Ziedot
Līdzdalība projektos

Projekts "Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei".

Laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” īsteno projektu Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/076 “Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei”.

Finansējuma avots: Valsts budžeta programma 2002-2019. Projekta finansējums: 23 936,32 EUR

Mērķis: uzlabot jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanas un pēcaprūpes sistēmu, īstenojot kompleksu, iesaistīto pušu sadarbībā balstītu pieeju un pašu jauniešu ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi iesaisti savu tiesību un interešu pārstāvībā.

Projekta aktualitāte: pašlaik Latvijā atbalsta sistēma jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir vāja un lielā mērā atkarīga no konkrētās pašvaldības iespējām. Daudzi normatīvie akti, kas nosaka atbalsta apmēru, nav pārskatīti daudzus, pat padsmit gadus. Atbalsta sistēmas trūkums, it īpaši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kad jaunietim ir 18 g., rada augstu risku psiholoģiskām un emocionālām problēmām, kas savukārt rada atkarību izraisošo vielu lietošanu, grūtības iekļauties darba tirgū, bezdarbu, izolētību no sabiedrības u.c. grūtības. Tiesībsarga 17.04.2019 atzinumā “Par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes” konstatēts: “pilngadību sasniegušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās paliek kā īpaši neaizsargāta sabiedrības grupa, jo patstāvīgas dzīves uzsākšanas sākumā sastopas ar izaicinājumiem, kuru risināšanai bieži trūkst materiālo resursu, praktisku zināšanu un psiholoģiska atbalsta.”

Kopsavilkums par projekta plānotajiem rezultātiem:

  • apzināts normatīvā regulējuma ietvars, kas Latvijā nosaka atbalsta sistēmu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas, apkopoti pētījumi un veikta labākās ārvalstu pieredzes izpēte. Intervijas, diskusijas un fokusgrupas ar jauniešiem, aprūpētājiem, pēcaprūpes atbalsta nodrošinātājiem, kā arī likumdošanas un izpildvaras pārstāvjiem ļaus precizēt aktuālās problēmas un izstrādāt risinājumus;
  • sagatavoti un iesniegti LM un Saeimai ieteikumi nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām;
  • aprobēts 2 dienu apmācību modulis jauniešu aprūpes speciālistiem un audžuvecākiem par jauniešu sagatavošanu pastāvīgai dzīvei, novadītas 2 apmācību grupas;
  • mājaslapā izvietoti informatīvie materiāli jauniešiem par pieejamo atbalstu;
  • izveidots ārvalstu labās prakses un pieredzes apkopojums par atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā jauniešiem;
  • tiešsaistē translēts projekta noslēguma pasākums ar jomas ekspertu piedalīšanos.

Papildu informācijai:


Linda Zīverte
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tel. +371 67709397
e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv
www: www.sosbernuciemati.lv

Gundega Klauža
Projekta vadītāja
Tel. +371 26808237
E-pasts: gundega.klauza@sosbca.lv

Saistītās ziņas

29. oktobris, 2020 Noslēguma informatīvais ziņojums
Laika posmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” īstenoja projektu Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/076 “Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei”.
Lasīt vairāk