Ziedot
Atgriezties

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Tev ir tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā:

 • No 18 gadu vecuma Tev ir tiesības stāties dzīvokļa gaidīšanas rindā savā pašvaldībā, kura pieņēma lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.
 • No 18 gadu vecuma Tev ir tiesības arī saņemt dzīvokļa pabalstu līdz brīdim, kamēr Tev tiks piešķirts pašvaldības dzīvoklis (pienāks rinda uz pašvaldības dzīvokli);
 • Tev ir tiesības īrēt dzīvokli visā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka īrētajam dzīvoklim nav jāatrodas pašvaldībā, kura pieņēma lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.
 • Ja Tu vēlies, Tev ir tiesības īrēt istabu no savas audžuģimenes vai aizbildņa, kur dzīvoji līdz 18 gadu vecumam.

Dzīvokļa pabalsts: tas ir ikmēneša pabalsts, lai norēķinātos par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem. Pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas.

Kā saņemt pabalstu:

 1. solis: sazinies ar savas pašvaldības sociālo darbinieku un noskaidro uz cik lielu dzīvokļa pabalstu Tu vari pretendēt. Katrā pašvaldībā ir atšķirīgas summas, kuras var tikt piešķirtas dzīvokļa īrei.
 2. solis: noskaidro kādi dokumenti nepieciešami, lai varētu saņemt dzīvokļa pabalstu.
 3. solis: sameklē dzīvokli un noslēdz līgumu ar dzīvokļa īpašnieku par dzīvokļa īri. Vairāk par dzīvokļa atrašanu un līguma slēgšanu.
 4. solis: dodies uz savas pašvaldības sociālo dienestu un iesniedz prasītos dokumentus (iesniegumu, dzīvokļa īres līgumu un citus dokumentus par kuriem Tev pastāstīja sociālā dienesta sociālais darbinieks).

Cik liels ir pabalsts:

Minētā pabalsta apmērs ir atšķirīgs katrā pašvaldībā.

Kādā laika periodā var pieprasīt:

Pabalstu Tev ir tiesības pieprasīt un saņemt no 18 gadu līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai  vai līdz brīdim, kad pašvaldība Tev piešķirs dzīvokli.

Kādi vēl nosacījumi pabalsta saņemšanai jāņem vērā:

Lai saņemtu pabalstu Tu:

 • drīksti strādāt algotu darbu (Tavi ienākumi netiks ņemti vērā),
 •  drīksti atrasties laulībā,
 • Tu nevari pieprasīt pabalstu, kamēr esi ieslodzījumā,
 • Gadījumā, ja neesi pieprasījis pabalstu laikā, kad uzsāki patstāvīgu dzīvi pēc dzīves institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vērsies savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt līdz esi sasniedzis 24 gadu vecumu.

Kas piešķir dzīvokli?

Dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Kad var pieteikties?

 • Tev ir tiesības reģistrēties rindā uz pašvaldības dzīvokli  no 18 gadu vecuma.
 • Tev ir tiesības būt reģistrētam rindā uz pašvaldības dzīvokli arī tad, ja saņem īpašo dzīvokļa pabalstu dzīvokļa īrei. Ja pašvaldība dzīvokli piešķir, tad vienlaikus nav tiesību uz īpašo dzīvokļa pabalstu, bet ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ar ienākumu izvērtēšanu.

Kas jādara, lai reģistrētos rindā uz pašvaldības dzīvokli?

 • Informācija par iespēju reģistrēties rindā būs rakstīta vēstulē par sociālajām garantijām, kuru saņemsi 6 mēnešus pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 • Tev jādodas uz savas pašvaldības domi un jāraksta iesniegums. Lielākajās pašvaldības ir izveidotas speciālas iestādes – Dzīvokļu pārvaldes, kuras nodarbojas ar dzīvokļu jautājumiem.
 • Šo informāciju Tev palīdzēs noskaidrot Tavs pašvaldības sociālais darbinieks vai Bāriņtiesas darbinieks.

Cik ilgi jāgaida rindā?

 • Rindā gaidīšanas ilgums katrā pašvaldībā ir atšķirīgs. Dažas pašvaldības var piešķirt dzīvokli ļoti drīz, bet dažās pašvaldībās uz dzīvokli būs jāgaida vairāki gadi. Tev ir tiesības uzzināt kāds rindas kārtas numurs Tev ir piešķirts un sekot līdzi rindas virzībai.
 • Kamēr gaidi rindā, Tu vari dzīvokli īrēt un pieteikties uz īpašo dzīvokļa pabalstu. Sk. šeit________

Kā notiek dzīvokļa piešķiršana?

Tu saņemsi paziņojumu apskatīt dzīvokli uz savu deklarēto adresi.

Paziņojumā būs rakstīts:  

 • Piedāvātā dzīvokļa adrese, platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas, labiekārtojuma līmenis, īres maksas apmēru, īres līguma termiņu, kā arī dienu, kad Tu vari iepazīties ar piedāvāto dzīvokli. Paziņojumam būs pievienots dokuments, kas apliecina, ka dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs.
 • Atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu Tev jāsniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.
 • Ja Tev ir piedāvāti ne mazāk kā trīs dzīvošanai derīgi dzīvokli, bet esi no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteicies, Tevi var izslēgt no rindas Tāpat Tevi  var izslēgt no rindas, ja nebūsi atbildējis pašvaldībai par savu lēmumu – pieņemt piedāvājumu vai nē.
 • Atceries: ja nevēlies dzīvot piedāvātajā dzīvoklī, Tavam atteikumam jābūt pamatotam. Piemēram: dzīvoklis ir dzīvošanai nepiemērots tā stāvokļa dēl. Ja atteiksies pamatotu iemeslu dēļ, Tev saglabās rindas kārtas numuru.  

Cik ilgi Tu varēsi dzīvot pašvaldības piešķirtajā dzīvoklī?

Pašvaldība, kura Tev piešķirs dzīvokli, noslēgs īres līgumu ar Tevi par dzīvokļa īri. Šajā līgumā būs pienākumi, kuri Tev būs jāievēro: piemēram, pienākums savlaicīgi veikt maksājumus. Tu varēsi dzīvot šajā dzīvoklī tik ilgi, kamēr ievērosi līgumā rakstīto.

Ko darīt, ja Tev nepietiek naudas, lai samaksātu par dzīvokli?

Tu vari vērsties Sociālajā dienestā un pieteikties uz dzīvokļa pabalstu. Šajā gadījumā Sociālais dienests izvērtēs Tavus ienākumus.

Tev būs jāiesniedz iesniegums, uzrādot:

 • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),
 • iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem,
 • bankas konta pārskatu no visiem atvērtajiem banku kontiem par iepriekšējiem 3 mēnešiem,
 • dzīvojamās telpas apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu.
 • Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt vai uzrādīt vēl citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

Ko nedrīkst darīt ar pašvaldības piešķirto dzīvokli?

 • Tu nedrīksti šo dzīvokli izīrēt. Pašvaldība pārtrauks līgumu un Tev dzīvokli atņems.