Ziedot
Līdzdalība projektos

Starptautisks projekts “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem”

 

Starptautisks projekts “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem”

2017. gadā Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija uzsāka jauna starptautiska projekta īstenošanu. Projektu atbalsta Eiropas Komisija un tas veidots kā turpinājums iepriekšējos divos gados (2015-2016) atbalstītajam un īstenotajam projektam “Bērnu aprūpes speciālistu apmācības” (angļu valodā – Training Professionals working with children in care). Abu projektu mērķis ir veicināt bērnu aprūpes jomā strādājošo profesionāļu izpratni par bērnu tiesībām un bērnu tiesību pieejas ieviešanu ikdienas praksē. Abu projektu īpašais pienesums ir bērnu tiesību pieejas nostiprināšana ārpuģimenes aprūpes jomā darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir ārpusģimenes aprūpes pieredze.

Projekts “Gatavošanās un patstāvīgas dzīves uzsākšana pēc ārpusģimenes aprūpes – bērnu tiesību aizsardzības sistēma profesionāļiem un jauniešiem” vērš uzmanību uz ārpusģimenes aprūpē (aprūpes institūcijās, audžuģimenēs un aizbildnībā) esošo bērnu un jauniešu sagatavošanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Projekta vispārējais mērķis ir pilnveidot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, iekļaujot tajā bērnu tiesību aizsardzības aspektus, kuri veicinātu jauniešu no ārpusģimenes aprūpes sagatavošanu patstāvīgai dzīvei.
Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot speciālistu un aprūpētāju zināšanas un prasmes, sagatavojot jauniešus no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgai dzīvei.

  

  • Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2017. - 31.12.2018.
  • Finansējums:  83 672 euro, tai sk. Eiropas Komisija - 66 872 euro, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas - 16 800 euro.
  • Projekta partnervalstis: Latvija, Spānija, Lietuva, Horvātija, Itālija.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

Jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanas sistēmas izpēte un analīze katrā projekta dalībvalstī, tai skaitā intervijas ar jauniešiem, kuriem ir ārpusģimenes aprūpes pieredze.

Vadlīniju izstrāde  jauniešu sagatavošanai patstāvīgas dzīves uzsākšanai (angļu valodā – Prepare for Leaving Care Toolkit).

Apmācību  materiālu par atbalstu un praksi  patstāvīgas dzīves uzsākšanai  izstrāde un publicēšana. Ir paredzēts izstrādāt divus materiālus – vienu apmācību metodisko materiālu apmācību vadītājiem un apmācību rokasgrāmatu apmācību dalībniekiem – jomas profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem ārpusģimenes aprūpē un pēcaprūpē. Visi projekta ietvaros plānotie apmācību materiāli tiek saskaņoti ar projekta dalībvalstīm (steeringa grupu un jauniešiem) un iztulkoti nacionālajās valodās.

Nacionālo treneru atlase un sagatavošana 5 projekta dalībvalstīs (Latvija, Spānija, Lietuva, Horvātija, Itālija). Katrā valstī tiks atlasīti 2 treneri, kas 2017.gada rudenī izies starptautiskas apmācības un tiks sagatavoti apmācību novadīšanai savā valstī. Visu 5 projekta partnervalstu nacionālo treneru sagatavošanas apmācības vadīs  ārvalstu eksperti bērnu tiesību jomā saskaņā ar īpašu, projekta ietvaros izstrādātu un konkrētajām apmācībām pielāgotu metodiku.

Apmācību organizēšana 5 dalībvalstīs profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem ārpusģimenes aprūpē un pēcaprūpē.
2018.gada pirmajā pusē ir plānotas apmācības ārpusģimenes aprūpes jomā strādājošiem speciālistiem par jauniešu sagatavošanu un patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Latvijā plānots apmācīt 80 speciālistus, organizējot 4 apmācību grupas -  2 grupas Rīgā, 2 ārpus Rīgas. Projekta ietvaros izstrādātā apmācību programma paredzēta 6 dienām.

Nacionālo rekomendāciju izstrāde jauniešu no ārpusģimenes aprūpes atbalstam patstāvīgas dzīves  uzsākšanai 5 dalībvalstīs.

Uzraudzības grupas izveide un darbība. Katrā valstī tiks izveidota projekta Uzraudzības grupa, kurā tiek pārstāvētas organizācijas, kas darbojas ārpusģimenes aprūpē – valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas.

Jauniešu līdzdalības nodrošināšana  un pastāvīga iesaiste  projekta aktivitātēs. Īpaša uzmanība projektā vērsta uz jauniešu līdzdalību projekta aktivitātēs un jauniešu viedokļa iekļaušanu projekta ietvaros izstrādātajos materiālos. Projektā ir paredzēts veikt intervijas ar jauniešiem par patstāvīgu dzīvi, iesaistīt jauniešus apmācību materālu izstrādē un pašās apmācībās, atsevišķās uzraudzības grupas sanāksmēs un nacionālo rekomendāciju izstrādē.


Projekta vadītāja Latvijā:

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programmu vadītāja Linda Zīverte, e-pasts: linda.ziverte@sosbca.lv, tālr. 29101227
Projekta asistente – Gundega Klauža, e-pasts: gundega.klauza@sosbca.lv; tālr. 26808237

Saistītās ziņas

30. janvāris, 2018 Projekta ietvaros notikušās aktivitātes laika posmā no 30.jūnija līdz 31.decembrim, 2017.gadā.
Laika posmā no 2017. gada 30. jūnija līdz 2017 gada 31. decembrim Projekta ietvaros notikušas šādas aktivitātes:
Lasīt vairāk
30. jūnijs, 2017 Veikta situācijas izpēte, pabeigta nacionālo treneru atlase un darbu uzsākusi projekta Uzraudzības grupa Latvijā
Veikta situācijas izpēte, pabeigta nacionālo treneru atlase un darbu uzsākusi projekta Uzraudzības grupa Latvijā.
Lasīt vairāk
30. janvāris, 2019 Projekta ietvaros izstrādātie materiāli
Projekta ietvaros tiks&nbsp;izstrādātas Nacionālās rekomendācijas un buklets par mācību programmu.<br /> &nbsp;
Lasīt vairāk