Ziedot

Tavs vienīgais pamats dzīvojamās telpas lietošanai ir dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līgums. Lai arī praksē, dzīvojamo telpu īpašnieki nereti cenšas izvairīties no īres līguma slēgšanas, šis līgums aizsargā gan Tevi, gan pašu izīrētāju no dažādām nepatīkamām situācijām.

Atceries!!! īres līgumam obligāti ir jābūt noslēgtam rakstveidā un Tev uz rokas jābūt vienam līguma eksemplāram. Glabā to rūpīgi!

Pievērs uzmanību: īres līgumā jābūt šādai informācija:

 •  dzīvojamās telpas adrese, numurs, platība un nekustamā īpašuma kadastra numurs
 • īres cena un norēķinu termiņi, kādā veidā notiks norēķini
 • īres termiņš;
 • drošības naudas apmērs, samaksas un atmaksāšanas termiņi un kārtība;
 • vārdi un uzvārdi, personas kodi visām personām, kas dzīvos īres telpās;
 • īpašnieka vārdam, uzvārdam un personas kodam;
 • īres telpu atbrīvošanas kārtība;
 • īres telpu remonta un uzlabojuma iespējas;
 • īres telpu lietošanas mērķis.
 • abu pušu paraksti – līgums ir jāparaksta īrniekam un izīrētājam
 • iekšējās kārtības noteikumi t sk. kārtībai kādā izīrētājs var ierasties dzīvoklī. Lūdz izīrētāju iekļaut šādu vai līdzīgu punktu līgumā:
  • Izīrētājam ir tiesības 3 (trīs) dienas iepriekš brīdinot Īrnieku, ienākt Telpās, lai pārbaudītu Telpu un aprīkojuma vispārējo stāvokli. Šāda pārbaude nevar tikt veikta biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.

Atceries, ka īres maksu var grozīt tikai tad, ja šāda iespēja ir iepriekš noteikta līgumā! Ja nav, dzīvokļa saimniekam nav tiesību pēkšņi paaugstināt īres maksu.

Pirmo līgumu iesakām slēgt uz gadu, jo 12 mēnešu laikā vari izvērtēt, vai viss apmierina šajā vietā, taču jābūt arī iespējai līgumu lauzt, mēnesi vai divus iepriekš brīdinot, jo apstākļi var mainīties, piemēram, darba maiņa, mācības, darba zaudējums vai jāmaina dzīvesvieta citu iemeslu dēļ.

Pirms īres līguma noslēgšanas noteikti pārbaudi dzīvokļa īpašnieku un personu, kas Tev izīrē dzīvokli – iespējams, ka tā nav viena persona. Pārbaudi vari sākt ar vārda un uzvārda meklēšanu tādās interneta vietnēs kā google.lv vai sudzibas.lv.

Drošības nauda:

Drošības naudas mērķis ir garantēt, ka īrnieks:

 • brīdī, kad beigsies īres līgums, nodos izīrētās telpas lietošanai derīgā stāvoklī;
 • ir veicis visus īres līgumā paredzētos maksājumus
 • Drošības nauda ne vienmēr it tā pati samaksa par pirmo un pēdējo īres mēnesi, bet gan atsevišķs maksājums. Tādējādi rēķinies - lai ievāktos jaunajā miteklī, reālie ieguldījumi var būt daudz lielāki nekā šķitis sākotnēji!
 • Nereti ir gadījumi, kad drošības nauda tiek ieskaitīta pēdējos īres maksājumos. Proti, īrnieks neveic pēdējo īres maksas maksājumu un izīrētājs attiecīgi patur iemaksāto drošības naudu. Tāda iespēja ir likumīga.
  • Izīrētājs, slēdzot līgumu ir tiesīgs prasīt no īrnieka drošības naudas iemaksu
  • Īres līgumā jāparedz drošības naudas apmērs, samaksas, dzēšanas un atmaksāšanas kārtība un termiņi
  • Ja īrnieks, īres līgumam beidzoties, ir parādā izīrētājam īres maksu, maksu par pakalpojumiem vai nodarītajiem zaudējumiem, zaudējumus atlīdzina no drošības naudas

Kad var saņemt atpakaļ drošības naudu?

Līgumā ir jānosaka, cik ilgā laikā drošības nauda ir atmaksājama atpakaļ īrniekam, gadījumā, ja pēc īres attiecību izbeigšanas tā nav izlietota.

Rūpīgi izlasi līgumu! Jo iespējams, ka drošības naudu Tev neatmaksās atpakaļ, ja pārtrauksi līgumu pirms noteiktā termiņa. Šāds līguma nosacījums var būt rakstīts šādi:

Drošības nauda netiek atmaksāta Īrniekam un to pilnā apmērā patur Izīrētājs, ja Īrnieks pēc savas iniciatīvas pārtrauc Līgumu pirms īres termiņa pirmo 6 (sešu) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas un šī Līguma pārtraukšanas iemesls nav Izīrētāja vaina.

Ja, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, drošības nauda līguma saistību izpildes nodrošināšanai netiek izmantota vai tiek izmantota daļēji, tā atdodama atpakaļ īrniekam ne vēlāk kā tajā pašā dienā, kad dzīvojamā telpa tiek atbrīvota, ja īres līgumā nav noteikts citādi.