuania 99 percent of participants answered that training was important for present professional work and gave 10 points what means “very important”. The general average of evaluation weather “was the content and methods of training valuable and interesting for you” was 9,6 points - very valuable and interesting. To answer the question: “Which topics/parts of training were most important for you?” most of participants listed theory and methods (life tree, river, etc.), analysis, stories and talks about trauma. All participants answered that they will use gained knowledge in their everyday work, share information with colleagues. For many training was important personally, it will be bases for future sphere of interests (to find more information, read, use it for studies).

Also in Latvia the average evaluation score for the importance of the theme for professional activities was very high, 9.85 points (out of 10 points) – “it helps to easier, better and deeper understand children, their behaviour, intentions and different situations”, ”the knowledge about traumas will help to introduce new ideas and plans in helping children and clients”, “it helps to understand ourselves, our own post-traumatic experiences”.  Same high evaluation for the content and methods of training because there were “explanations to problems with examples”, “practical methods”, “involvement of trainees in the process”, “new understanding of mechanism of traumas and methods for healing traumas”, “the point of view of foreign psychologists which is different and more comprehensive”, “the lecturer who is not only a person with a degree, but also a therapist and practitioner in her daily work”. Participants planned to apply the experience and the information gained in the daily work, as it would help to better take care of children, as well as they were willing to share the information with colleagues and other people. 70 % claimed that the experience and the information gained were important for them personally. Several people implied the high quality of the translation and excellent skills of the interpreter, the harmony between the interpreter and the lecturer which was very important for better learning (seminars in both countries were in English).

To encourage exchange of experience, support and deeper understanding of theme, online follow-up supervisions were provided for participants (care co-workers, support specialists) by trainer Anette Holmgren in September and October. It was quite a unique experience for all participants to ask questions and discuss situations with expert via “Skype”.  Although sometimes we had to fight with technical problems, the participants were able to discuss how they solved particular situations and how the training had helped them to perform better.  The final online meeting was organized in beginning of November -  now there were participants of all 3 countries together.
Also Norwegian partners highly evaluated this project and possibility to meet Baltic colleagues.

The final decision by all of us - the project was very useful, training is already bringing results as approaches are used in everyday work, and we certainly want to know more about it!

Latvian team is especially interested in more detailed training in “Life Tree” method, we are thinking about possibilities how to ensure further training, maybe exchange visit to Denmark or Lithuania, or Norway (as it was an important aspect for SOS mothers to see the life and responsibilities of colleagues abroad).
We hope this project has made the bases for the further co-operation between SOS parents and support specialists of 3 countries of the Baltic and Nordic Regions. Many thanks to all partners and participants – and to Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Co-operation 2015 – Latvia  for received support!