Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitātes stiprināšana par pusaudžu aprūpi un audzināšanu”

Noslēdzies Labklājības ministrijas projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadā” ietvaros atbalstītais un Asociācijas īstenotais  projekts “Audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitātes stiprināšana par pusaudžu aprūpi un audzināšanu”

30.11.2018

Pateicoties Labklājības ministrijas projektu konkursam “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadā”, kas tika  īstenots, pamatojoties uz likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteikto atbalstu nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu racionālu Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 05.63.00 „Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” līdzekļu izlietojumu 2018.gadā, SOS Bērnu ciematu asociācija ir īstenojusi projektu “Audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitātes stiprināšana par pusaudžu aprūpi un audzināšanu” (2018. gada 1. jūlija līguma Nr. LM2018/24-1-04/25 ietvaros). Projekts tika īstenots laika periodā no 2018.gada jūlija līdz novembrim.

Projekta mērķis - stiprināt audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitāti pusaudžu aprūpē un audzināšanā. Ir sagaidāms, ka, stiprinot audžuģimeņu, aizbildņu un SOS ģimeņu izpratni par pusaudžu vajadzībām, uzlabosies arī šajās ģimenēs  uzņemto pusaudžu dzīves situācija.

Projekts kopējā no valsts budžeta saņemtā summa - EUR 24970,66 (t.sk. administratīvās izmaksas 7,81% apmērā no projekta  aktivitāšu īstenošanai nepieciešamajām izmaksām).

Projekts deva iespēju iztulkot un rediģēt divus, aprobēt trīs “AIRI vecākiem” programmas moduļus par pusaudžu aprūpi, kā arī  kvalitatīvu apmācību veidā sniegt atbalstu un  stiprināt audžuģimeņu, aizbildņu un SOS vecāku kapacitāti par  pusaudžu, kuri zaudējuši vecāku gādību, aprūpi.  Projekta rezultātā stiprināta 101 audžuģimenes, aizbildņa un SOS vecāka kapacitāte saistībā ar pusaudžu aprūpi.

Projekta ietvaros tika aprobēti trīs apmācību moduļi:

 “Pusaudžu attīstība” – apmācībās tiek aplūkoti pirmspusaudžu vecuma bērnu un pusaudžu attīstības uzdevumi, iespējamie šķēršļi un izaicinājumi ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu veselīgai attīstībai un tas, kā tas galu galā ietekmē jaunieša sekmīgu pāreju uz pieaugušo dzīvi. Sniegta uz pētījumiem balstīta informācija par dzīves spēku, mācīšanos un pusaudžu smadzeņu attīstību. Dalībniekiem tiek sniegta iespēja izstrādāt konkrētas stratēģijas, ar kurām veicināt pozitīvu piesaisti un attīstību pirmspusaudžu vecuma bērniem un pusaudžiem.

“Pusaudžu aprūpe: piesaistes veicināšana” – apmācības palīdz audžuvecākiem izprast, kā agrākās attīstības stadijās piedzīvotas traumas un zaudējumi ietekmēs pusaudža attīstību un spēju veidot veselīgas attiecības.  Uzsvars likts uz praktiskiem aspektiem – kā veidot veselīgas attiecības ar pusaudzi ikdienā un integrēt viņu ģimenes rutīnā.

 “Kā palīdzēt pusaudžiem uzlabot mācību sasniegumus” – apmācībās tiek sniegtas zināšanas un pilnveidotas prasmes, kas nepieciešamas, lai sniegtu atbalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem mācību procesā. Tiek aplūkoti riski bērniem ar traumatisku pieredzi un to, kā tas var ietekmēt viņu dzīvi ilgtermiņā. Apmācībās tiek akcentēta bērnu tiesību uz izglītību aizstāvības nozīme. Tiek mācīts, kā kļūt par izglītības aizstāvi bērnam un kā veidot veiksmīgu sadarbību ar izglītības procesā iesaistīto personālu, lai sasniegtu bērna ārpusģimenes aprūpē mācību mērķus.

Apmācības  notika  7 dažādās vietās visos 5 plānošanas reģionos: Rīgas reģionā Rīgā un Olainē, Vidzemes reģionā Valmierā un Gulbenē, Kurzemes reģionā Kandavā un Latgales reģionā Ilūkstē.

Apmācību dalībnieki atzinīgi novērtēja apmācībās aplūkotās tēmas par traumas un zaudējuma ietekmi uz pirmspusaudžu vecuma bērnu un pusaudžu attīstību un metodēm, kā audžuvecāki var šo attīstību veicināt. Tāpat augstu tika novērtēta iespēja aplūkot, ko pusaudžu skatījumā nozīmē pārvarēt traumu un zaudējumu un kā veidot dziedinošu vidi, lai veicinātu piesaistes veidošanos. Apmācībās dalībnieki iepazinās ar līdz šim Latvijā nedzirdētu izglītības interešu aizstāvības jēdzienu un guva izpratni par savu nozīmīgo lomu aprūpē esošo bērnu un jauniešu mācību sasniegumu veicināšanā, gan veidojot efektīvu sadarbību ar skolu pārstāvjiem, nodrošinot uz mācīšanos vērstu ģimenes vidi, gan arī sagaidot augstus rezultātus un mērķtiecīgi plānojot pusaudža izglītības procesu un izvēles.

Projekta rezultātā celta Asociācijas kapacitāte, aprobējot  jaunus apmācību moduļus un sagatavojot apmācību vadītājus, kuri varēs turpmāk vadīt šīs apmācības audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm, kas sadarbojas ar  jaunizveidotajiem SOS ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Rīgā, Valmierā, Bauskā, Kuldīgā un Gulbenē. Projekta rezultātā nostiprinājusies Asociācijas sadarbība ar projektā iesaistītajām pašvaldībām.