Ziedot
Kam mēs palīdzam

Bērnudārzu speciālistiem: "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs"

Preventīvā programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" - apmācību programma pirmskolu vadītājiem un pedagogiem.

 

Programmas redzējums

Bērnudārzs parasti ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk vēl neiepazītā pieaugušo un daudzu citu bērnu vidē. Tas ir liels izaicinājums katram bērnam un viņa ģimenei. Rūpējoties, lai iestādes vide būtu bērniem droša un draudzīga, Nodibinājums “Centrs Dardedze” un Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir izstrādājušas un kopš 2015.gada īsteno preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “BĒRNAM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS”.

Programmas mērķis

Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam fiziski un emocionāli drošu, pieņemošu un draudzīgu, kurā darbinieki savlaicīgi atpazīst un spēj novērst bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku vidū. Īstenojot programmu, pirmsskola kļūst par vietu, kura iesaista un atbalsta ikviena bērna vecākus, kā arī izglīto, uzrauga un stiprina visu līmeņu darbiniekus.

BDDB programmas tiek īstenota četros posmos:

Kas notiek pēc tam?

Kad pirmsskola ir izgājusi visus četrus programmas posmus, mēs rīkojam klātienes sarunu ar iestādes BTA komandu un BDDB programmas vadītājiem. Turpmāk pieejami regulāri BDDB programmas atbalsta pasākumi.

Ieguvumi

Iesaistoties programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un apgūstot visus četrus tās posmus, pirmsskolas iegūst:

 • uzlabotas prasmes agrīni identificēt riska faktorus;
 • zināšanas, kā efektīvi risināt problēmsituācijas, sadarbojoties ar kolēģiem un bērnu vecākiem;
 • pārliecību un spēju drošāk rīkoties sarežģītās situācijās;
 • iestādes Bērnu tiesību aizsardzības (BTA) komandai – pieredzi, kā sadarbojoties risināt problēmas;
 • saskaņotu rīcību problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai;
 • padziļinātu izpratni un zināšanas par bērnu vajadzībām un vienotu izpratni par bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu iestādē.
 • atbalstošāku vidi bērniem, kuri saņem drošību un cieņpilnu, atbildīgu pieaugušo iesaisti.

Dalībnieku atsauksmes

par ieguvumiem no pirmsskolu pedagogiem, kuru pirmsskolas izglītības iestādes darbojas programmā:

 • “Cik svarīgi ir aizdomāties par vienkāršām lietām, kuras varam ikdienā izmantot.”
 • “Programmas ieviešana dod iespēju konstruktīvi risināt problēmsituācijas.”
 • “Mēs uzzinājām, kā ar protokola palīdzību var palīdzēt skolotājiem tikt skaidrībā par pārkāpumiem.”
 • “Tagad spēju labāk priekš sevis noformulēt, kas ir jādara, strukturēt savas zināšanas.”
 • “Mūsu BTA komandas kopīgs darbs, saliedētība un uzmundrinājumi viena otrai.”
 • “Vienots skatījums uz problēmsituāciju visiem darbiniekiem.”
 • E-platforma ir kā termometrs, palīgrīks bērna labsajūtas noteikšanai, sarunu organizēšanai ar vecākiem.
 • Kolektīvā uzdrošināmies atklātāk runāt par grūtībām savā darbā, par “neērtiem” jautājumiem, kā arī spējam sevi paslavēt.
 • Spējam ieraudzīt katra bērna unikalitāti, drošāk veidojam sarunas ar bērnu vecākiem.

 

Programmas izveide un attīstība

Programmas izstrādi biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar nodibinājumu Centrs Dardedze uzsāka 2014.gadā ar sākotnējo sociālantropoloģes Aivitas Putniņas veiktu pētījumu “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pašvaldībā” un tam sekojošu izvērtējumu.

Pilotprojekta īstenošana tika uzsākta 2015.gadā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un četrām pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā, bet 2016.gadā programma iegūst nosaukumu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un tās dalījumu četros posmos. Programmas izstrādi finansēja biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, OAK Fonds un Rīgas domes Labklājības departaments.

Šobrīd Programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas 70 pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un Latvijā. Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no Rīgas pašvaldības un tās īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu 2018.gadā tika organizēti 17 ievadsemināri, lai visas Latvijas pašvaldības varētu iepazīties ar programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs programmas realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tika atbalstīta toreizējās programmas pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” īstenošana, līdz 2018. gada beigām kopumā apmācot vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās līdz šim nebija Džimbas aģentu, darbiniekus.

2019.gadā Programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” iesaistījās astoņas jaunas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes un piecas pirmsskolas izglītības iestādes no Aizkraukles, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Ropažu novada Zaķumuižas.

2020.gadā Programmu uzsāka 5 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes.

2021. gadā turpinās darbs ar visām Programmā iesaistītajām pirmsskolas izglītības iestādēm un apmācības uzsāks Rīgas 21 bērnudārzs. 

2022.gadā Programmu uzsāka 12 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes.

2023.gadā Programmu uzsāka 20 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes.

Paralēli notika BDDB programmas uzraudzības un izvērtēšanas darbs, lai pārliecinātos par satura atbilstību pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām, un saprastu, cik veiksmīgi realizējas programmā izvirzītie mērķi.  BDDB programmas veidotāji un īstenotāji uzklausīja programmas dalībnieku vajadzības, atsauksmes un viedokļus. Tā rezultātā 2023.gadā ir ieviestas pārmaiņas programmā, kas iezīmējas ar jaunu, uzlabotu saturu, lai vēl kvalitatīvāk un daudzpusīgāk varētu atbalstīt katru pirmsskolas izglītības iestādi Latvijā, kas ir iesaistījusies šajā programmā. Fokuss tika mainīts no uzraudzības, kas paredzēja sertificēšanu un resertifikāciju, uz plašāku individuāla atbalsta sniegšanu katrai Iestādei, atbilstoši izteiktajām vajadzībām programmas ietvaros, atceļot sertifikācijas un resertifikācijas procesu.

Projekta īstenotāji

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Programmas īstenošanā iesaistītie speciālisti – Dace Čible, Sandra Simsone, Ivita Puķīte, Līga Bernāte, Eva Beinaroviča, Inga Rutule

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Kopš 2001. gada centrā tiek sniegta profesionāla palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī īstenotas programmas vardarbības pret bērnu riska novēršanai ģimenē, skolā, ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, “Centrs Dardedze” grib palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem. Vairāk informācijas: drosaberniba.lv/bernamdross

Programmas īstenošanā iesaistītie speciālisti – Agnese Sladzevska, Sandra Strūberga, Annija Kandāte

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” koordinatore Sandra Simsone.

 

Slēdzot līgumu par programmas īstenošanu, Iestāde vai pašvaldība sedz mācību maksu 8160,00 eiro, sadalot summu divos budžeta gados.

Ja jums ir ieteikumi par programmas pilnveidi, lūdzu sūtiet tos uz e-pasta adresi: bddb@sosbca.lv

Sandra Simsone

Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" vadītāja
70018FE2-2711-42D0-BDA7-B73DC0A1EE81 Created with sketchtool. Tālrunis 26546610

Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" atbalstītāji

Programmas izveidei – OAK Foundation

Programmas izveidei un ieviešanai Rīgā - Rīgas domes Labklājības departaments

Programmas ievadsemināriem un tās pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” ieviešanai Latvijas 228 pirmsskolas Izglītības iestādēs - Valsts reģionālās attīstības aģentūra no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem