Ziedot
Atgriezties

Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iegūšanai

Tas ir ikmēneša pabalsts izglītības iegūšanai, ko piešķir pilngadību sasniegušam jaunietim, kurš palicis bez vecāku gādības un, kurš turpina mācības vai studijas.

Pabalstu piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" pantiem nr. 31 un 31.1. 

Cik liels ir pabalsts:

No 2021.gada 1. janvāra pabalsta apmērs ir  109 eiro mēnesī.

Jauniešiem ar invaliditāti kopš bērnības ir cits pabalsta apjoms – 163 eiro mēnesī.

Saskaņā ar likumdošanu, pabalsts nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

Kādos gadījumos var saņemt pabalstu?

 • Ja sekmīgi mācies vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
 • Ja sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

Cik ilgi var saņemt pabalstu:

Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz attiecīgās izglītības pakāpes ieguvei.

 • Ir noteikts, ka pabalstu izmaksā līdz 24 gadu vecumam (pie nosacījuma, ja Tu mācies) [1].
 • Pabalsta izmaksu aptur mācību pārtraukuma laikā un to atjauno, ja mācības  tiek atsāktas.

Kur un kā var saņemt:

 • Pabalstu izmaksā pašvaldība, tāpēc Tev ir jāvēršas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi;
 • Tev būs jāraksta iesniegums;
 • Jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes par to, ka esi izglītības iestādes skolnieks vai students un mācies sekmīgi.

Kādi vēl nosacījumi pabalsta saņemšanai jāņem vērā:

Lai saņemtu pabalstu Tu:

 • drīksti strādāt algotu darbu (Tavi ienākumi netiks ņemti vērā),
 •  drīksti atrasties laulībā,
 • pašvaldības sociālais dienests ne retāk kā divas reizes gadā pieprasīs informāciju no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka sekmīgi apgūsti izglītības programmu vai studiju programmu.
 • gadījumā, ja esi pārtraucis mācības, Tavs pienākums ir informēt savas pašvaldības sociālo dienestu, kurš izmaksā šo pabalstu.

[1] Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otrā daļa.