Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts “Mēs par ģimenēm un bērniem”

 

Projekta mērķis: turpināt nevaldības organizācijas “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” darbību bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā, sekmējot bērnu un ģimeņu atbalsta politikas, tai skaitā bērnu alternatīvās aprūpes jautājumu risināšanu, veicinot sabiedrības iesaisti, lai dotu katram bērnam iespēju uzaugt ģimenē.

Projekta līguma identifikācijas numurs: 2022.LV/ĢDP_NVO/7

Projekta realizācijas gaitā ir paredzētas trīs dažādas aktivitātes.

1. aktivitāte ir konferences “Dziedējošas mājas – drošs pamats bērna attīstībai. Kā tās nodrošināt? “ organizēšana, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu.

Šīs aktivitātes galvenā mērķa grupa ir politikas veidotāji valstī un vietējās pašvaldībās, kā arī dažādu jomu speciālisti, kuru darbs saistīts ar sociālajiem pakalpojumiem bērniem un ģimenēm, alternatīvo aprūpi, izglītību, preventīvo programmu īstenošanu un ieviešanu.

Asociācija 2022.gada 5.oktobrī Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Ziedoņa zālē rīkoja konferenci ar starptautisku ekspertu piedalīšanos “Dziedējošas mājas – drošs pamats bērna attīstībai. Kā tās nodrošināt?”. Lūkojoties caur savu 25 gadu vēsturiskās attīstības un darbības prizmu Latvijā, kā arī analizējot starptautisko pieredzi, konferencē tika sniegtas pieredzē un pētījumos balstītas atziņas par ģimeniskas vides nozīmi un kvalitatīvu alternatīvu aprūpi bērniem, kuri piedzīvojuši traumu un ir nošķirti no saviem vecākiem.

2. aktivitāte ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu sociālo darbu ar bērniem un ģimenēm  - īstenojot darbinieku profesionālo pilnveidi.

Aktivitātes mērķa grupa ir Asociācijas sociālā darba speciālisti, kas strādā dažādu pakalpojumu nodrošināšanā.

Asociācijai, kā jebkurai augošai organizācijai, kas attīstās, nepieciešams īstenot savu darbinieku papildus apmācības, kvalifikācijas celšanu, profesionālo pilnveidi, kas ļauj nodrošināt augstu kvalitātes līmeni sniegtajiem pakalpojumiem. Asociācijā dažādās struktūrvienībās strādā vairāk nekā 30 sociālā darba speciālisti - sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, ģimeņu asistenti. Viņi sniedz atbalstu gan SOS ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpē ciematos un jauniešu mājā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, gan aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem un arī bioloģiskajām ģimenēm ar bērniem, kuras saņem pakalpojumus SOS Ģimeņu atbalsta centros. Viņiem ir atbilstoša izglītība, un viņi visi apgūst likumdošanā noteikto profesionālo pilnveidi, apmeklējot papildu apmācības un kursus, tiek nodrošinātas arī supervīzijas.

Taču ikdienas darbā ļoti nepieciešama arī savstarpēja pieredzes apmaiņa, diskusijas, situāciju analīze un arī neformālais atbalsts, ko spēj sniegt kolēģi. Ņemot vērā pakalpojumu specifiku un apjomu, vairākās mūsu struktūrvienībās ikdienā strādā tikai 1-2 sociālā darba speciālisti. Personāla speciālistu un struktūrvienību vadītāju veiktajās ikgadējās darba izvērtējuma pārrunās un arī darbinieku apmierinātības aptaujās vairākkārt izskanējusi vēlme pēc kopīgām apmācībām/atbalsta pasākumiem arī speciālistiem.
Aktivitātes īstenošanas rezultātā vēlāk netiešie labuma guvēji būs vairāk nekā 1300 bērni, jaunieši un ģimenes, kas ik gadus saņem dažādus Asociācijas atbalsta pakalpojumus.

3. aktivitāte  - Asociācijas atpazīstamības veicināšana un jaunu atbalstītāju piesaiste, organizējot “Mātes dienas”kampaņu.

Mērķa grupa aktivitātei ir Latvijas sabiedrība kopumā -  Asociācijas potenciālie atbalstītāji un ziedotāji, iespējams - arī potenciālie aizbildņi un audžuvecāki.

Asociācija lielu daļu savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu saņem, sniedzot valsts un pašvaldību finansētus pakalpojumus, piesaistot dažādu publisko fondu līdzekļus projektiem, tomēr būtiska ienākumu daļa ir fizisko un juridisko personu ziedojumi. Tādēļ mums ir svarīga publicitāte, pozitīva atpazīstamība. Paredzam izvietot lielformāta plakātus pilsētvidē (pieturās, reklāmas vietās), kā arī publicēt regulāru reklāmu sociālajā medijā Facebook, tā piesaistot jaunus sekotājus un atbalstītājus mūsu aktivitātēm. Ceram, ka informācija, kas izskanēs šajā kampaņā, veicinās arī sabiedrības izpratni kopumā par ģimenes nozīmību katra bērna dzīvē, un varbūt kāda no ģimenēm izlems kļūt arī par uzņemošo ģimeni bez vecāku aprūpes palikušam bērnam.

Projekta īstenošanas gaitā, Asociācija savas kompetences ietvaros turpinās aktīvu dalību dažādos pasākumos, kuru ietvaros tiek veidota politiskā dienaskārtība, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, komisiju sēdēs u.t.t., sabiedriskās un publiskās apspriedēs ar viedokļa turpmāku pārstāvēšanu rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, t.sk. arī starptautiskā līmenī; ja būs nepieciešams un radīsies tāda iespēja, veiksim arī atzinumu, priekšlikumu vai viedokļu vēstuļu sagatavošanu. Paredzam gan paši, gan sadarbībā ar citām partnerorganizācijām aktīvi iesaistīties dažādu ģimenēm un  bērniem svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu likumdošanas iniciatīvu izstrādē un lēmumu pieņemšanā.

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2022. – 31.08.2023.

Projektam piešķirtais finansējums: 19 851,44 EUR.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Klinta Harju
Projekta vadītāja
Tel. +371 27800489
klinta.harju@sosbca.lv