Ziedot

Mērķis: Izglītot un atbalstīt Iestādes darbiniekus atbilstoši katra Iestādes vajadzībām, piedāvājot Iestādes darbiniekiem aktuālās nodarbības, pēc pievienota tēmu saraksta, kas katru gadu tiks papildināts.

Kā: Iestāde izvēlas divas nodarbības no BDDB programmas piedāvātā nodarbību klāsta.

Rezultāts: Iestādes darbinieki ir paplašinājuši savas zināšanas un ieguvuši atbalstu viņiem aktuālās un nepieciešamās tēmās.

Piedāvātās atbalsta nodarbības

Tēma Norises vieta Lektori

Izdegšana

ZOOM/ Klātiene SOS
Atbalstošas vides veidošana PII vecuma bērniem ar traumatisku pieredzi ZOOM/ Klātiene SOS
Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp pedagogiem un vecākiem ZOOM/ Klātiene Dardedze
Kas jāzina par veselīgu seksualitātes attīstību, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem ZOOM/ Klātiene Dardedze
PII iekšējo resursu apzināšana un pilnveidošana Klātiene Dardedze
Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu mijiedarbība un sadarbības veicināšana Klātiene SOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta nodarbību apraksti

 • Izdegšana.

  Nodarbība paredzēta- jebkuram PII darbiniekam.

  Nodarbības laikā būs iespēja apgūt zināšanas par izdegšanu pirmsskolas pedagoga darba vidē, t.i., izdegšanas izpausmes, atpazīšana, izprašana. Nodarbības laikā tiks veicināta izpratne par savu iekšējo resursu apzināšanu, faktoriem, kas veicina izdegšanu. Stāstīsim kā uzturēt pozitīvu darba vidi pirmsskolas iestādē, savlaicīgi atpazīstot un novēršot izdegšanas riskus.

  Nodarbības ilgums 2-3 h

 

 • Atbalstošas vides veidošana PII bērniem ar traumatisku pieredzi

  Nodarbība paredzēta – pedagogiem un pedagogu palīgiem

  Nodarbībā būs iespēja papildināt zināšanas par traumatiskiem notikumiem un traumām bērnu dzīvē, t.sk. kara traumām. Tiks veicināta izpratne par atbalstošās vides nepieciešamību un veidošanu PII saistībā ar traumām. Tiks sniegti ieteikumi, kā rīkoties, ja PII apmeklē bērns ar traumatisku pieredzi, kā pasargāt bērnu no traumatiskā notikuma sekām; kāda vide PII ir nepieciešama bērnam; kā atbalstoši uzturēt sarunu ar bērnu, ja bērns runā par traumatisko pieredzi.

  Nodarbības ilgums 2 h

 

 • PII pedagogu palīgu loma un sadarbības veicināšana ar pedagogiem

  Nodarbība paredzēta – pedagogiem un pedagogu palīgiem

  Nodarbībā būs iespēja papildināt zināšanas par savstarpējo attiecību mijiedarbību un to nozīmīgumu PII grupiņas klimata veidošanā un bērnu uzvedības izpausmēs. Nodarbībā kopīgi darbosimies un dalīsimies sadarbības pieredzē, diskutēsim par dažādiem sadarbības veidiem. Veidosim savstarpējo noteikumu priekšlikumus. Tiks piedāvāta konkrēta metode, kuru var pielietot ikdienas darbā, lai risinātu dažādas domstarpības.

  Nodarbības ilgums 3 h

 

 • Komandas resursi

  Nodarbība paredzēta - jebkuram PII darbiniekam (pedagogiem, administrācijai, pedagogu palīgiem).

  Nodarbībā pirmsskolas kolektīva dalībnieki iegūst zināšanas par katra individuālajiem resursiem, komandas resursiem un to izmantošanu kopīgi strādājot vienotam mērķim. Mācās izprast, saskaņot un realizēt savas vērtības ar kolektīva vērtībām. Praktiski darbojoties, iegūst izpratni par katra komandas dalībnieka nozīmi un lomu iestādes vērtību īstenošanā. Mācās izvirzīt konkrētus, sasniedzamus mērķus, lai uzlabotu komandas jaudu.

  Nodarbības ilgums 3 h.

 

 • Ieteikumi sadarbībai starp vecākiem un skolotājiem

  Nodarbība paredzēta - pedagogiem (var piedalīties arī pedagogu palīgi).

  Nodarbībā mācās izprast, pedagogu un vecāku cieņpilnas sadarbības nozīmi un ietekmi uz bērnu emocionālo labklājību, sociālajām kompetencēm, uzvedību un akadēmiskajiem sasniegumiem. Veicot praktiskus uzdevumus, dalībnieki apgūst iemaņas veidot sarunas ar vecākiem, kas balstītas konsekvencē, pozitīvā sadarbībā un ir mērķētas uz bērna labākajām interesēm. Tiks iegūtas zināšanas par to, kā plānot tikšanos un sarunu ar vecākiem, kā izvairīties no komunikācijas barjerām. Ko darīt, ja saruna kļūst nevadāma.

   Nodarbības ilgums 2h.

 

 • Kas jāzina par veselīgu seksualitāti, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem.

  Nodarbība paredzēta - pedagogiem un pedagogu palīgiem.

  Nodarbībā noskaidro seksualitātes jēdzienu un veicina izpratni par normālu, satraucošu un kaitējošu seksuālu uzvedību pirmsskolas vecuma bērniem. Gūst priekšstatu par dažādām seksualitātes izpausmēm bērniem līdz 7 gadu vecumam, ieskaitot kaitējošu seksuālu uzvedību. Mācās atpazīt seksuālās izmantošanas veidus un pazīmes, kas var liecināt par bērna seksuālu izmantošanu. Iegūst zināšanas par preventīvu rīcību, lai tas nenotiktu. Praktiski veicot dažādus uzdevumus, trenē spēju pieņemt seksualitātes izpausmes pirmsskolas vecuma bērniem, kā dabīgu dzīves sastāvdaļu un spēju rīkoties, ja ir aizdomas par bērna seksuālu izmantošanu.

  Nodarbības ilgums 2h.

 

 • Individuālā gadījuma izskatīšana

  Nodarbība paredzēta – PII darbiniekiem, kuri iesaistīti konkrētajā situācijā un citi ieinteresētie darbinieki.

  Šajā nodarbībā ar  pašpalīdzības metodi veicināsim pedagogos prasmi analizēt profesionālas grūtības, konsultēties ar kolēģiem. Palīdzēsim pedagogiem apgūt metodiku problemātisku situāciju analīzei. Uzlabosies pedagogu prasmes apspriest savu profesionālo darbību, pamatot savu rīcību. Kā arī sniegsim atbalstu pedagogiem.

  Nodarbības ilgums 2-3h

 

 • Vadītāju līderības stiprināšana

  Nodarbība paredzēta – PII vadītājiem.

  Nodarbības laikā būs iespēja vadītājām praktiski darboties savas personības atpazīšanā un to ietekmi uz kolektīva procesiem. Sadarbības prasmju stiprināšana.

  Nodarbības ilgums 3 h