Ziedot
Kam mēs palīdzam

Bērniem ar īpašām vajadzībām

Bērni ar īpašām vajadzībām ir pakalpojumu saņēmēji un dalībnieki dažādās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas īstenotajās programmās. 

Tieši ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, veidoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrā valstī īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros un Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centrā deinstitucionalizācijas projektā “Atver sirdi Zemgalē”. 

 

VIDZEMĒ pakalpojumi ir pieejami Valmieras, Valkas, Cēsu un Smiltenes novados dzīvojošām ģimenēm, kuras sadarbojas ar savu pašvaldību projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Pakalpojumi tiek sniegti Valmieras SOS bērnu ciematā (Ganību iela 3, Valmiera). Pakalpojumi ģimenēm ir bez maksas. Tie tiek nodrošināti bērniem, kuriem projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērnu attīstībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai (plašāka informācija Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā sadaļā Projekti/Vidzeme iekļauj http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj , tel. 29289487, e-pasts: Ina.Mikelsone@vidzeme.lv vai arī pašvaldību sociālajos dienestos).

Lai uzsāktu pakalpojumu, pēc nosūtījuma saņemšanas no sava sociālā darbinieka, lūdzam sazināties ar Ģimeņu stiprināšanas un prevences jomas direktori Agnesi Igauni (tel.25615856, e-pasts agnese.igaune@sosbca.lv).  Vairāk par Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centru lasiet šeit.

 

ZEMGALĒ pakalpojumi ir pieejami Bauskas novadā dzīvojošām ģimenēm, kuras sadarbojas ar savu pašvaldību projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. Pakalpojumi tiek sniegti Bauskas SOS bērnu ciematā (Rudzu iela 14, Bauska). Pakalpojumi ģimenēm ir bez maksas. Tie tiek nodrošināti bērniem, kuriem projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērnu attīstībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai (plašāka informācija Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā https://atversirdi.lv/noderigi/ , tel. 28807929, e-pasts: Natalija.Gerasimova@zpr.gov.lv  vai arī pašvaldība sociālajā dienestā https://www.bauska.lv/lv/sabiedriba/sociala-aizsardziba/bauskas-novada-socialais-dienests/kontakti ).

Lai uzsāktu pakalpojumu, pēc nosūtījuma saņemšanas no sava sociālā darbinieka, lūdzam sazināties ar Ģimeņu stiprināšanas un prevences jomas direktori Agnesi Igauni (tel.25615856, e-pasts agnese.igaune@sosbca.lv). Vairāk par Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centru lasiet šeit.

 

***** 

Lai uzzinātu vairāk par projektu “Vidzeme iekļauj”,  aicinām sekot aktuālajai informācijai vietnē http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj .

Projekta mērķis: Vidzemes plānošanas reģions (VPR) īsteno projektu “Vidzeme iekļauj” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Projekta mērķgrupas:

 • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
 • potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

 Kādas aktivitātes tiks īstenotas:

 • tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
 • tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
 • tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
 • Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
 • tiks apmācīti speciālisti;
 • tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;

Sadarbības partneri: Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu,  Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām, kā arī VSAC "Latgale" filiāli “Litene” un VSAC "Zemgale" filiālēm “Rūja” un “Valka”.

Projekta ieviešanas laiks: līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Lai uzzinātu vairāk par projektu “Atver sirdi Zemgalē”,  aicinām sekot aktuālajai informācijai vietnē https://atversirdi.lv/publikacijas/ .

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību (pēc 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas - 6 Zemgales reģiona pašvaldībām), diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm (trīs no tām uz 01.01.2022. ir likvidētas).

Projekta rezultātā:

 • 502 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 510 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
 • Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 • 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (323), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (127).
 • 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 71 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
 • Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).