Ziedot
Par mums

Noslēguma informatīvais ziņojums

Laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” īstenoja projektu Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/076 “Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei”.

 

 

Finansējuma avots: Valsts budžeta programma 2002-2019. Projektā apgūtais finansējums: 20 689,58 EUR

Kopsavilkums par projektā sasniegtajiem rezultātiem:

Projekta aktivitāšu ietvaros:

veiktas 33 intervijas un 2 fokusgrupas kopā ar 70 dalībniekiem – jomas speciālistiem t.sk. sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, mentoriem, jauniešiem, audžuģimenēm un aizbildņiem, nevalstiskām organizācijām, kā arī politikas veidotājiem. Interviju un fokusgrupu norises vietas:  Kuldīga, Talsi, Jaunpiebalga, Valmiera, Rauna, Krimulda, Gulbene, Burtnieki, Rīga;

balstoties uz interviju un fokusgrupu rezultātiem tika veikta normatīvo aktu analīze un izstrādātas rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Rekomendācijas ir iesniegtas Labklājības ministrijai un Saeimai;

veikta labākās ārvalstu pieredzes izpēte, kura apkopota atsevišķā dokumentā “Ārvalstu pieredzes apkopojums”. Šajā dokumentā var iepazīties ar Skotijas, Itālijas, Horvātijas, Igaunijas un Vācijas labo praksi ārpusģimenes aprūpes jomā;

aprobēts 2 dienu apmācību modulis jauniešu aprūpes speciālistiem un jauniešu atbalsta personām par jauniešu sagatavošanu pastāvīgai dzīvei. Novadītas 2 apmācību grupas Kuldīgā un Gulbenē kopā 30 dalībniekiem;

asociācijas tīmekļa vietnē izveidota šķirtne “Patstāvīga dzīve” https://www.sosbernuciemati.lv/lv/patstavigadzive, kurā ievietota informācija jauniešiem, kuri gatavojas uzsākt un ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi, kā arī  jauniešu atbalsta personām par šādām aktuālām tēmām: finanses un sociālās garantijas, mājoklis, izglītība, veselība, darbs, jauniešu pieredzes stāsti, citi materiāli un noderīgi kontakti. mājaslapā izvietoti informatīvie materiāli jauniešiem par pieejamo atbalstu. Aktivitātes ietvaros izveidotas 3 videofilmas, kurā jaunieši dalās ar savu pieredzi uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes. Jauniešu pieredzes stāsti pieejami vietnē  https://www.sosbernuciemati.lv/lv/patstavigadzive, sadaļā Jauniešu pieredzes stāsti.

noticis projekta noslēguma pasākums š.g. 30. oktobrī zoom platformā, kura laikā notika diskusijas starp projektā piesaistītajiem ekspertiem, jomas speciālistiem, politikas veidotājiem, NVO, jaunieti no ārpusģimenes aprūpes par projekta rezultātā izstrādātajiem priekšlikumiem un to sasaisti ar valsts rīcībpolitiku un tajā nepieciešamajiem uzlabojumiem, tajā skaitā, attiecīgiem grozījumiem normatīvajā regulējumā. Projekta noslēguma pasākums tika translēts tiešsaistē un asociācijas Facebook sociālajā kontā. Pasākuma ieraksts ir pieejams https://failiem.lv/u/7syavev5 un asociācijas Facebook sociālajā kontā.

Visi projekta materiāli pieejami vietnē:

 https://www.sosbernuciemati.lv/lv/patstaviga-dzive, sadaļā "citi materiāli".

Vairāk informācijas:
Linda Zīverte
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tel. +371 67709397
e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv
www: www.sosbernuciemati.lv

Gundega Klauža

Projekta vadītāja

Tel. +371 26808237

E-pasts: gundega.klauza@sosbca.lv