Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā” .

26.06.2018. pieņemtie MK noteikumi Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” un Nr.354 ”Audžuģimenes noteikumi” ir radījuši likumisku bāzi jaunai pieejai atbalsta pakalpojumu sniegšanai bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājiem – Latvijā ir izveidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri (turpmāk - AC). Kopš 2018.gada rudens vairākas nevalstiskās organizācijas ir izveidojušas 16 šādus AC, kas savam darbam saņēmuši valsts funkcijas deleģējumu un jau guvuši zināmu darba pieredzi. 

  
Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (turpmāk – Asociācija) 2019.gadā no 1.maija līdz 31.oktobrim, īstenojot projektu “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā”,  (Nr.2019.LV/NVOF/IAS/014/21) veikt situācijas izpēti par Latvijā un ārvalstīs ieviestajām pieejām AC sniegto pakalpojumu izvērtēšanai; izstrādās AC darbības izvērtējuma metodoloģiju un veiks tās pilotēšanu piecos Asociācijas izveidotajos AC, kā arī sagatavos un iesniegs priekšlikumus politikas veidotājiem sistēmiskiem risinājumiem AC pakalpojumu  pilnveidei. Projekta virsmērķis ir sniegt ieguldījumu ārpusģimenes aprūpes sistēmas uzlabošanai, lai pēc iespējas vairāk bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem tiktu dota iespēja uzaugt gādīgā un mīlošā ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus. 


Projekta ietvaros Asociācijas speciālisti sadarbībā ar ārējiem ekspertiem  veiks situācijas izpēti par audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, kā arī specializētajām audžuģimenēm pieejamās atbalsta sistēmas līdzšinējo darbību, tās stiprajām pusēm un pilnveides jomām; apkopos informāciju un analizēs analogu Latvijā, kā arī ārvalstīs darbojošos sistēmu pielietotos pakalpojuma kvalitātes vērtēšanas kritēriju modeļus, tajā skaitā, projekta eksperti dosies darba vizītēs uz Nīderlandi un Bulgāriju, kā arī intervēs jomas ekspertus no Čehija, Austrijas, Lietuvas un Norvēģijas; izstrādās metodoloģiju AC  darba izvērtējumam un saskaņā ar šo metodoloģiju veiks piecu Asociācijas izveidoto AC darba izvērtējumu; sniegs priekšlikumus politikas veidotājiem par AC darba prakses un kvalitātes pilnveidi un nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām sistēmiskiem uzlabojumiem.


Projekta ietvaros par projekta gaitu un rezultātiem paredzēts publicēt informatīvus pārskatus Asociācijas tīmekļa vietnē, kā arī organizēt noslēguma pasākumu – apaļā galda diskusiju jomas speciālistiem, lai nodrošinātu iespēju viedokļu apmaiņai par AC darbības izvērtēšanas metodoloģiju un sistēmiskiem priekšlikumiem AC darba kvalitātes uzlabošanai nākotnē, kā arī meklētu vienotu pieeju AC darba izvērtējumam, kas ir būtisks nosacījums, lai 2018.gadā veiktās reformas ārpusģimenes aprūpes jomā un šim nolūkam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi patiesi nodrošinātu bērnu, kuri nonākuši ārpusģimenes aprūpē, vajadzības.  


Papildus informācija par projektu iespējams saņemt pie projekta vadītājas Lindas Zīvertes, e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv, tālrunis: 29101227. 

Saistītās ziņas

3. novembris, 2019 Noslēdzies projekts  “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā
Noslēdzies projekts&nbsp; &ldquo;Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā&rdquo; (Nr. 2019.LV/NVOF/IAS/014/21)<br /> &nbsp;
Lasīt vairāk