Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekta “Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos" uzsākšana.

Projekta  “Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos” (nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/037/11) uzsākšana

Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmas „NVO fonds” programmai “NVO darbības stiprināšana”  Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (turpmāk tekstā – Asociācija) 2018. gadā no 1.marta līdz 31.augustam piecos dažādos Latvijas plānošanas reģionos izvērtēs iespējas un izstrādās priekšlikumus kā uzlabot un pilnveidot atbalsta sistēmu potenciālajiem un esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Piedāvājot Asociācijas redzējumu pašvaldību sadarbības modelim labākai un efektīvākai atbalsta sistēmai, mūsu mērķis ir stiprināt aprūpes kvalitāti un tās pieejamību bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vecāku gādību un nonākuši  audžuģimenēs, aizbildnībā, adopcijā, viesģimenēs.

Pamatojums šādai Asociācijas iniciatīvai ir esošās un plānotās  pārmaiņas ārpusģimenes aprūpes sistēmā. Labklājības ministrija ir uzsākusī darbu pie normatīvā regulējuma, kas tuvākajā laikā radīs būtiskas sistēmiskas pārmaiņas ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā pilnveidojot atbalsta saņemšanas iespējas ģimenēm, kuras audžuģimenes, aizbildņa vai adoptētāja statusā jau ir uzņēmušas vai vēlas uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus. Lai izstrādātu savu piedāvājumu,

Asociācija katrā no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem organizē tikšanās ar novadu pašvaldībām, aicinot vienkopus 5 līdz 7 kaimiņu novadus, lai sniegtu ieskatu par jaunumiem ārpusģimenes aprūpes sistēmā, pašvaldības lomas un atbildības izmaiņām, jaunveidojamo ģimenes atbalsta centru pienākumiem un atbildībām, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas procesu un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidi valstī.

Nākamais solis pēc pirmās tikšanās ir padziļināta izpēte katrā no pieciem plānošanas reģioniem, lai apzinātu un precīzi  identificētu vietējās vajadzības un sadarbības iespējas. Noslēgumā atzinuma formā tiks sagatavots konkrēts priekšlikums, kas tiks prezentēts katra plānošanas reģiona iesaistītajai pašvaldību grupai, kā arī noslēguma pasākumā, kurā tiks aicināti politikas veidotāji pašvaldību un valsts līmenī. 

Projekta ietvaros paredzēti arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 

Aktivitātes īstenošanā iesaistīti eksperti bērnu interešu aizsardzības jautājumos, juridiskajos jautājumos un  sociālā darba un pakalpojumu jautājumos. 

Papildus informācija par projektu var sniegt projekta vadītāja Asociācijā – Lindas Zīvertes, linda.ziverte@sosbca.lv, +37129101227. 

Saistītās ziņas

27. septembris, 2018 Noslēdzies projekts "Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos”
Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētajai programmai „NVO fonds”, esam veiksmīgi īstenojuši projektu "Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos” (Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/037).
Lasīt vairāk